Kaišiadorių vyskupo kreipimasis dėl Caritas adventinės paramos akcijos „Gerumas mus vienija“ (2010)
Projektas „Pasienio religinio turizmo plėtra“ Vilkaviškio vyskupijoje
Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Telšių vyskupijos parapijų chorai drauge šventė Šv. Cecilijos – chorų globėjos – dieną
Konferencija „Mano šeima – iššūkiai ir galimybės“ Kaune
Šiaulių vyskupijos savanorių susitikimas
Kunigų konferencija Kaune
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vyskupo Eugenijaus Bartulio fotografijų kalendoriaus pristatymas
Kauno arkivyskupijos seminaras jaunimo lyderiams
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Pal. Motinos Teresės gimimo šimtmečio minėjimo vakaras Šiauliuose
Bus apšviestos dvi Kauno bažnyčios
Kaišiadoriečių viešnagė Vokietijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Šiemetiniai Kauno jaunimo apdovanojimai – krikščioniškam jaunimo renginiui ir lyderiui
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos Carito bendradarbiams apie tarnystę
Kunigų konferencija Kaune
Į Kaišiadorių vyskupiją sugrįžo prel. dr. Pranas Gaida
Mokslo metų pradžios šventė Vilniaus arkivyskupijoje
Gyvojo rožinio narių susitikimas Raudondvaryje
Telšių vyskupijos ganytojo, vysk. Jono Borutos laiškas Žemaitijos tikintiesiems
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje 2010-09-14
„Šeimų apskrito stalo“ diskusija Šiauliuose
Apie Panevėžio vyskupijos Carito projektą „Vaikų ir jaunuolių užimtumo centre“
Mokslo metų pradžią Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai pasitiko su malda
Padėkos už Laisvę sueiga Šiauliuose
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų šventė pradedant naujus mokslo metus
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rudens konferencija
Rugsėjo 1-osios šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kunigo šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2010 08 26)
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2010 06 21 - 07 12) Atnaujinta
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ dvasinės atgaivos diena
Kauno arkivyskupijos ministrantų stovyklos Kaulakiuose
Kaišiadorių vyskupijoje paminėta Tikybos mokymo 20-mečio sukaktis
Mons. dr. A. Jurevičius: Tikybos dėstymo Kaišiadorių vyskupijos mokyklose dvidešimtmečio apžvalga
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų darbuotojų seminaras – stovykla
Šiaulių kurijoje viešėjo keli jaunuoliai iš kitų šalių
Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kongresas Kupiškyje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Piligriminė pašaukimų stovykla jaunimui
Marijampolėje palaidotas kun. Kazimieras Valeikis MIC
Sutvirtinimai, atlaidai ir minėjimai 2010 m. (vasarą) Kaišiadorių vyskupijoje
Paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Iškilminga Kunigų metų pabaiga Šiaulių vyskupijoje
Vilkaviškio katedroje švenčiant šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę užbaigtas kunigų metų Vilkaviškio vyskupijoje šventimas
Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodinės tarybos posėdis
Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje
Telšių vyskupas kviečia tikinčiuosius atvykti į 2010 m. Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje
Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventė
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kunigų metų uždarymas Panevėžio vyskupijoje
Kunigų metų užbaiga Kaišiadorių vyskupijoje
Pas Viešpatį išlydėtas kan. Juozas Gražulis
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų piligriminė kelionė
Piligriminis žygis į Kryžių kalną už vaikus ir Devintinės Šiauliuose
Devintinių procesija su Švč. Sakramentu ir iškilmės Kauno arkikatedroje
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Paskutinio skambučio šventės Kauno bažnyčiose
Vilniuje konsekruota nauja bažnyčia
Kardinolo V. Sladkevičiaus 10-ųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Sutvirtinimo sakramento teikimo datos Vilniaus arkivyskupijoje 2010 metais
Aptarti Vilkaviškio vyskupijos parapijinės katechezės centro veiklos metai
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Marijampolėje vyko seminaras–konferencija „Jėzus – katechezės širdis“
Panevėžio vyskupas Jonas KAUNECKAS švenčia 33 kunigystės metus
Šiaulių vyskupijoje pažymėtas tikybos mokymo dvidešimtmetis
„Gyvybės diena" Žagarėje
Šiaulių vyskupijos vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“
Sutvirtinimai, atlaidai ir minėjimai 2010 m. (gegužė–rugpjūtis) Kaišiadorių vyskupijoje
Panevėžio vyskupo parapijų ir šventovių lankymo bei Sutvirtinimo sakramento teikimo sąrašas 2010 m. (gegužė–rugpjūtis)
Apaštalinio protonotaro, profesoriaus, bažnytinės teisės habilituoto daktaro, jubiliato Vinco Jono BARTUŠKOS laidotuvės Marijampolėje
Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas Kaune
Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos jubiliejus
Atvirų durų ir maldų už pašaukimus savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų rekolekcijos-piligrimystė
Velykų Tridienis Vilniuje
Malda už lenkų tautą ir jos žuvusiuosius Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ Ganytojinis laiškas vyskupijos tikintiesiems
Velyknaktis ir šv. Velykų rytas Kauno arkikatedroje
Kryžiaus kelio eisena Kaune
Kristaus kančios pamaldos Kauno arkikatedroje
Šiaulių vyskupo kreipimasis į Šiaulių vyskupijos jaunimą artėjant Lietuvos jaunimo dienoms 2010 m. “Kelkis ir eik” Panevėžyje
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje
Tikybos mokymo 20 – mečio renginiai Vilkaviškio vyskupijoje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje
Gavėnios seminarai tikybos mokytojams ir katechetams Vilkaviškio vyskupijoje
Tikybos mokymo Lietuvoje 20-mečio paminėjimas Kaune
Apaštalinio nuncijaus arkiv. dr. Luigi Bonazzi konferencija „Dvasingumo sklaida ugdymo realybėje“, Kuršėnuose
Šv. Juozapo iškilmės ir evangelizacinis savaitgalis Kėdainiuose
Tikybos dėstymo mokyklose 20-mečio minėjimas Panevėžyje
Kaišiadorių vyskupijos 2009 m. statistiniai duomenys
Atsinaujinimo diena Jonavoje
Panevėžio vyskupo laiškas ruošiantis Jaunimo dienoms
Panevėžio vyskupo laiškas visiems Pedagogams Tikybos mokymo Lietuvos mokyklose dvidešimtmečiui
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Padėka Dievui už Lietuvos laisvės dvidešimtmetį Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų konferencija Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt