Vilkaviškio vyskupijos globėjo dieną įamžinta buvusi kunigų seminarija
Krikščioniškojo jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ ir Kauno I dekanato jaunimo dienos Pažaislyje
Malda už tremtinius ir XI respublikinė tremtinių ir politinių kalinių šventė „Leiskit į tėvynę“ Ukmergėje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Sužadėtinių programos vedėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Tadas Piktelis įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai
Kaišiadorių vyskupas įsteigė Šventimų komisiją
Marijos diena Šiluvoje
Kaune vyko maldos akcija „Už Tikėjimą, už Viltį, už Meilę“
Devintinių procesija Kauno gatvėmis ir iškilmės arkikatedroje
Vilkaviškyje perlaidotas Seinų vyskupas sufraganas Juozas Oleka
Šv. Justino – Telšių vyskupijos globėjo iškilmė Telšiuose
Piligriminis žygis su maldomis už vaikus į Kryžių kalną
Paskutinės gegužinės pamaldos Telšių vyskupijoje
Tauragėje pašventintas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui pažymėti skirtas atminimo paminklas
Kauno arkikatedroje bazilikoje sutiktas Lietuvos jaunimo dienų kryžius. Jaunimo žygis su LJD kryžiumi iš Šiluvos į Kauną
Prel. P. Gaidos 75 m. kunigystės sukakties minėjimas ir malda už mirusį kunigą – prel. I. Urboną
Sužadėtinių programos vedėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Maldų už šeimas diena Krekenavoje
Vilkaviškio dekanato jaunimo diena Pilviškiuose
Utenoje vyko Panevėžio vyskupijos jaunimo diena
Paskaita jauniesiems Caritas savanoriams Marijampolėje
Marijos diena Šiluvoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Kaišiadorių vyskupijoje sudaryta nauja Kunigų taryba ir Konsultorių kolegija
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija kurijoje
Paskelbtas Panevėžio vyskupo parapijų lankymo 2012 metų planas
Sutvirtinimai, atlaidai ir minėjimai 2012 m. Kaišiadorių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija Kaune
Kaune paminėtos kun. dr. Arvydo Petro Žygo 1-osios mirties metinės
Iškilmės gegužės 1-ąją Klaipėdoje ir Palangoje
Primicijos Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Dievo Gailestingumo sekmadienį – relikvijoriaus su pal. Jono Pauliaus II relikvija pašventinimas Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų šv. Mišių malda arkikatedroje už arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus kunigystės dovaną
Naujų Kryžiaus kelio stočių pašventinimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Pirmosios šv. Velykos Marijampolės pal. Jono Pauliaus II-ojo parapijoje
Velyknaktis ir šv. Velykų rytas Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Telšių vyskupijos kurijos pranešimas dėl laikino Tryškių ir Kaunatavo parapijų klebono paskyrimo
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Lukšiuose pristatyta Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ veikla
Patarnautojų rekolekcijos Tauragėje
Kauno arkivyskupijos „Caritas “ dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje
Naujasis Kaišiadorių vyskupas Generaliniu vikaru paskyrė iki šiol ėjusį šias pareigas mons. A. Jurevičių
Susitaikymo pamaldos „Caritas“ savanorių globojamoms moterims Marijampolėje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanorių Gavėnios savaitgalis Birštone
Suspendavimas Vilkaviškio vyskupijoje
Kovo 11-osios minėjimas Telšiuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susikaupimo diena
Atnaujintos sužadėtinių programos savanorių mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Klaipėdoje vyko Telšių vyskupijos ministrantų gavėnios rekolekcijos
Keičiasi Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius
Tytuvėnų klebonas kun. R. Žaromskis: „Padegimo versija netikiu“ (videokonferencija)
Marijos diena Šiluvoje: mokytis meilės ir gailestingumo
Susitikimas su Kauno I dekanato kunigais arkivyskupijos Šeimos centre
Kovo 11-osios minėjimas Telšiuose
Kovo 11-oji Kauno arkikatedroje bazilikoje
Šv. Kazimiero atlaidai Panevėžio Katedroje
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Šv. Kazimiero iškilmė Vėžaičių šventovėje
Malda už vyskupą Joną Ivanauską, naująjį Kaišiadorių vyskupijos ganytoją, Kauno arkikatedroje (+video)
Renginiai Vilkaviškio vyskupijos Caritas savanoriams
Kaišiadorių vyskupijos naujasis ganytojas susitiko su kunigais Kaišiadoryse
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso auklėtiniai Panevėžio Katedroje
Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų seminaras
Vakaras jaunimui su Tiberiados broliais arkivyskupijos Jaunimo centre
Pelenų trečiadienio šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija
Telšių vyskupo ordinaro Jono BORUTOS SJ laiškas vyskupijos tikintiesiems pradedant 2012 m. gavėnią
Nauji paskyrimai Telšių vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vyskupo Juozo MATULAIČIO žodis Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems
Vasario 16-oji ir knygos apie popiežių Benediktą XVI pristatymas Keturvalakiuose
Malda už Lietuvą Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija kurijoje
Pasaulinės ligonių dienos minėjimas Telšių vyskupijoje
Marijos diena Šiluvoje
Vasario 14-ąją Kauno arkivyskupija kviečia jaunimą švęsti Šv. Valentino dieną KITAIP! Spaudos konferencija kurijoje
Seminaras apie pal. Jurgį Matulaitį Kaune
Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinė konferencija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Dievui pašvęstojo gyvenimo atstovų diena Žemaičių Kalvarijoje
Vilniaus arkivyskupo kardinolo A. J. BAČKIO 75-ųjų gimimo metinių jubiliejus
Paroda, skirta palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II ryšiams su Lietuva atminti Šiauliuose (veikia iki vasario 20 d.)
Kristaus Paaukojimo iškilmė Kauno arkikatedroje
Seminaras tikybos mokytojams Marijampolėje
Seminaras tikybos mokytojams „Modulio „Krikščionybė ir pasaulio religijos“ pristatymas pagal atnaujintas Bendrąsias programas“ Kaune
Krikščionių vienybės pamaldos Panevėžyje
Vilkaviškio dekanato kunigų susitikimas
Vilkaviškio vyskupijos Caritas bendradarbiai lankėsi pas lenkų kolegas Gdansko arkivyskupijoje
Arkivyskupijos Caritas organizacijoje aptarta ES MIATLNA programa Kaune
Vyskupo Jono Ivanausko vizitacija Kauno I dekanate
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt