Arkivyskupijos Caritas organizacijoje aptarta ES MIATLNA programa Kaune
Vyskupo Jono Ivanausko vizitacija Kauno I dekanate
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Ekumeninės pamaldos Kaune
Kaišiadorių vyskupijos Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ aukos
Šventė šeimoms Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas kurijoje
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškyje vyko vyskupijos šeimų šventė
Kauno arkikatedroje pradėti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai. Įšventinti keturi kunigai
Mons. dr. Algirdas Jurevičius: Pamokslas palydint 2011-uosius metus (plg. 1 Jn 2,18-21)
2011 m. Gerumo kristalai – ir už krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą
Kalėdų Mišios su nuteistaisiais iki gyvos Vilniuje
Kūčių vakarienė Kauno Caritas „Sriubos“ valgykloje
Kūčių vakarienė Panevėžio Vaikų ir jaunuolių užimtumo centro vaikų šeimoms
Vilkaviškio vyskupijoje baigėsi konkursas „Gailestingumo ženklas“
Lietuvos kariuomenės ordinaro vysk. Gintaro GRUŠO kalėdinis laiškas DOC
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas
Jaunųjų savanorių agapė Kauno arkivyskupijos kurijoje
Suteikti Jo Šventenybės kapelionų (monsinjorų) titulai dviem Kaišiadorių vyskupijos kunigams
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
II advento sekmadienis Kauno arkikatedroje. Pašventinta miesto globėjo šv. Mikalojaus skulptūra
Telšių vyskupo Kreipimasis į vyskupijos kunigus ir tikinčiuosius 2011 metų Advento proga
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Jaunimo pastoracijos iššūkiai šiandienos kontekste“
Kauno I dekanato parapijų šeimų kelionė į Trakus ir Guronis
Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos katechetams ir tikybos mokytojams
Arkivyskupo tremtinio J. Steponavičiaus 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Negimusio kūdikio dienos paminėjimas Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas kovoja prieš patyčias
Klierikų įvilktuvės Kauno kunigų seminarijoje. Skyrimų iškilmė švenčiant Kristų, Visatos Valdovą, Kauno arkikatedroje
Šiaulių vyskupas kviečia tęsti kelionę Evangelijos keliais
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Šv. Mišios Kauno arkikatedroje už mirusius dvasininkus
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje paminėtos vysk. Romualdo Krikščiūno mirties metinės
Seminaras Kauno arikvyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Seminaras tikybos mokytojams „Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas“ Kaune
Marijos diena Šiluvoje. Kauno I dekanato piligriminė kelionė
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kun. Jono Juraičio pirmųjų mirties metinių paminėjimas Vilkaviškio katedroje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas bendruomenę apjungia ir suartina piligrimystė
Šv. Mišios už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Kunigai – Bažnyčia ir žiniasklaida“
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro tarybos susitikimas Pažaislyje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Naujajame Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendoriuje - šventieji
Padėkos Mišios Kauno arkikatedroje už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju
Seminaras „Katalikų tikybos ir gamtos mokslų integracijos galimybės“ Kaune
Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas dėl kunigiškų pareigų suspendavimo
Išsiskyrusiųjų sielovados grupės pirmasis susitikimas Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Diakono M.Sotničenkos kunigystės šventimai Vilniuje
Pradėta Kauno arkikatedros bazilikos vargonų restauracija
Metodinis renginys „Katalikų tikybos mokymo modulių 11–12 klasėms programų gairių pristatymas“ Kauno arkivyskupijos katechetikos centre
Kunigų konferencija Kauno arkivyskupijos kurijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Jaunimo diena „Ar tikėjimas yra svarbus?“ Kuršėnuose
Diakonato šventimai Panevėžio vyskupijoje
Paskelbta Kauno arkivyskupijos 2007–2011 m. fotokronika
Kauno pedagogų kvalifikacijos centre baigėsi tikybos mokytojų metodinių darbų paroda
Seminaras mokytojams „Lytiškumo ugdymo galimybės ir iššūkiai šiuolaikinėje mokykloje“
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija
Šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Naujų parapijos namų atidarymas Prienuose
Savaitgalio seminaras Kauno arkivyskupijos katechetams bei jų komandoms Šiluvoje
Vilkaviškio dekanato kunigų rekolekcijos Keturvalakiuose
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Teminis vakaras Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Dviem Kauno arkivyskupijos dvasininkams suteikti monsinjorų titulai. Kunigų skyrimai
Paskirtas naujas Panevėžio-Krekenavos dekanato dekanas
Seminaras Pirmajai Komunijai rengiantiems parapijų katechetams Kaune
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Švč. Mergelės Marijos Gimimo, tituliniai, atlaidai Keturvalakiuose
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų piligriminė kelionė
Šv. Mišios Kauno arkikatedroje pradedant naujuosius mokslo metus
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre pašventinta koplyčia
Kauno arkivyskupijos karitiečių susitikimas Rumšiškėse
Panevėžio vyskupijos „Gyvojo Rožinio“ kongresas Rokiškyje
Mokslo metų atidarymo šventė arkivyskupijos tikybos mokytojams Kaune
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pažaislyje
Kaišiadorių vyskupijoje vykdomas projektas „Dialogo tarp kartų skatinimas“
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo kelionė į Pasaulio jaunimo dienas Madride
Kauno arkivyskupijos jaunimas išvyksta į Pasaulio jaunimo dienas Madride
Arkivyskupas S. Tamkevičius dalyvavo Lietuvos buvusių politinių kalinių, tremtinių, Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje Ariogaloje
Kauno arkivyskupijos Kunigų tarybos susirinkimas
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos surengta adoruotojų vasaros stovykla „Dangaus karalystė“
Dr. G. Nachtwei komandos seminaras mokytojams ir vaikų programa Kaišiadoryse
Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro savanorių seminaras Liškiavoje
Panevėžio vyskupijos kunigų rekolekcijos
Nemunaityje vyko Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla
Šiluvoje vyko Kauno arkivyskupijos Šeimos centro jaunų šeimų stovykla
Kunigų ir diakonų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Kauno arkikatedroje: kunigystės bei diakonų šventimai
Salako Švč. Mergelės Marijos bažnyčios jubiliejus
Devintinių procesija su Švč. Sakramentu ir iškilmė Kauno arkikatedroje
Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato jaunimo diena Palėvenėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt