Susitikimas su „Sniego gniūžtės“ koordinatoriumi Marijampolėje
Gavėnios seminarai jaunimui Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Parapijų aktyviųjų susitelkimo diena Kaišiadoryse
Kaišiadoryse švęsta vyskupijos globėjo šventė
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šv. Kazimiero jaunimo šventė Vilniuje
Caritas seminaras savanoriams Kaišiadoryse
Kun. Justino Lapio gimimo metinių minėjimas šv. Jurgio parapijoje Šiauliuose
Maldos akcija Jurbarke
Šv. Kazimiero iškilmė Kauno arkikatedroje
Evangelizacinė programa jaunimui Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje Kaune
Žemaičių Kalvarijoje pašventintos naujosios Telšių vyskupijos šeimos centro patalpos
Pelenų trečiadienio šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos Carito metinė konferencija
Amžinybėn iškeliavo kan. mons. jubil. Kazimieras Gaščiūnas
Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje pašventinti restauruoti vargonai
Vilniaus arkikatedroje pašventinti 7 kunigai
Šv. Valentino dienos renginys jaunimui Kaune
Eidamas 96 metus mirė Utenos Kristaus Kristaus Žengimo parapijos (Pn) altaristas jubil. kun. Juozas Bagdonas
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniuje
Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje
Pristatyti Dubingių parapijos bažnyčios statybos projektai
Grabnyčių pamaldos ir padėka Dievui už pašvęstąjį gyvenimą Kauno arkikatedroje
Kauno arkikatedroje pašventinti nauji kunigai ir atsisveikinta su apaštališkuoju nuncijumi arkiv. S. P. Zurbriggenu
Ekumeninės pamaldos Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Paskelbta Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus programa Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupo „Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų“ paskelbimo dekretas
Kauno arkivyskupo dekretas, skelbiantis Jubiliejinius Evangelijos žinios metus arkivyskupijoje
Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė
Naujųjų metų sutiktuvės Šiaulių katedroje
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų kalėdinis susitikimas
Šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pradėti JUBILIEJINIAI EVANGELIJOS ŽINIOS tūkstantmetei Lietuvai METAI arkivyskupijoje
Paskelbta Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus programa Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kūčių vakarienės su vargšais ir ligoniais Kaune
Telšių vyskupo Jono Borutos kalėdinis kreipimasis į tikinčiuosius
Adventinės rekolekcijos Šiaulių katedroje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Savanorių agapė Kauno arkivyskupijos kurijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo adventinio susitelkimo dienos
Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo diena
Panevėžio vyskupijos jaunimo adventinis susitikimas
Jaunimo vadovų rekolekcijos Kulautuvoje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinė konferencija
Kauno arkivyskupijos piligrimai dalyvavo audiencijoje su Šventuoju Tėvu
Žemaičiai atsisveikino su ilgamečiu savo ganytoju vyskupu Antanu Vaičiumi
Bernardinų bažnyčioje vyko aštuntoji vyrų maldos popietė
Apaštalinis Nuncijus viešėjo Elektrėnų parapijoje
Kaišiadoryse vyko konferencija „Žmogaus gyvybės pradžia – tikėjimo tiesa ar mokslo įrodytas faktas?“
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Popiežiaus palaiminimas Šiaulių katalikių moterų draugijai
Blaivystės sąjūdžio 150-ties metų minėjimas Šiauliuose
Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio brolijos narių susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos parapijų ministrantų susitikimas Širvintose
Atsisveikinimas su vyskupu emeritu Vladislovu Michelevičiumi Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Alytaus šv. Liudviko parapijos bažnyčioje restauruoti ir pašventinti vargonai
Mirė kunigas jubiliatas Vytautas Palubinskas (1926 – 1954 – 2008)
Šiauliuose minėtas policijos jubiliejus
Žemaičių Kalvarijos šventovėje paminėtos 550-osios šv. Kazimiero gimimo metinės
Kauno arkivyskupijos dvasininkų ir tikinčiųjų susitikimas su kandidatuojančių į Seimą partijų atstovais
Kaišiadoriečiai jubiliejiniuose Šiluvos atlaiduose
Šiauliuose kyla naujos bažnyčios pastatas
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo piligrimystė Jono Pauliaus II pėdomis
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Susitelkimo diena Pivašiūnuose
Kelmės bažnyčia minėjo 100 metų jubiliejų
Paskyrimai Telšių vyskupijoje
Porciunkulės atlaidai ir Panevėžio Katedros konsekracijos 75-osios metinės
Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo šventė Marijampolėje
Vilkaviškio katedros konsekracijos dešimtmečio iškilmės
Paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Apaštalo Pauliaus metų pradžios iškilmė Vilkaviškio katedroje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kaišiadorių vyskupo laiškas dėl Gyvojo rožinio maldos ir draugijos
Jiezne paminėtos kun. B. Bulikos 20-osios mirties metinės
Telšių vyskupo kvietimas į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Vilkaviškio vyskupo laiškas pradedant apaštalo Pauliaus 2000-uosius Jubiliejinius metus
Šventimai Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo diena
Kauno arkivyskupijos ministrantų šventė Šiluvoje
Šiauliuose pristatytas naujos bažnyčios ansamblio projektas
Pašventinta Jūrės miestelio Dievo gailestingumo koplyčia
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Diakonų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Malda už Vilniaus miestą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt