Marijampolėje vyko antrasis Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos aktyviųjų ir besidominčiųjų susitelkimo savaitgalis
 
 

2008 m. vasario 22 – 24 dienomis Palaimintojo J. Matulaičio draugijos aktyvieji ir besidomintieji rinkosi į antrąsias rekolekcijas. Jos vyko Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, Marijampolėje. Rekolekcijas organizavo Marijos vargdienių seserys ir Tėvai Marijonai. Susitelkimo savaitgalyje dalyvavo Alytaus Marijos Krikščionių Pagalbos, Rumbonių, Šakių, Kazlų Rūdos, Lazdijų, Marijampolės Arkangelo Mykolo parapijų, Panaros Pilnų namų bendruomenės Palaimintojo J. Matulaičio draugijų skyrių vadovai, jų pagalbininkai, taip pat susidomėję šios draugijos veikla asmenys iš Jurbarko ir Gelgaudiškio parapijų. Rekolekcijas vedė ses. Viktorija Plečkaitytė MVS, kun. Kęstutis Brilius MIC ir kun. Andrius Šidlauskas MIC.

Matulaitiškoje susitelkimo programoje daugiausia dėmesio buvo skirta maldai, apmąstymui, diskusijai žvelgiant į Palaimintojo Jurgio asmenį, darbą, žodį.

Rekolekcijų tema - ,,Žibalas žiburiui“ – atliepas į Pal. Jurgio Matulaičio „Užrašuose“ 1911 m. vasario mėnesį pažymėtą perspėjimą: ,,Žiburys nežibės, jei nebus jame žibalo. Evangelijos skelbėjas nebus pasaulio šviesa, nebus dvasiška jėga patraukiančia prie Kristaus, [...] jei jo širdyje nedegs uolumo ugnis, neklestės dorybės, nebus šventumo“.

Šis susitelkimo savaitgalis buvo ypač skirtas gilinimuisi į Velykų slėpinį, todėl, vedami Pal. Jurgio Matulaičio „Užrašų“ ir laiškų tekstų bei Jo pavyzdžio, dalyviai mąstė apie savo tikėjimo kelionę, kiekvienam pakrikštytajam tekusią užduotį saugoti ir nešti Kristaus šviesą. Visas tris dienas susitelkimo dalyviai mokėsi gyventi tyloje. Joje stengėsi atverti savo širdies kambarėlį ir išgirsti Dievo balsą, Jo žodžius, skirtus kiekvienam asmeniškai...

Savaitgalio pabaigoje dalyviai dėkojo Viešpačiui, kad tyloje, Švč. Sakramento adoracijoje, Susitaikinimo sakramente ar Kryžiaus kelio maldoj – kiekvienas savu metu ir savu būdu – pasijuto pripildomi džiaugsmo, ramybės, drąsos, paguodos ir vilties „žibalo“.
Prieš išsiskirdami susirinkusieji dalinosi Palaimintojo J. Matulaičio draugijos skyrių patirtimi, aptarė tinkamiausius informacijos perdavimo bei mėnesio susitikimų organizavimo būdus skirtingą narių skaičių turinčiuose skyriuose.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt