Kauno arkivyskupijos 2010 metų sielovadinė ir ekonominė statistika
Seminaras apie vaikų ir paauglių solidarumo bei socialinio aktyvumo ugdymą Kaune
Knygos apie popiežių Benediktą XVI pristatymas Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos neformalaus kunigų nuolatinio ugdymo instituto „Aqua“ susitikimas Marijampolėje
Malda už a. a. poetą Justiną Marcinkevičių Kauno arkikatedroje
Kauno I dekanato tikybos mokymo ir katechezės koordinatorių posėdis (2011 02 18)
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2011 02 18)
Vasario 16 dienos minėjimas Telšiuose
Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje (2011 02 17)
Kauno arkivyskupijos kurijos informacija
Kauno arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Šv. Valentino diena KITAIP „...o visa kita tik detalės?“ Kaune
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų posėdis Ukmergėje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2011 02 08)
Kauno arkivyskupijos Caritas posėdis Kauno r. socialinių paslaugų centre
Panevėžio vyskupijoje pasikeitė Biržų dekanato dekanas
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos delegacija lankosi Barselonoje
Dievui pašvęstojo gyvenimo atstovų diena Žemaičių Kalvarijoje
Kristaus Paaukojimo iškilmės Kauno arkikatedroje bazilikoje
Susikaupimo diena „Kaip Eucharistija mus atgimdo iš aukštybių?“ (plg. Jn 3, 3) Kauno arkikatedroje
Vilkaviškio vyskupijoje vyko Biblinės dramos „Esate pašaukti laisvei“ konkursas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo susitikimas
Ekumeninės pamaldos Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje
Dieviškojo Gailestingumo paveikslo kopija – Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje
Ekumeninės pamaldos Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje (2011 01 20)
Kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2011 01 18)
Ekumeninės pamaldos Kaune
Kunigų diena Kaišiadoryse
Iškilmingai pašventintas Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras
Dievo Gailestingumo metų pradžia Telšių vyskupijoje
Gailestingumo metų žinia po Vilkaviškio vyskupiją pasklido iš Vilkaviškio
Dievo gailestingumo žinia – Vilniaus jaunimo renginyje Kauno arkikatedros parapijos namuose
Dievo Gailestingumo metų atidarymas Kauno arkivyskupijoje. Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopijos sutikimas arkikatedroje bazilikoje
Mons. A. Jurevičius: Gailestingojo Jėzaus paveikslo sutikimas Kaišiadoryse (2011 01 16)
Mindaugas Grenda įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai
Sausio 13-osios dvidešimtmečio paminėjimas Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo tarybos posėdis
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija (2011 01 12)
Šiaulių vyskupijoje kelionę pradėjo Dievo gailestingumo paveikslas
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Prienuose
Kauno arkivyskupijos institucijų ir organizacijų šventė
Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio Dievo Gailestingumo Metų Šiaulių vyskupijoje paskelbimo Dekretas
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo išvyka į Vilnių
Kauno arkivyskupijos jaunimas – naujametiniame Taizè susitikime Roterdame
Kalėdų laiko iškilmės Telšių vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2010 12 23)
Šeimų šventė Šiauliuose
Dispensa gruodžio 31 d., Panevėžio vyskupijoje esantiems tikintiesiems
Padėkos už laisvę metų užbaigimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, Kaune
Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro GRUŠO kalėdinis laiškas
Kaišiadorių vyskupijos Kunigų diena (2010 12 14)
Kunigų ugdymo konferencija Kaune (2010 12 15)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje (2010 12 14)
Kauno arkivyskupijos dekanatų šeimos centrų rekolekcijos Birštone
Negimusio kūdikio dienos minėjimas, bei prof. G. Vaitoškos knygos pristatymas Šiauliuose
Kaune pagerbtas šv. Mikalojus
Mirė kun. jubiliatas Liudas SERAPINAS (1923 – 1948 – 2010)
Vilniuje pastatytas paminklas kun. B. Laurinavičiaus žūties vietoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Maldos vigilija Kauno arkikatedroje už kiekvieną pradėtą gyvybę
Negimusio kūdikio dienos paminėjimas Kauno arkivyskupijoje
Telšiuose paminėtos antrosios vyskupo Antano Vaičius mirties metinės ir aptarti ateinančių metų bei pasirengimo Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui pastoraciniai planai
Kaišiadorių vyskupo kreipimasis dėl Caritas adventinės paramos akcijos „Gerumas mus vienija“ (2010)
Projektas „Pasienio religinio turizmo plėtra“ Vilkaviškio vyskupijoje
Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Telšių vyskupijos parapijų chorai drauge šventė Šv. Cecilijos – chorų globėjos – dieną
Konferencija „Mano šeima – iššūkiai ir galimybės“ Kaune
Šiaulių vyskupijos savanorių susitikimas
Kunigų konferencija Kaune
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vyskupo Eugenijaus Bartulio fotografijų kalendoriaus pristatymas
Kauno arkivyskupijos seminaras jaunimo lyderiams
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Pal. Motinos Teresės gimimo šimtmečio minėjimo vakaras Šiauliuose
Bus apšviestos dvi Kauno bažnyčios
Kaišiadoriečių viešnagė Vokietijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Šiemetiniai Kauno jaunimo apdovanojimai – krikščioniškam jaunimo renginiui ir lyderiui
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos Carito bendradarbiams apie tarnystę
Kunigų konferencija Kaune
Į Kaišiadorių vyskupiją sugrįžo prel. dr. Pranas Gaida
Mokslo metų pradžios šventė Vilniaus arkivyskupijoje
Gyvojo rožinio narių susitikimas Raudondvaryje
Telšių vyskupijos ganytojo, vysk. Jono Borutos laiškas Žemaitijos tikintiesiems
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje 2010-09-14
„Šeimų apskrito stalo“ diskusija Šiauliuose
Apie Panevėžio vyskupijos Carito projektą „Vaikų ir jaunuolių užimtumo centre“
Mokslo metų pradžią Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai pasitiko su malda
Padėkos už Laisvę sueiga Šiauliuose
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų šventė pradedant naujus mokslo metus
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rudens konferencija
Rugsėjo 1-osios šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kunigo šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2010 08 26)
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2010 06 21 - 07 12) Atnaujinta
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ dvasinės atgaivos diena
Kauno arkivyskupijos ministrantų stovyklos Kaulakiuose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt