Lietuviškas koplytstulpis Italijos Bardi miestelyje
 
 

Spalio 13 d. Italijos Bardi miestelyje buvo pašventintas naujas lietuviškas koplytstulpis, kurį Italijos lietuvių bendruomenė, sutartinai su „Famiglia Bargiana“, padovanojo Bardi miesteliui. Koplytstulpis liudija 75 metų draugystę, abi tautas siejančią jų bendro dvasios ganytojo ir bičiulio, kardinolo Antonio Samorè dėka.

Pirmasis lietuviškas kryžius Bardi miestelyje buvo ir pirmasis Italijoje. Jį lietuvių bičiuliui arkivyskupui, vėliau kardinolui Antonio Samorè, dedikavo kun. Vincas Mincevičius, Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, reikšdamas savo tautos susižavėjimą ir padėką. Iš Bardi kilęs įtakingas Bažnyčios hierarchas Antonio Samorè (1905 – 1983) didžiavosi tuo, kad bažnytinę diplomatinę karjerą pradėjo Lietuvoje, kur dirbo ir gyveno šešerius metus (1932 – 1938). Samorè yra sakęs, kad jį lietuvių gilus tikėjimas, darbštumas ir būdo rimtumas žavėjo ne mažiau už Lietuvos istorinį vaidmenį garantuojant saugumą ir laiduojant krikščioniškas vertybes Europoje. Paskirtas kardinolu Antonio Samorè 1967 metais jį aplankiusiai lietuvių delegacijai pasakė: „Nuo dabar laikykite mane savo kardinolu.“ Ir jis liko ištikimas iki galo savo duotam žodžiui: pradėjo garsinti Lietuvą. Viena svarbiausių Bardi gatvių pavadinta „Via Lituania“, ten įsteigtame jaunimo centre veikia konferencijoms skirta Lietuvos salė „Sala Lituania“, papuošta didžiule istorine Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio freska, vaikų lopšelio darželio pastatą puošia lietuviška „Maddonina“. Taip pat kardinolo Antonino Samorè iniciatyva Vatikane, Šv. Petro kriptoje, įrengta Lietuvos kankinių koplyčia, dedikuota Aušros Vartų Gailestingumo Motinai.

Vincas Mincevičius (1915–1984), kunigas, žurnalistas, mokytojas, visuomenininkas, politikas, botanikas, alpinistas, kolekcionierius, vertėjas, per penkis dešimtmečius Lietuvą Italijoje garsino gausiomis religinėmis, kultūrinėmis ir visuomeninėmis iniciatyvomis.

Pirmasis lietuviškas koplytstulpis, kurį Bardi miesteliui išdrožė skulptorius Adolfas Vallazza, buvo pašventintas 1962 metais rugsėjo 17 dieną. Koplytstulpis buvo keturių su puse metrų aukščio, papuoštas aštuoniomis medinėmis statulėlėmis. Tačiau šio pirmojo koplytstulpio Bardi miestelyje jau seniai nėra. Kad čia kadaise stovėjo lietuviškas kryžius, liudija jo vietoje jau prieš keletą metų pastatyta mūrinė koplytėlė ir miniatiūrinė lietuviško kryžiaus kopija. Todėl, anot Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektoriaus kun. Petro Šiurio, minint iš Bardi kilusio kardinolo A. Samorè gimimo 100-ąsias metines, kilo idėja atstatyti sunykusį koplytstulpį, siekiant toliau palaikyti ir puoselėti lietuvybės dvasią šiame miestelyje.

Naująjį koplytstulpį sukūrė skulptorius, tautodailininkas, įvairių Lietuvos nacionalinių premijų laureatas Vytautas Ulevičius (g.1934, Traupio mstl., Panevėžio raj.). Naujasis koplytstulpis (5,5 m aukščio) yra visu metru aukštesnis už senąjį, tačiau savo išvaizda labai jį primenantis: po jo dviem stogais yra aštuoni originalūs drožiniai. Po žemutiniu stogeliu yra keturios statulos, vaizduojančios Švč. Trejybę – Dievą Tėvą, Sūnų Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasią, lydimą Švč. Dievo Motinos. Po viršutiniu stogeliu irgi yra keturios statulėlės: Sopulingoji Motina – Bardi miestelio globėja, ir šv. Jonas Nepomukas – vienas iš labiausiai Lietuvoje paplitusių šventųjų. Šalia – dviejų Angelų Sargų statulėlės, kurios simbolizuoja jų globojamas lietuvių ir italų tautas. Koplytstulpio stiebas papuoštas lietuviška ornamentika bei ąžuolo lapais – tvirtybės simboliu. Žemutinėje stiebo dalyje išraižytas vytis – Lietuvos herbas, Gedimino stulpai ir Šv. Benedikto kryžius. Viršutinį stogelį puošia Žemė, Mėnulis ir kosminė Saulė – Amžinojo gyvenimo simbolis.Visas koplytstulpis išdrožtas iš Lietuvoje užaugusio ąžuolo.

Naujajam Bardi koplytstulpiui vieta parinkta pačiame miestelio centre.

Koplytstulpio pašventinimo iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Bardi Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją pasakė Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Drauge Mišias koncelebravo vietos parapijos klebonas don Luigi Pini, Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius kun. Petras Šiurys, Bardi kaimyninių parapijų kunigai ir gausus būrys Romoje studijuojančių lietuvių kunigų bei klierikų, gyvenančių Romoje bei Milane lietuvių ir vietos gyventojų. Šv. Mišių metu giedojo specialiai šiai progai iš Lietuvos atvykęs VDU folkloro ansamblis „Linago“. Šv. Mišių pradžioje vietos parapijos klebonas pasidžiaugė ir padėkojo Lietuvos žmonėms už tokią gražią iniciatyvą. Homilijoje kardinolas Audrys Juozas Bačkis sakė, kad lietuviams kryžius visada buvo svarbus atramos ženklas, šiandien jis tampa ne tik kančios simboliu, bet ir draugystės tiltu tarp dviejų tautų – Lietuvos ir Italijos.

Po šv. Mišių naująjį koplytstulpį pašventino kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Žodį tarė vietos valdžios ir bendruomenės atstovai, Lietuvos ambasadorius Italijoje Šarūnas Adomavičius, Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Algirdas Saudargas, Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Jeronimas Maskeliūnas, o tautinių mažumų atstovės Bardi miestelio vadovui bei bendruomenės pirmininkei įteikė Lietuvos Respublikos premjero Gedimino Kirkilo pasirašytus padėkos raštus. Visi drauge giedojo giesmę „Marija, Marija“ bei Lietuvos Respublikos himną.

Po gausių ir svetingų pietų, kuriuose taip pat buvo degustuodami lietuviški valgiai, VDU folkloro ansamblis visus pakvietė į koncertą. Koncerto metu veikė lietuviškų liaudiškų dirbinių iš medžio, lino bei molio mugė, kur kiekvienas norintis galėjo įsigyti jam patinkantį ir Lietuvą primenantį suvenyrą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt