Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų išvažiuojamoji konferencija
Nauji Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai (rugsėjis–spalis)
Šiaulių vyskupijos Šeimos centras organizavo šeimoms stovyklą Šiluvoje
Šiaulių vyskupijos „Caritas“ 25 metų jubiliejius
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centrui – 20 metų!
Kunigų ugdymo konferencija Kaune (2014 10 22)
Kauno arkivyskupijos piligrimai dalyvavo popiežiaus Pauliaus VI beatifikacijoje Romoje
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Panevėžio vyskupijos kunigų konferencijoje paskaitą skaitė dr. Vytautas Ališauskas (2014-10-07)
Seminaras jaunimui „Gyvenk atsakingai: pažink save“ Kulautuvoje
Seminaras Kauno arkivyskupijos dekanatų „Caritas“ vadovėms
Tėvų katechezei skirtas parapijos katechetų susitikimas Kaune
Šiauliuose pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorius 2015 m.
Panevėžio katedroje po šešerių metų vėl gaudžia vargonai
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos (KASK) posėdyje – įspūdžiai iš tarptautinio susitikimo „Evangelii gaudium sielovadinis projektas“ Romoje
Kauno arkivyskupijos jaunimas dalyvavo Taizé pasitikėjimo piligrimystės susitikime Rygoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija „Šeima. Šeima? Šeima!”
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje
Parapinės katechezės seminaras „Rengimas Sutvirtinimo sakramentui ir Alfa jaunimui“ Marijampolėje
Ligonių diena Šiluvoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2014-09-10)
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ homilija mons. V. Sidaro laidotuvių Mišiose
Atsisveikinimas su A†A mons. Vytautu SIDARU (1925–1948–2014) Kaune
Panevėžio vyskupas Lionginas VIRBALAS SJ ragina melstis už Vyskupų Sinodą
Pašventinta Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II-ojo parapijos koplyčia
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro posėdis
Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo kreipimasis į tikinčiuosius dėl kunigo Roberto Šalaševičiaus
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro bendradarbiai dalyvavo Šiluvos atlaiduose
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Jaunimo dienos Raseiniuose ir Šiluvoje „Kur jūsų lobis, ten jūsų širdis“ (Lk 12, 34)
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Šiaulių vyskupijoje vyko Katechumenato programa
Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija
Nauji kunigų skyrimai Šiaulių vyskupijoje
Panevėžio vyskupijos šeimos centro seminaras-stovykla Karklėje
Jaunieji piligrimai iš Vilniaus Kryžių kalne susitiko su Šiaulių vyskupu
Naujųjų tikybos mokymo metų atidarymo šventė Kaune
Vilkaviškio vyskupijos šeimų stovykla Šiluvoje
Radviliškyje pašventinti varpai
Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų susitikimas
Katechetų vasaros sesija „Ateik...Pasilik...Sek...“ Marijampolėje
Kunigų skyrimai (birželio–rugpjūčio mėn.) Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos dekanatų Caritas vadovų susitikimas Šventojoje
Krekenavoje Žolinės atlaidų pagrindinė diena
Tytuvėnuose švęstas bažnyčios ir vienuolyno ansamblio įsteigimo 400 metų jubiliejus
Šiaulių vyskupas Žolinę šventė Krekenavoje
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Žolinė Pažaislyje
Marijos diena Šiluvoje: malda už persekiojamus Irako krikščionis
Kunigo paskyrimas Kaišiadorių vyskupijoje
Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio X-asis kongresas
Pajudėjo Alvito parapijos bažnyčios statybos
Kauno arkivyskupijos Šeimos centrų savanorių piligriminė kelionė Dzūkijoje
Pasaulio jaunimo dienų kryžius Kaune (2014 07 21–23)
Liepos 18 d. Panevėžio vyskupijoje buvo nešamas PJD kryžius
Piligrimystė skirta Žemaičių krikšto jubiliejui paminėti
Šiaulių vyskupo kreipimasis
Baigėsi Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla ŽODIS 2014
Pasaulio jaunimo dienų kryžius Kaune (2014 07 21–23)
Pakeistas Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovas
Degančio krūmo brolija Kryžių kalne Susitiko su Šiaulių vyskupu
Pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose - piligrimai iš Lenkijos
Kunigų šventėjimo diena Baltriškėse
Evangelizacinė akcija „Šviesa naktyje“ Panevėžyje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Devintinių iškilmė Panevėžyje
Birželio mėnesio naujienos Panevėžio vyskupijoje
Rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams „Aš Bažnyčioje“
Kryžių šventovėje – tradiciniai šventųjų Petro ir Povilo atlaidai
Per šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę Kauno arkikatedroje į kunigus įšventintas Andrius Končius
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Devintinių procesija Kauno gatvėmis ir iškilmės arkikatedroje
Budavonės miške nukankintų Vilkaviškio vyskupijos kunigų atminimui
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vyskupijos globėjo šventė Vilkaviškio katedroje
Vilkaviškio vyskupas R. Norvila susitiko su marijonų generaliniu vyresniuoju
2014 m. birželio įvykių kronika Telšių vyskupijoje
Birželio 1-osios popietę Klaipėdoje vyko Klaipėdos ir Palangos miestų stačiatikių bendruomenių organizuota maldinga eisena „Už gyvybę“
Per Šeštines Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje į kunigus įšventintas Andrius Bakstys
Kaune baigėsi Sužadėtinių programos savanorių mokymai
Sekminių žygis į Šiluvą
Sekminių šventė Kryžių šventovėje
Sekminių išvakarėse Kauno arkikatedroje beveik 100 žmonių priėmė Sutvirtinimo sakramentą
Kupiškio bažnyčia šventė šimtmetį
Vilniaus arkivyskupijos dekanatų pertvarkymas
Nauji Vilniaus arkivyskupijos kunigų skyrimai
Kunigų skyrimai Šiaulių vyskupijoje
Šiauliuose tradiciškai minėta Vaikų gynimo diena
Tėvo diena Šiaulių vyskupijoje
Seminaras „Krikščioniškoji filosofija dorinio ugdymo pamokose“ Marijanpolėje
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Miesto misijų susitikimas su kun. Pauliumi Vaineikiu OFM kavinėje ir maldos vakaras
Paragaudžio kaime paminėti kryžių naikinimo įvykiai
Marijos Apsilankymo atlaiduose Vilkaviškio katedroje dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkiv. P. Lopez Quintana
Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimo diena Žagarėje
Misijos jaunimui „apie pašaukimą šeimai...“ Vilkaviškio vyskupijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt