Mirė kun. jubil. Vaclovas Degutis (1914 08 27 – 2007 10 06)
Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios konsekracija
Vilkaviškio vyskupo kreipimasis dėl paramos Panevėžio vyskupijos Naujamiesčio parapijai
Mirė kan. emer. jubil. Jonas Baranauskas (1925 06 19 – 2007 09 21)
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Šiluvoje baigėsi didieji Šilinių atlaidai
Vilniaus arkivyskupijos kunigų rekolekcijos
Jaunimo piligriminis žygis į Trakus „Jėzus išsiuntė juos“
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų konferencija
Šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje pradedant mokslo metus
Mirė Šiaulių vyskupo generalvikaras monsinjoras Kleopas JAKAITIS (1924-2007)
Piligriminė kelionė į Šiluvą dėkojant Viešpačiui ir Dievo Motinai už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės dovaną
Širvintų parapijos jaunimo piligriminis žygis dviračiais
Panevėžio vyskupijos „Gyvojo Rožinio“ kongresas Zarasuose
Kaišiadoryse paminėtos Dievo tarno arkivysk. T. Matulionio 45-osios mirties metinės
Kaišiadorių vyskupijos kurijos kreipimasis Dėl paramos Naujamiesčio parapijai
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Mariologinis kongresas Pažaislyje
Kunigo dr. G. Nachtwei ir jo draugų viešnagė Kaišiadorių vyskupijoje
Telšių vyskupai šventė savo tarnysčių sukaktis
Ekspedicija Žagarėje rinko medžiagą Dievo Tarnaitės Barboros Umiastauskaitės (Žagarietės) beatifikacijos bylai
Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kryžių Kalno atlaidai
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų stovykla „Atsiliepk“
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kaunas išlydi šv. Teresėlės relikvijas (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos atkeliavo į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos keliavo Kauno gatvėmis (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos Marijampolėje (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne (FOTO)
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Linkuvoje
Kunigo šventimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kunigų šventimai Panevėžio vyskupijoje
Šiaulių vyskupija šventė 10-ties metų jubiliejų
2007 m. Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
Marjampolėje iškilmingai paminėtos Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 20-osios metinės
Nauji paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Antanas MITRIKAS
Kaišiadorių vyskupijos kurijos kreipimasis į vyskupijos tikinčiuosius šv. Teresės relikvijas išlydėjus
Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų viešnagė Kaišiadorių vyskupijoje
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės viešnagė Telšių vyskupijoje (+FOTO)
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos baigė piligrimystę Kauno arkivyskupijoje
Pirmosios šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Kauno arkivyskupijoje dienos (FOTO)
Šv. Teresės relikvijos iš arkikatedros bazilikos iškilmingai palydėtos į Prisikėlimo bažnyčią
Arkivyskupijos diena minint globėją šv. Joną Krikštytoją
Jaunųjų ministrantų šventė Kaune
Iškilmės Baltriškėse
Šv. Teresėlės relikvijos pasitiktos Kaune
Šv.Teresėlės relikvijos pradėjo kelionę Kauno arkivyskupijoje
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Jubiliejinis Šiaulių vyskupijos renginys Joniškyje
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų kelionė Vilkaviškio vyskupijoje
Iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Vilkaviškio vyskupijoje (FOTO)
Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ ganytojiškasis paraginimas vyskupijos tikintiesiems dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Devintinės Šiauliuose
Kauno II dekanato ir Lietuvos katalikiškų mokyklų piligrimystė Šiluvoje
Įkurtas Prienų dekanatas
Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinio kongreso metinės ir vyskupijos Sielovadininkų suvažiavimas Vilkaviškyje
Iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Šiaulių vyskupijoje (FOTO)
Dar iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Panevėžio vyskupijoje (FOTO2)
Devintinių procesija Kaune
Palangos bažnyčiai 100 metų (iš Vatikano radijo)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šeimų šventė Pažaislyje
Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje
Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Panevėžio vyskupijoje
Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ Kretingoje
Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Vilniaus arkivyskupijoje
Šiauliai pasitiko šv. Teresėlę rožių lietumi
Ekumeninė Sekminių šventė Šiauliuose
Tarptautinis jaunimo festivalis Pažaislyje
Lazdijų dekanato Jaunimo dienos Meteliuose
Kaišiadorių dekanato jaunimo dienos „Dvasia, nuženk ir visa pakeisk!“
Iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Panevėžio vyskupijoje (FOTO)
Iš šv. Teresėlės relikvijų pilgrimystės Vilniuje (foto)
Renginiai Kaune laukiant šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų
Šiaulių vyskupijos jubiliejinis renginys Kelmėje
Jaunimo Eucharistijos šventė Kaune
Bažnytinės vaikų muzikos festivalis „Mes Dievo vaikai“ Kairiuose
Moksleivių konkursas „Kelkis eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (Lk 17,19) Šiauliuose
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Panevėžio vyskupijoje įsteigta Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapija
Panevėžio vyskupijos Suosto parapijos bažnyčios konsekravimas
Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauniečiai paminėjo Gyvybės dieną
Seminaras jaunimui „Jūsų kūnas yra šventovė“ Kaišiadoryse
Vakaras Kaune apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės dvasingumą
Velykinė šventė vaikams „Kristus prisikėlė – džiaukimės, aleliuja!“ Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje
„Gerosios Naujienos diena“ jaunimui Lazdijuose
Kun. R.Šalčiūnas šventė kunigystės 50-čio jubiliejinę sukaktį
Atsinaujinimo diena Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kurijos pareiškimas dėl Nedzingės bažnyčios vargonų išgriovimo
Maldos pusryčiai Kauno kurijoje
Pašventinta Rasų kalėjimo koplyčia Vilniuje
Didysis Velykų tridienis Kauno arkikatedroje bazilikoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt