Paskutinės vakarienės šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje
Carito renginys Alytaus pataisos namuose: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“
Teminis vakaras „Jėzus Kristus: tarnas ar Karalius?“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, iškilmė Kėdainiuose
Kauno I dekanato parapijų Šventojo Rašto skaitovų konferencija
Eucharistijos adoracija su vaikais Švč. Trejybės bažnyčioje Kaune
Kaišiadorių vyskupijos 2012 m. statistiniai duomenys
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas
Kauno I dekanato parapijų vargonininkų konferencija
Socialinio darbuotojo padėjėjo pažymėjimų įteikimo šventė Vilkaviškio vyskupijoje
Priklausomybių prevencinės pamokas „Nuskandintas gyvenimas“ Vilkaviškio vyskupijoje
Kovo 11-osios šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje
Marijos diena Šiluvoje
Iškilmė Kauno arkikatedroje bazilikoje Kovo 11-osios proga
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos 2012 metų sielovadinės ir ekonominės padėties apžvalga
Kauno parapijų ir rektoratų jaunimo grupių vadovų susitikimas rengiantis 2013 m.
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas pasirengimas 2013 m. Lietuvos jaunimo dienoms
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tavo žodis – žibintas...“ Kaune
Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmė Kauno arkikatedroje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų piligrimystė Romoje švenčiant Tikėjimo metus
Kunigo Mindaugo Puidoko laidotuvės Liškiavoje
Kauno arkivyskupijos vyskupai ir kunigai drauge stebėjo LRT transliaciją iš Šv. Petro aikštės, paskutinės popiežiaus Benedikto XVI audiencijos
Kvalifikacinis seminaras dorinio ugdymo mokytojams „Krikščioniška priklausomybių samprata“ Kaune
Ligonių diena Šiluvoje
Vakaras jaunimui „Pasitikėti nieko nesitikint“ su Taizé bendruomenės broliu Jean-Marie Kaune
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų Gavėnios rekolekcijos
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir lektorių skyrimai (2013-02-18)
Vasario 16-os iškilmė Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
Kauno m. savivaldybės Šeimos taryboje – arkivyskupijos Šeimos centro atstovė
Jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ savaitgalis Truskavoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Pelenų dienos pamaldos Šiluvos bazilikoje ir Kauno arkikatedroje
Kaune vyko arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO laiškas ligoniams, slaugytojams, kunigams ir visiems geros valios žmonėms
Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Vilniuje
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Kristaus Paaukojimo iškilmė Kauno arkikatedroje. Padėka Dievui už pašvęstąjį gyvenimą
Telšių vyskupijos vienuolių kongresas Žemaičių Kalvarijoje
Maldos ir šlovinimo vakaras už Lietuvos jaunimo dienų rėmėjus Kaune
Panevėžio vyskupijos kunigų konferencija (2013 01 28)
Kauno arkivyskupijos ir Kaišiadorių vyskupijos dekanų susitikimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Karo kapelionų susitikimas sausį (2013)
Ekumeninės pamaldos Kaune
Kauno parapijų bei rektoratų bažnyčiose baigėsi nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Tikėjimo metų proga
Vakaras jaunimui „Pažinti save ir kitą“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Informacija dėl kun. Romualdo Ramašausko
Dvasininkų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (atnaujinta 2013 01 21)
Telšių vyskupijos kunigų konferencija (2013-01-18)
Stakliškių dekanato centras perkeltas į Birštoną
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija
Mirė kunigas Algimantas KEINA (1937 – 1962 – 2013)
Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės šventumo garsas
Šeimų šventė Šiaulių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje
Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje
Šventosios Šeimos šventė Žemaičių Kalvarijoje
Ligonių diena Šiluvoje (2012 12 28)
Kūčių vakarienė Kauno I dekanato „Caritas“ „Sriubos“ valgykloje
Teminis vakaras jaunimui „Bendruomenė... kam man ji?“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Kauno arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija kurijoje
Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro GRUŠO kalėdinis laiškas (2012)
Vilkaviškio vyskupijoje baigėsi konkursas, skirtas Palaimintojo Jurgio Matulaičio metams
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų adventinis susitikimas. Eucharistijos šventimas ir agapė kurijoje
Šventas Kalėdas pasitinkant Kaune
Seminaras mokytojams apie kino panaudojimą tikybos pamokose
Mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Antanas JOKŪBAUSKAS (1929–1954–2012)
Nauji dvasininkų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Adventinis vakaras Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Telšių vyskupijos ganytojų advento laiškas
Telšių vyskupijos ganytojų adventiniai paraginimai
Kunigo šventimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno I dekanato karitiečių adventinis susitikimas
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Tikėjimo metai – pirmasis Vatikano II Susirinkimo dokumentas“
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams bei katechetams
Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijų kelionės pradžios iškilmė Vilkaviškio katedroje
Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Šlovinimo ir maldos vakaras Kaune rengiantis 2013 Lietuvos jaunimo dienoms
Ligonių diena Šiluvoje
Tikėjimo metams skirtas Kauno miesto tikybos mokytojų renginys „Tikybos pamokos netradicinėje aplinkoje“
Giesmių šventė Krekenavoje
Projektas pasauliečių krikščioniškam sąmoningumui skatinti Vilkaviškio vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų konferencija
Marijos diena Šiluvoje
Seminaras pedagogams apie jaunimo lytiškumo ugdymą Kaune
Šiaulių vyskupijoje patvirtinta nauja Kunigų taryba ir konsultoriai
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Homiletikos prasmė sekuliariame pasaulyje“.
Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO ganytojinis laiškas dėl tikinčiųjų laidotuvių
Tikėjimo metams skirtas metodinis renginys Kauno Šančių parapijos katechetikos metodiniame centre
Kauno I dekanato parapijų kunigų ir bažnyčių rektorių konferencija „Tikėjimo metai“
Ekumeninis vakaras apie tradicinius Šermenų giedojimus ir papročius Klaipėdoje
Šlovinimo ir maldos vakaras už pasirengimą 2013 Lietuvos jaunimo dienoms
Ligonių diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro programos „Pažink save“ savanorių mokymai Kulautuvoje
Seminaras tikybos mokytojams apie aktyvius mokymo metodus Kaune
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigas K.Dvareckas iškardinuotas iš Kaišiadorių vyskupijos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt