Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susikaupimo diena Vilkaviškio vyskupijoje
Rekolekcijos Šiluvoje Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams
Kunigystės šventimai Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Jaunimo susitikimas su vysk. Jonu IVANAUSKU Kaune
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS viešnagė Kylio (Vokietija) mieste
Kaišiadorių vyskupijos 2006 m. statistiniai duomenys
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
KEC seminarai apie vidinį išgydymą Kaune
Gavėnios seminaras jaunimo aktyviesiems Kaišiadoryse
Kaišiadorių vyskupijos kurijos pareiškimas dėl kun. K. Dvarecko elgesio
Kunigas Kęstutis Dvareckas atleistas iš pareigų
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS spaudos konferencija apie Kauno arkivyskupiją 2006 metais
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Palaidotas kunigas Juozapas LUNIUS
Pelenų dienos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Telšių Vyskupo Jono BORUTOS SJ 2007 m. Gavėnios ganytojiškas laiškas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Paminėta Pasaulinė ligonių diena Vilniuje
Kauno arkivyskupijos „Caritas" ataskaitinė konferencija
Kaišiadorių vyskupas Juozapas MATULAITIS lankė ligonius
Maldos pusryčiai Vilniaus arkivyskupijos kurijoje
Pasaulinei Ligonių dienai skirtos pamaldos Kaune ir Šiluvoje
„Šv. Valentino diena – kitaip“ Kaune
Apie pašaukimų dieną Šiauliuose
Jaunimo susitikimas su vysk. Jonu Ivanausku Vytauto Didžiojo bažnyčioje Kaune
Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas
Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen aplankė Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Kunigų šventimai ir Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos pašventinimas Kauno arkikatedroje
Grabnyčios ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena Kaune
Palaidotas kunigas jubil. Mykolas BALNYS
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos šeimų susitikimas Kaišiadoryse
Diakonų šventimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Klaipėdoje įkurta nauja Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
Vilkaviškio vyskupijos moksleivių ir jaunimo chorų bei vokalinių ansamblių šventė „Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei“
Diakonato šventimai Panevėžio vyskupijoje
Diakonu Kaišiadorių vyskupijai įšventintas Algirdas Akelaitis
Kauno arkivyskupijos diakonų šventimai
Marijos diena Šiluvoje: padėka Dievo Motinai už Lietuvos laisvę
Vilniaus arkivyskupo augziliaro žinia
Apie Šiaulių vyskupijos šeimų šventę
Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro šventė „Trijų Karalių belaukiant“
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje
Mirė buvęs Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius mons. Antanas Lapė (2007 01 08)
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas padovanojo spektaklį vaikams
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kūčių vakarienė „Sriubos” valgyklos lankytojams Kaune
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis aplankė Lukiškių kalėjimą
Adventinis vakaras Vilniaus SOS vaikų darželyje
Susitelkimo savaitgalis Kaišiadorių vyskupijos parapijų aktyviesiems „Žmonės pagal Dievo širdį“
Prieškalėdinis Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų susitikimas
Kauno tardymo izoliatoriuje pašventinta koplyčia
Telšių vyskupo Jono Borutos SJ kalėdinis kreipimasis į Telšių vyskupijos tikinčiuosius
Savanorių susitikimas Kauno kurijoje
Marijos diena Šiluvoje: prieškalėdinis Kauno arkivyskupijos kunigų susitikimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Advento rekolekcijos Šiluvoje Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams
Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Apie konferenciją „Leiskime užgimti vaikeliui“
Čekų Caritas viešnagė Kaune
Apie renginius, skirtus negimusio kūdikio dienai, Kaišiadoryse ir Širvintose
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas sėkmingai dalyvavo akcijoje „Maisto bankas”
Projektas „Skirtingi keliai į šventumą“ Vilniaus arkivyskupijoje
Kauno II dekanato kunigai meldėsi už gyvybę Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje
Kaune paminėta Negimusio kūdikio diena
Telšių vyskupijos vargonininkų šventė
Marijos dieną Šiluvoje melstasi už Lietuvos piligrimus ėjusius į Šventąją Žemę
Paminėtos pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio 140-osios gimimo metinės
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno II dekanato šeimų konferencija Raudondvaryje
Jaunimo diskusijos apie gyvybės išsaugojimo svarbą Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Projektas „Jaukūs namai“ Kaišiadorių vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos savaitgalis
Kun. teol. dr. Algirdas Jurevičius: Prelatą Joną Jonį ir kitus, mirusius Kaišiadorių vyskupijos kunigus, prisiminus
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS susitiko su akademiniu jaunimu
Katalikiškosios draugijos „Saulutė“ 90 metų sukaktis Plateliuose
Kan. Felikso Kapočiaus (1895 – 1971) palaikų perlaidojimas Kaune
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Konferencija apie šiuolaikinio jaunimo rengimą šeimai Panevėžyje
Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komiteto posėdis
Atsisveikinimas su a.a. mons. A. Turčinsku
Pašventintas Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės bažnyčios kertinis akmuo
Pašventintos rožinio slėpinių stotelės Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje
Kun. G. Giele kunigams ir jaunimo vadovams pristatė jaunimo sielovados aktualijas
Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų šventimai Kaišiadorių vyskupijoje
Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias už Broktone gyvenančias vienuoles
Apie piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Quo vadis?“
Lenkijos vyskupų viešnagė Kauno arkivyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Šventimai Panevėžio vyskupijoje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »»
 
 
   

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt