Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Panevėžio vyskupijoje
Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ Kretingoje
Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Vilniaus arkivyskupijoje
Šiauliai pasitiko šv. Teresėlę rožių lietumi
Ekumeninė Sekminių šventė Šiauliuose
Tarptautinis jaunimo festivalis Pažaislyje
Lazdijų dekanato Jaunimo dienos Meteliuose
Kaišiadorių dekanato jaunimo dienos „Dvasia, nuženk ir visa pakeisk!“
Iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Panevėžio vyskupijoje (FOTO)
Iš šv. Teresėlės relikvijų pilgrimystės Vilniuje (foto)
Renginiai Kaune laukiant šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų
Šiaulių vyskupijos jubiliejinis renginys Kelmėje
Jaunimo Eucharistijos šventė Kaune
Bažnytinės vaikų muzikos festivalis „Mes Dievo vaikai“ Kairiuose
Moksleivių konkursas „Kelkis eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (Lk 17,19) Šiauliuose
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Panevėžio vyskupijoje įsteigta Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapija
Panevėžio vyskupijos Suosto parapijos bažnyčios konsekravimas
Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauniečiai paminėjo Gyvybės dieną
Seminaras jaunimui „Jūsų kūnas yra šventovė“ Kaišiadoryse
Vakaras Kaune apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės dvasingumą
Velykinė šventė vaikams „Kristus prisikėlė – džiaukimės, aleliuja!“ Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje
„Gerosios Naujienos diena“ jaunimui Lazdijuose
Kun. R.Šalčiūnas šventė kunigystės 50-čio jubiliejinę sukaktį
Atsinaujinimo diena Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kurijos pareiškimas dėl Nedzingės bažnyčios vargonų išgriovimo
Maldos pusryčiai Kauno kurijoje
Pašventinta Rasų kalėjimo koplyčia Vilniuje
Didysis Velykų tridienis Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Panevėžio vyskupijos jaunimo rekolekcijos Utenoje
Mokslinė konferencija „Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejui artėjant“ Telšiuose
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susikaupimo diena Vilkaviškio vyskupijoje
Rekolekcijos Šiluvoje Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams
Kunigystės šventimai Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Jaunimo susitikimas su vysk. Jonu IVANAUSKU Kaune
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS viešnagė Kylio (Vokietija) mieste
Kaišiadorių vyskupijos 2006 m. statistiniai duomenys
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
KEC seminarai apie vidinį išgydymą Kaune
Gavėnios seminaras jaunimo aktyviesiems Kaišiadoryse
Kaišiadorių vyskupijos kurijos pareiškimas dėl kun. K. Dvarecko elgesio
Kunigas Kęstutis Dvareckas atleistas iš pareigų
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS spaudos konferencija apie Kauno arkivyskupiją 2006 metais
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Palaidotas kunigas Juozapas LUNIUS
Pelenų dienos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Telšių Vyskupo Jono BORUTOS SJ 2007 m. Gavėnios ganytojiškas laiškas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Paminėta Pasaulinė ligonių diena Vilniuje
Kauno arkivyskupijos „Caritas" ataskaitinė konferencija
Kaišiadorių vyskupas Juozapas MATULAITIS lankė ligonius
Maldos pusryčiai Vilniaus arkivyskupijos kurijoje
Pasaulinei Ligonių dienai skirtos pamaldos Kaune ir Šiluvoje
„Šv. Valentino diena – kitaip“ Kaune
Apie pašaukimų dieną Šiauliuose
Jaunimo susitikimas su vysk. Jonu Ivanausku Vytauto Didžiojo bažnyčioje Kaune
Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas
Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen aplankė Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Kunigų šventimai ir Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos pašventinimas Kauno arkikatedroje
Grabnyčios ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena Kaune
Palaidotas kunigas jubil. Mykolas BALNYS
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos šeimų susitikimas Kaišiadoryse
Diakonų šventimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Klaipėdoje įkurta nauja Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
Vilkaviškio vyskupijos moksleivių ir jaunimo chorų bei vokalinių ansamblių šventė „Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei“
Diakonato šventimai Panevėžio vyskupijoje
Diakonu Kaišiadorių vyskupijai įšventintas Algirdas Akelaitis
Kauno arkivyskupijos diakonų šventimai
Marijos diena Šiluvoje: padėka Dievo Motinai už Lietuvos laisvę
Vilniaus arkivyskupo augziliaro žinia
Apie Šiaulių vyskupijos šeimų šventę
Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro šventė „Trijų Karalių belaukiant“
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje
Mirė buvęs Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius mons. Antanas Lapė (2007 01 08)
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas padovanojo spektaklį vaikams
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kūčių vakarienė „Sriubos” valgyklos lankytojams Kaune
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis aplankė Lukiškių kalėjimą
Adventinis vakaras Vilniaus SOS vaikų darželyje
Susitelkimo savaitgalis Kaišiadorių vyskupijos parapijų aktyviesiems „Žmonės pagal Dievo širdį“
Prieškalėdinis Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų susitikimas
Kauno tardymo izoliatoriuje pašventinta koplyčia
Telšių vyskupo Jono Borutos SJ kalėdinis kreipimasis į Telšių vyskupijos tikinčiuosius
Savanorių susitikimas Kauno kurijoje
Marijos diena Šiluvoje: prieškalėdinis Kauno arkivyskupijos kunigų susitikimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Advento rekolekcijos Šiluvoje Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams
Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Apie konferenciją „Leiskime užgimti vaikeliui“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt