Malda už pašaukimą tarnauti kenčiantiems Kaune
 
 

2009 m. balandžio 28 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pakvietė kauniečius melstis už pašaukimus į medikų ir socialinių darbuotojų darbą. Šv. Mišias drauge su gausiai susirinkusiais studentais, medikais, Kauno arkivyskupijos Caritas įstaigų ir Kauno m. socialinės rūpybos institucijų darbuotojais seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Gailestingumo Motinos koplyčios kapelionas kun. Sigitas Grigas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas kun. Simas Maksvytis, KKS dvasios tėvai kun. Severinas Holocher OFM ir kun. Renato Abeni, Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas.

Šv. Mišių metu pasakytoje homilijoje kun. Sigitas Grigas apmąstė ypatingą krikščionių pašaukimą gydyti socialines, dvasines ir fizines visuomenės bei kiekvieno žmogaus žaizdas, priminė palyginimą apie Nukryžiuotojo skulptūrą, kuriai karo metu buvo nudaužtos rankos: “Kristus nori, kad mes būtume mylinčios Dievo rankos, vykdančios gailestingumą šiame pasaulyje”.
Po Eucharistijos šventimo seminaristai pakvietė visus dalyvius į gretimą koplyčios salę. Kasdienės tarnystės sunkiai sergantiesiems darbą ir rūpesčius, paliatyviosios medicinos raidą Lietuvoje jaudinančiu pasakojimu ir iškalbingomis fotonuotraukomis ekrane pristatė Lietuvos Carito įkurtos Kauno Slaugos ligoninės direktorė, gydytoja Rita Kabašinskienė. Jos mintis pratęsė ir jautriu filmu pailiustravo sesuo Michaela Rak iš Gožovo (Lenkija), kardinolo Audrio Juozo Bačkio pakviesta talkinti kuriant panašią hospiso tipo ligoninę Vilniuje. Įsimintina sesers Michaelos įžvalga: „Palaikomosios slaugos srityje dirbu 12 metų. Mūsų hospise per jo veiklos metus slaugyta apie 43 tūkstančiai ligonių. Ant mano pačios rankų mirė apie 5.000 pacientų. Ir nė vienas iš jų neprašė eutanazijos, kadangi jautėsi priimami ir mylimi”.

Dalydamiesi patirtimis ir mintimis apie kančios, mirties tikrovę ir galimybę įveikti visa tai Dievo bei tarpusavio meile, dalyviai pratęsė praturtinančią bendrystę prie agapės stalo.

Lietuvos Caritas bendradarbiai dėkoja Kauno kunigų seminarijos bendruomenei už labai prasmingą iniciatyvą.

Lietuvos Caritas informacija

Daugiau informacijos
Lietuvos Caritas gen. direktorius kun. Robertas Grigas
Tel. 8-37 20 54 27

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt