Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Žolinės atlaidai Pažaislyje
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanoriai ir jų šeimos ilsėjosi Šiluvoje
Marijos diena Šiluvoje: Kėdainių dekanato piligriminė kelionė
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų bei giedotojų stovykla Nemunaityje
Rugpjūčio 8 d. šalia sudegusios Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos bažnyčios buvo aukojamos šv. Mišios
Kauno arkivyskupo metropolito ganytojiškasis laiškas arkivyskupijos kunigams, Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariams ir visiems tikintiems pasauliečiams apie Tikėjimo metų piligrimines keliones
Paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro stovykla Sužadėtinių programos vedėjams Birštone
Šiaulių katedroje koncertavo „Graces&Voices“
Eucharistinis kongresas Žemaičių Kalvarijos dekanate
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytas Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejus
Bažnyčia vykdo gailestingąją Meilę, o ji kuria Bažnyčią
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Eucharistinis kongresas Šilalės dekanate
Misijų savaitė Kaune
Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena
Apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu Kauno arkivyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Eucharistinis kongresas Telšių dekanate
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojų maldinga kelionė į Kretingą ir Pakutuvėnus
Salake vyko vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Mūsų širdys gieda Tau“
Telšių katedroje konsekruotas naujas altorius
Telšiuose paminėtas vyskupo Lino Vodopjanovo OFM keturiasdešimtmetis
Tituliniai Telšių katedros Šv. Antano Paduviečio atlaidai
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Išrinkta nauja Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinė taryba
Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso tąsa Šilutės dekanate
Kauno arkivyskupijos Kauno I dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojų bei katechetų metodinių renginių užbaigiamoji konferencija „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau!“ (Ps 27, 8).
Kauno I dekanato kunigų malda Pasaulinės kunigų dienos proga
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodinės tarybos posėdis
Devintinių iškilmė Telšiuose
IV Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas Tauragės dekanate
Telšių vyskupijos globėjo šventė ir diakonų šventimai
Tituliniai Žemaičių Kalvarijos bazilikos atlaidai ir gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje užbaigimas
Devintinių procesija Kauno gatvėmis ir iškilmės Kauno arkikatedroje
Seminaras sužadėtinių rengimo Santuokai savanoriams Kauno arkivyskupijos šeimos centre
Kunigystės šventimai Šiauliuose
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarti pasirengimo LJD klausimai
Kaišiadorių dekanato jaunimas rengėsi Jaunimo dienoms
Seminaras tikybos mokytojams „Sakramentai – Kristaus gelbstintis veikimas. Teologija, istorija, liturgija“ Kaune
Katechetikos centro renginiai Tikėjimo metų tema Kaišiadorių vyskupijoje
Eucharistinis kongresas Mažeikių dekanate
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2013-05-20)
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre paminėta Tarptautinė šeimos diena
Vakaras jaunimui „Šventosios Dvasios dovanos“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija (2013-05-15)
Eucharistinis kongresas Klaipėdos dekanate
Žemaičių Kalvarijoje vyko sakaralinės muzikos šventė – „Giesmė Marijai“
Kauno I dekanato bažnyčių ir rektoratų Šventojo Rašto skaitovų antroji konferencija
Palangoje vyko Telšių vyskupijos ministrantų suvažiavimas
Eucharistinis kongresas Telšių vyskupijos Gargždų dekanate
Kauno arkivyskupijoje pradėta ekstraordinarinių šv. Komunijos teikėjų rengimo programa
Kauno I dekanato kunigų konferencija „Konstitucijos apie liturgiją pagrindiniai klausimai“
Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas tęsėsi Palangos dekanate
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Telšių vyskupijoje prasidėjo nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, Dievo Motinos paveikslų kelionė ir Eucharistiniai dekanatų kongresai
Prasidėjo mokymų ciklas „Melskis ir veik" skirtas Kauno miesto parapijų bendruomenėms
Kunigystės šventimai Vilniuje
Teminis vakaras jaunimui „Kitų vedimas“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Saulius Kristapavičius įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai
Telšių vyskupijos ganytojų laiškas „Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui artinantis. Eucharistiniai kongresai ir Švč. Sakramento adoracija“
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Velyknaktis ir šv. Velykų rytas Kauno arkikatedroje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Klaipėdoje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Viešpaties Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje
Carito renginys Alytaus pataisos namuose: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“
Teminis vakaras „Jėzus Kristus: tarnas ar Karalius?“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, iškilmė Kėdainiuose
Kauno I dekanato parapijų Šventojo Rašto skaitovų konferencija
Eucharistijos adoracija su vaikais Švč. Trejybės bažnyčioje Kaune
Kaišiadorių vyskupijos 2012 m. statistiniai duomenys
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas
Kauno I dekanato parapijų vargonininkų konferencija
Socialinio darbuotojo padėjėjo pažymėjimų įteikimo šventė Vilkaviškio vyskupijoje
Priklausomybių prevencinės pamokas „Nuskandintas gyvenimas“ Vilkaviškio vyskupijoje
Kovo 11-osios šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje
Marijos diena Šiluvoje
Iškilmė Kauno arkikatedroje bazilikoje Kovo 11-osios proga
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos 2012 metų sielovadinės ir ekonominės padėties apžvalga
Kauno parapijų ir rektoratų jaunimo grupių vadovų susitikimas rengiantis 2013 m.
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas pasirengimas 2013 m. Lietuvos jaunimo dienoms
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tavo žodis – žibintas...“ Kaune
Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmė Kauno arkikatedroje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų piligrimystė Romoje švenčiant Tikėjimo metus
Kunigo Mindaugo Puidoko laidotuvės Liškiavoje
Kauno arkivyskupijos vyskupai ir kunigai drauge stebėjo LRT transliaciją iš Šv. Petro aikštės, paskutinės popiežiaus Benedikto XVI audiencijos
Kvalifikacinis seminaras dorinio ugdymo mokytojams „Krikščioniška priklausomybių samprata“ Kaune
Ligonių diena Šiluvoje
Vakaras jaunimui „Pasitikėti nieko nesitikint“ su Taizé bendruomenės broliu Jean-Marie Kaune
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų Gavėnios rekolekcijos
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir lektorių skyrimai (2013-02-18)
Vasario 16-os iškilmė Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt