Caritas konferencija Panevėžyje
Ligonių diena Šiluvoje
Padėkos už laisvę diena Šiaulių vyskupijoje
Naujųjų tikybos mokymo metų atidarymo šventė Kaune
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vasaros stovykla Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovams bei savanoriams
Žolinės atlaidai Pažaislyje
Kun. G. Nachtwei seminaras Kaišiadoryse
Kauno arkivyskupijos karitiečių dvasinės atgaivos diena Kulautuvoje
Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligriminis kelias Kauno arkivyskupijoje
Mirė Marija Bagdonienė, ilgametė Kaišiadorių vyskupijos Caritas ir Šeimos centro vadovė, Kryžiaus ženklo „Pro Ecclesia et Pontifice“ kavalierė
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla „Vince...“
Skarulių Šv. Onos bažnyčia minėjo 390-metį ir titulinius atlaidus
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Šeimų stovykla Aukštadvaryje
Nauji paskyrimai jaunimo sielovadai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų metikė konferencija Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos šeimų stovykla
Kryžių kalnas ruošiasi Atlaidams
Jaunimo dienų Marijampolėje atgarsiai
Diakonato šventimai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO konsekravimo 15-osios metinės bei diakono šventimai Šiauliuose
Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Kryžių šventovėje
Kunigystės šventimai Vilkaviškio katedroje
Rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos kunigams
Diakono šventimai Kauno arkikatedroje švenčiant šv. Petro ir Pauliaus iškilmes
Kaune vyko Arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo dienos paminėjimas
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija Kaune
Budavonės kankinių atminimo diena
Vilkaviškio vyskupijos globėjo dieną įamžinta buvusi kunigų seminarija
Krikščioniškojo jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ ir Kauno I dekanato jaunimo dienos Pažaislyje
Malda už tremtinius ir XI respublikinė tremtinių ir politinių kalinių šventė „Leiskit į tėvynę“ Ukmergėje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Sužadėtinių programos vedėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Tadas Piktelis įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai
Kaišiadorių vyskupas įsteigė Šventimų komisiją
Marijos diena Šiluvoje
Kaune vyko maldos akcija „Už Tikėjimą, už Viltį, už Meilę“
Devintinių procesija Kauno gatvėmis ir iškilmės arkikatedroje
Vilkaviškyje perlaidotas Seinų vyskupas sufraganas Juozas Oleka
Šv. Justino – Telšių vyskupijos globėjo iškilmė Telšiuose
Piligriminis žygis su maldomis už vaikus į Kryžių kalną
Paskutinės gegužinės pamaldos Telšių vyskupijoje
Tauragėje pašventintas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui pažymėti skirtas atminimo paminklas
Kauno arkikatedroje bazilikoje sutiktas Lietuvos jaunimo dienų kryžius. Jaunimo žygis su LJD kryžiumi iš Šiluvos į Kauną
Prel. P. Gaidos 75 m. kunigystės sukakties minėjimas ir malda už mirusį kunigą – prel. I. Urboną
Sužadėtinių programos vedėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Maldų už šeimas diena Krekenavoje
Vilkaviškio dekanato jaunimo diena Pilviškiuose
Utenoje vyko Panevėžio vyskupijos jaunimo diena
Paskaita jauniesiems Caritas savanoriams Marijampolėje
Marijos diena Šiluvoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Kaišiadorių vyskupijoje sudaryta nauja Kunigų taryba ir Konsultorių kolegija
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija kurijoje
Paskelbtas Panevėžio vyskupo parapijų lankymo 2012 metų planas
Sutvirtinimai, atlaidai ir minėjimai 2012 m. Kaišiadorių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija Kaune
Kaune paminėtos kun. dr. Arvydo Petro Žygo 1-osios mirties metinės
Iškilmės gegužės 1-ąją Klaipėdoje ir Palangoje
Primicijos Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Dievo Gailestingumo sekmadienį – relikvijoriaus su pal. Jono Pauliaus II relikvija pašventinimas Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų šv. Mišių malda arkikatedroje už arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus kunigystės dovaną
Naujų Kryžiaus kelio stočių pašventinimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Pirmosios šv. Velykos Marijampolės pal. Jono Pauliaus II-ojo parapijoje
Velyknaktis ir šv. Velykų rytas Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Telšių vyskupijos kurijos pranešimas dėl laikino Tryškių ir Kaunatavo parapijų klebono paskyrimo
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Lukšiuose pristatyta Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ veikla
Patarnautojų rekolekcijos Tauragėje
Kauno arkivyskupijos „Caritas “ dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje
Naujasis Kaišiadorių vyskupas Generaliniu vikaru paskyrė iki šiol ėjusį šias pareigas mons. A. Jurevičių
Susitaikymo pamaldos „Caritas“ savanorių globojamoms moterims Marijampolėje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanorių Gavėnios savaitgalis Birštone
Suspendavimas Vilkaviškio vyskupijoje
Kovo 11-osios minėjimas Telšiuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susikaupimo diena
Atnaujintos sužadėtinių programos savanorių mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Klaipėdoje vyko Telšių vyskupijos ministrantų gavėnios rekolekcijos
Keičiasi Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius
Tytuvėnų klebonas kun. R. Žaromskis: „Padegimo versija netikiu“ (videokonferencija)
Marijos diena Šiluvoje: mokytis meilės ir gailestingumo
Susitikimas su Kauno I dekanato kunigais arkivyskupijos Šeimos centre
Kovo 11-osios minėjimas Telšiuose
Kovo 11-oji Kauno arkikatedroje bazilikoje
Šv. Kazimiero atlaidai Panevėžio Katedroje
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Šv. Kazimiero iškilmė Vėžaičių šventovėje
Malda už vyskupą Joną Ivanauską, naująjį Kaišiadorių vyskupijos ganytoją, Kauno arkikatedroje (+video)
Renginiai Vilkaviškio vyskupijos Caritas savanoriams
Kaišiadorių vyskupijos naujasis ganytojas susitiko su kunigais Kaišiadoryse
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt