Vakaras jaunimui su Tiberiados broliais arkivyskupijos Jaunimo centre
Pelenų trečiadienio šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija
Telšių vyskupo ordinaro Jono BORUTOS SJ laiškas vyskupijos tikintiesiems pradedant 2012 m. gavėnią
Nauji paskyrimai Telšių vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vyskupo Juozo MATULAIČIO žodis Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems
Vasario 16-oji ir knygos apie popiežių Benediktą XVI pristatymas Keturvalakiuose
Malda už Lietuvą Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija kurijoje
Pasaulinės ligonių dienos minėjimas Telšių vyskupijoje
Marijos diena Šiluvoje
Vasario 14-ąją Kauno arkivyskupija kviečia jaunimą švęsti Šv. Valentino dieną KITAIP! Spaudos konferencija kurijoje
Seminaras apie pal. Jurgį Matulaitį Kaune
Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinė konferencija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Dievui pašvęstojo gyvenimo atstovų diena Žemaičių Kalvarijoje
Vilniaus arkivyskupo kardinolo A. J. BAČKIO 75-ųjų gimimo metinių jubiliejus
Paroda, skirta palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II ryšiams su Lietuva atminti Šiauliuose (veikia iki vasario 20 d.)
Kristaus Paaukojimo iškilmė Kauno arkikatedroje
Seminaras tikybos mokytojams Marijampolėje
Seminaras tikybos mokytojams „Modulio „Krikščionybė ir pasaulio religijos“ pristatymas pagal atnaujintas Bendrąsias programas“ Kaune
Krikščionių vienybės pamaldos Panevėžyje
Vilkaviškio dekanato kunigų susitikimas
Vilkaviškio vyskupijos Caritas bendradarbiai lankėsi pas lenkų kolegas Gdansko arkivyskupijoje
Arkivyskupijos Caritas organizacijoje aptarta ES MIATLNA programa Kaune
Vyskupo Jono Ivanausko vizitacija Kauno I dekanate
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Ekumeninės pamaldos Kaune
Kaišiadorių vyskupijos Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ aukos
Šventė šeimoms Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas kurijoje
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškyje vyko vyskupijos šeimų šventė
Kauno arkikatedroje pradėti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai. Įšventinti keturi kunigai
Mons. dr. Algirdas Jurevičius: Pamokslas palydint 2011-uosius metus (plg. 1 Jn 2,18-21)
2011 m. Gerumo kristalai – ir už krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą
Kalėdų Mišios su nuteistaisiais iki gyvos Vilniuje
Kūčių vakarienė Kauno Caritas „Sriubos“ valgykloje
Kūčių vakarienė Panevėžio Vaikų ir jaunuolių užimtumo centro vaikų šeimoms
Vilkaviškio vyskupijoje baigėsi konkursas „Gailestingumo ženklas“
Lietuvos kariuomenės ordinaro vysk. Gintaro GRUŠO kalėdinis laiškas DOC
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas
Jaunųjų savanorių agapė Kauno arkivyskupijos kurijoje
Suteikti Jo Šventenybės kapelionų (monsinjorų) titulai dviem Kaišiadorių vyskupijos kunigams
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
II advento sekmadienis Kauno arkikatedroje. Pašventinta miesto globėjo šv. Mikalojaus skulptūra
Telšių vyskupo Kreipimasis į vyskupijos kunigus ir tikinčiuosius 2011 metų Advento proga
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Jaunimo pastoracijos iššūkiai šiandienos kontekste“
Kauno I dekanato parapijų šeimų kelionė į Trakus ir Guronis
Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos katechetams ir tikybos mokytojams
Arkivyskupo tremtinio J. Steponavičiaus 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Negimusio kūdikio dienos paminėjimas Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas kovoja prieš patyčias
Klierikų įvilktuvės Kauno kunigų seminarijoje. Skyrimų iškilmė švenčiant Kristų, Visatos Valdovą, Kauno arkikatedroje
Šiaulių vyskupas kviečia tęsti kelionę Evangelijos keliais
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Šv. Mišios Kauno arkikatedroje už mirusius dvasininkus
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje paminėtos vysk. Romualdo Krikščiūno mirties metinės
Seminaras Kauno arikvyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Seminaras tikybos mokytojams „Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas“ Kaune
Marijos diena Šiluvoje. Kauno I dekanato piligriminė kelionė
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kun. Jono Juraičio pirmųjų mirties metinių paminėjimas Vilkaviškio katedroje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas bendruomenę apjungia ir suartina piligrimystė
Šv. Mišios už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Kunigai – Bažnyčia ir žiniasklaida“
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro tarybos susitikimas Pažaislyje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Naujajame Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendoriuje - šventieji
Padėkos Mišios Kauno arkikatedroje už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju
Seminaras „Katalikų tikybos ir gamtos mokslų integracijos galimybės“ Kaune
Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas dėl kunigiškų pareigų suspendavimo
Išsiskyrusiųjų sielovados grupės pirmasis susitikimas Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Diakono M.Sotničenkos kunigystės šventimai Vilniuje
Pradėta Kauno arkikatedros bazilikos vargonų restauracija
Metodinis renginys „Katalikų tikybos mokymo modulių 11–12 klasėms programų gairių pristatymas“ Kauno arkivyskupijos katechetikos centre
Kunigų konferencija Kauno arkivyskupijos kurijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Jaunimo diena „Ar tikėjimas yra svarbus?“ Kuršėnuose
Diakonato šventimai Panevėžio vyskupijoje
Paskelbta Kauno arkivyskupijos 2007–2011 m. fotokronika
Kauno pedagogų kvalifikacijos centre baigėsi tikybos mokytojų metodinių darbų paroda
Seminaras mokytojams „Lytiškumo ugdymo galimybės ir iššūkiai šiuolaikinėje mokykloje“
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija
Šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Naujų parapijos namų atidarymas Prienuose
Savaitgalio seminaras Kauno arkivyskupijos katechetams bei jų komandoms Šiluvoje
Vilkaviškio dekanato kunigų rekolekcijos Keturvalakiuose
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Teminis vakaras Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Dviem Kauno arkivyskupijos dvasininkams suteikti monsinjorų titulai. Kunigų skyrimai
Paskirtas naujas Panevėžio-Krekenavos dekanato dekanas
Seminaras Pirmajai Komunijai rengiantiems parapijų katechetams Kaune
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt