Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo diena
Panevėžio vyskupijos jaunimo adventinis susitikimas
Jaunimo vadovų rekolekcijos Kulautuvoje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinė konferencija
Kauno arkivyskupijos piligrimai dalyvavo audiencijoje su Šventuoju Tėvu
Žemaičiai atsisveikino su ilgamečiu savo ganytoju vyskupu Antanu Vaičiumi
Bernardinų bažnyčioje vyko aštuntoji vyrų maldos popietė
Apaštalinis Nuncijus viešėjo Elektrėnų parapijoje
Kaišiadoryse vyko konferencija „Žmogaus gyvybės pradžia – tikėjimo tiesa ar mokslo įrodytas faktas?“
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Popiežiaus palaiminimas Šiaulių katalikių moterų draugijai
Blaivystės sąjūdžio 150-ties metų minėjimas Šiauliuose
Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio brolijos narių susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos parapijų ministrantų susitikimas Širvintose
Atsisveikinimas su vyskupu emeritu Vladislovu Michelevičiumi Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Alytaus šv. Liudviko parapijos bažnyčioje restauruoti ir pašventinti vargonai
Mirė kunigas jubiliatas Vytautas Palubinskas (1926 – 1954 – 2008)
Šiauliuose minėtas policijos jubiliejus
Žemaičių Kalvarijos šventovėje paminėtos 550-osios šv. Kazimiero gimimo metinės
Kauno arkivyskupijos dvasininkų ir tikinčiųjų susitikimas su kandidatuojančių į Seimą partijų atstovais
Kaišiadoriečiai jubiliejiniuose Šiluvos atlaiduose
Šiauliuose kyla naujos bažnyčios pastatas
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo piligrimystė Jono Pauliaus II pėdomis
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Susitelkimo diena Pivašiūnuose
Kelmės bažnyčia minėjo 100 metų jubiliejų
Paskyrimai Telšių vyskupijoje
Porciunkulės atlaidai ir Panevėžio Katedros konsekracijos 75-osios metinės
Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo šventė Marijampolėje
Vilkaviškio katedros konsekracijos dešimtmečio iškilmės
Paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Apaštalo Pauliaus metų pradžios iškilmė Vilkaviškio katedroje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kaišiadorių vyskupo laiškas dėl Gyvojo rožinio maldos ir draugijos
Jiezne paminėtos kun. B. Bulikos 20-osios mirties metinės
Telšių vyskupo kvietimas į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Vilkaviškio vyskupo laiškas pradedant apaštalo Pauliaus 2000-uosius Jubiliejinius metus
Šventimai Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo diena
Kauno arkivyskupijos ministrantų šventė Šiluvoje
Šiauliuose pristatytas naujos bažnyčios ansamblio projektas
Pašventinta Jūrės miestelio Dievo gailestingumo koplyčia
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Diakonų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Malda už Vilniaus miestą
Rekolekcijų namų atidarymo šventė Guronyse
Kaišiadorių vyskupijos chorelių šventė, vykusi Birštone
Kaune vyko arkivyskupijos Eucharistinis kongresas
Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojų šventė
Įsteigta Vilniaus šv. Filipo Nerio oratorija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupijos Caritas seminaras Alksnėnuose
Šiaulių šv. Jurgio bažnyčiai 100 metų
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupijos jaunimas dalyvavo „Friedensgrund“ projekte Vokietijoje
Kauno arkivyskupo ir Raseinių r. mero spaudos konferencija Šiluvoje
Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Panevėžio vyskupas sudarė naują Kunigų tarybą
„Kairos” rekolekcijos Šiaulių vyskupijos jaunimo atstovams
Vilniaus arkivyskupas lankėsi VPU Istorijos fakultete
Kunigų rekolekcijos Trinapolyje
Kunigų šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas Vilkaviškyje tema „Vertybių krizė“
Guronyse pašventinti Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namai
Viešpaties kančios pamaldos Kauno arkikatedroje ir Kryžiaus kelio procesija miesto gatvėmis
Viešpaties vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikatas dėl klaidinančios informacijos esą kard. A. J. Bačkis pritaria Santarvės rūmų Panevėžyje statybai
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Gavėnios seminarai jaunimui Marijampolėje
Jonavoje įsteigta nauja Šv. apašt. Jono parapija
Kauno arkivyskupijos „Carito“ ataskaitinė konferencija
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Aleksoto ir Prienų dekanatų ministrantų diena
Vysk. Eugenijus BARTULIS. Dievo Motinos M. Marijos jubiliejinių metų paskelbimo dekretas
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susitikimas Marijampolėje
Ligonių diena Vilniuje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams Šiluvoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulietės pedagogės S. Jonės Juozapaitytės dvasingumas iki šiol gyvas
Renginys jaunimui „Ir kas ta meilė?“ Kaišiadoryse
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro darbuotojų piligrimystė į Šiluvą
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupas lankė ligonius
Kauno klinikose paminėta Pasaulinė ligonių diena
Grabnyčios ir Dievui pašvęstojo gyvenimo šventė Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS Ganytojiškasis laiškas Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejinių metų skelbimo proga
Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Vilkaviškyje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt