Grabnyčios ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena Kaune
Palaidotas kunigas jubil. Mykolas BALNYS
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos šeimų susitikimas Kaišiadoryse
Diakonų šventimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Klaipėdoje įkurta nauja Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
Vilkaviškio vyskupijos moksleivių ir jaunimo chorų bei vokalinių ansamblių šventė „Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei“
Diakonato šventimai Panevėžio vyskupijoje
Diakonu Kaišiadorių vyskupijai įšventintas Algirdas Akelaitis
Kauno arkivyskupijos diakonų šventimai
Marijos diena Šiluvoje: padėka Dievo Motinai už Lietuvos laisvę
Vilniaus arkivyskupo augziliaro žinia
Apie Šiaulių vyskupijos šeimų šventę
Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro šventė „Trijų Karalių belaukiant“
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje
Mirė buvęs Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius mons. Antanas Lapė (2007 01 08)
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas padovanojo spektaklį vaikams
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kūčių vakarienė „Sriubos” valgyklos lankytojams Kaune
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis aplankė Lukiškių kalėjimą
Adventinis vakaras Vilniaus SOS vaikų darželyje
Susitelkimo savaitgalis Kaišiadorių vyskupijos parapijų aktyviesiems „Žmonės pagal Dievo širdį“
Prieškalėdinis Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų susitikimas
Kauno tardymo izoliatoriuje pašventinta koplyčia
Telšių vyskupo Jono Borutos SJ kalėdinis kreipimasis į Telšių vyskupijos tikinčiuosius
Savanorių susitikimas Kauno kurijoje
Marijos diena Šiluvoje: prieškalėdinis Kauno arkivyskupijos kunigų susitikimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Advento rekolekcijos Šiluvoje Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams
Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Apie konferenciją „Leiskime užgimti vaikeliui“
Čekų Caritas viešnagė Kaune
Apie renginius, skirtus negimusio kūdikio dienai, Kaišiadoryse ir Širvintose
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas sėkmingai dalyvavo akcijoje „Maisto bankas”
Projektas „Skirtingi keliai į šventumą“ Vilniaus arkivyskupijoje
Kauno II dekanato kunigai meldėsi už gyvybę Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje
Kaune paminėta Negimusio kūdikio diena
Telšių vyskupijos vargonininkų šventė
Marijos dieną Šiluvoje melstasi už Lietuvos piligrimus ėjusius į Šventąją Žemę
Paminėtos pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio 140-osios gimimo metinės
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno II dekanato šeimų konferencija Raudondvaryje
Jaunimo diskusijos apie gyvybės išsaugojimo svarbą Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Projektas „Jaukūs namai“ Kaišiadorių vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos savaitgalis
Kun. teol. dr. Algirdas Jurevičius: Prelatą Joną Jonį ir kitus, mirusius Kaišiadorių vyskupijos kunigus, prisiminus
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS susitiko su akademiniu jaunimu
Katalikiškosios draugijos „Saulutė“ 90 metų sukaktis Plateliuose
Kan. Felikso Kapočiaus (1895 – 1971) palaikų perlaidojimas Kaune
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Konferencija apie šiuolaikinio jaunimo rengimą šeimai Panevėžyje
Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komiteto posėdis
Atsisveikinimas su a.a. mons. A. Turčinsku
Pašventintas Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės bažnyčios kertinis akmuo
Pašventintos rožinio slėpinių stotelės Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje
Kun. G. Giele kunigams ir jaunimo vadovams pristatė jaunimo sielovados aktualijas
Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų šventimai Kaišiadorių vyskupijoje
Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias už Broktone gyvenančias vienuoles
Apie piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Quo vadis?“
Lenkijos vyskupų viešnagė Kauno arkivyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Šventimai Panevėžio vyskupijoje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pristatytas Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios išsaugojimo projektas
Švč. Mergelės Marijos paveikslo pašventinimas ir vysk. Juozo Žemaičio MIC 80-mečio paminėjimas Marijampolėje
Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rudens konferencija Šakiuose
Caritas pagalbos centro „Rūpintojėlis“ surengta kelionė vaikams
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų stovykla Nemunaityje
Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas spaudai dėl nederamų renginių Katedros aikštėje (2006 08 28)
Kauno arkivyskupijos jaunimo kelionė Nemunu
Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų susitelkimo diena „Darykite, ką tik jis jums lieps“
Paminėtas Kaišiadorių vyskupijos 80-metis
Palemono bažnyčios 10-metų pašventinimo jubiliejus
Marijos diena Šiluvoje: misionierių susitikimas
Vilniuje pristatyta nauja vaikų katechezės programa „Rožinukai“
Žolinės atlaidai Pažaislyje
Apie Karmelio kalno Švč. M. Marijos atlaidus Linkuvoje
Žagarėje pagerbta Barbora Umiastauskaitė Žagarietė (2006 08 06)
Marijampolėje vyko iškilmingas pal. Jurgio Matulaičio minėjimas
Domeikavoje konsekruota Lietuvos kankinių bažnyčia
Šventimai ir paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Arkivysk. S. Tamkevičiaus homilija, minint Kauno arkivyskupijos bei Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 80-ąsias metines (2006 06 29)
Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos ministrantų šventė
Telšių vyskupija nuo liepos 23 d. pradės rengtis Švč. M. Marijos – Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo karūnavimo iškilmėms
Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ ganytojinis laiškas, skirtas Žemaičių Kalvarijos didiesiems atlaidams
Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Panevėžyje tęsiasi
Kun. Kastyčio Ramanausko MIC 10–ųjų mirties metinių minėjimai Panevėžyje
Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinis kongresas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt