Asmenybė, įkvepianti po 60 metų
 
 

Dėkingoje dvasioje šeštadienį liepos 25 d. saleziečių šeima minėjo saleziečių pradininko Lietuvoje kun. Antano Skelčio 60-ąsias mirties metines (1960.07.28).

Saleziečių šeima (saleziečiai, salezietės, saleziečiai bendradarbiai, kun. Bosko mylėtojai ir bičiuliai) susirinko iš visų Lietuvos kampelių Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje, kur šventė Eucharistiją. Autobusu atvažiavo būrys piligrimų iš Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos, lydimi brolių saleziečių.

Šv. Mišioms vadovavo kard. Sigitas Tamkevičius, kuris pamokslo metu pasakojo, kokį didžiulį įspūdį padarė jam - jaunam "pipiriukui" vaikui - kunigo saleziečio tikėjimas, paprastumas, darbštumas. Mažojo Sigito mama siuntė jį patarnauti Mišioms kunigui Antanui, kuris slapstėsi nuo ištrėmimo. Ir ten Sigitas buvo "pagautas" Jėzaus. Šv. Mišiose įspūdingai giedojo Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos choras (vad. Vitalija Valiukevičiūtė).

Po šv. Mišių visi susirinko prie kun. Antano Skelčio kapo kapinėse prie bažnyčios. Ten Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis (artimas kunigo Skelčio giminaitis) vedė trumpą maldą už mirusį kunigą.

Keletas saleziečių bendradarbių iš Kauno atnaujino savo įsipareigojimų priesaiką prie savo saleziečio globėjo kapo. Dar keletas svečių prie kapo tarė pagerbimo žodžius.

Pakviesti Griškabūdžio klebono kun. Vytauto Mazirsko visi dalyviai galėjo pasivaišinti agape Dienos Centro patalpose ir kiemelyje. Pats klebonas parūpino visiems arbatos, kavos ir užkandžių.

Šventės prasmė - tęsti toliau savo aplinkoje kun. saleziečio Antano Skelčio darbus Dievo garbei ir jaunimo išganymui: „Da mihi animas - coetera tolle“ (Duok man sielas, visą kitą pasiimk, tai saleziečių ir ypač kun. A. Skelčio šūkis).

Kun. Alessandro Barelli SDB

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt