Vilniuje, Apaštalinėje nunciatūroje vyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis
 
 

2010-01-27 Vilniuje, Apaštalinėje nunciatūroje įvyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis. Dalyvavo Apaštalinis nuncijus J. E. arkivyskupas dr. Luigi Bonazzi ir vyrų vienuolijų vyresnieji: br. kun. Vincentas Tamošauskas OFMCap (pirmininkas), kun. Vytautas Brilius MIC (sekretorius), t. Alessandro Barelli SDB, t. Jonas Emanuelis Le Taillandier de Gabory FJ, t. François Bourgois (Tiberiados broliai), t. Petro Pavlo Jachimec OSBM, br. kun. Pijus Virginijus Eglinas OP, t. Gintaras Vitkus SJ, kun. Domingo Avellaneda Cabanillas IVE.

Posėdžio pradžioje buvo pasikeista nuomonėmis ir pasikonsultuota su Nuncijumi dėl LVVVK pirmininko įgaliojimų trukmės ir galimų apribojimų, kai vadovaujantis konferencijai pirmininkas yra nebeišrenkamas savo vienuolijai vadovaujančioms pareigoms.

Konferencijos nariai trumpai pristatė Nuncijui savo vienuoliją ir jos veiklą. Apaštalinis Nuncijus padėkojo už susipažinimą, kuris jam padės geriau pažinti vietinės Bažnyčios veidą. Nuncijus pastebėjo, kad kaip popiežiaus atstovas, atvykęs į Lietuvą, rado gerą vienuolinių bendruomenių būklę. Priminė, kad Lietuvoje labai svarbi pirminė evangelizacija ir čia ypatingas vaidmuo tenka vienuolių liudijimui bei veiklai, kuri padėtų žmonėms susitikti gyvą Dievą. Šis liudijimas turėtų būti pateiktas kaip dovana su meile, kuri, Nuncijaus nuomone, aiškiai pasirodo Motinos Teresės Gailestingumo seserų misionierių veikloje. Svarbiausiu dalyku vienuolijų veiklai Nuncijus nurodė misijas, atkreipdamas posėdžio dalyvių dėmesį, kad kiekviena vienuolinė bendruomenė turėtų prisidėti prie misijų veiklos, išeidama pas žmones su sau būdinga charizma.

Buvo aptartas vienuolijų bendradarbiavimo su vyskupais klausimas. Nuncijus pabrėžė vienuolių bendravimo ir gyvo santykio su vyskupais svarbą, nurodydamas, kad Bažnyčia, nežiūrint joje esančios įvairovės, yra viena. Vienuolijos atstovauja charizmatinę bažnyčią, bet charizmatinė ir struktūrinė Bažnyčios dimensijos turi eiti kartu ir tam reikalingas bendradarbiavimas. Nuncijus atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos vyskupai siekia ir pageidauja tampresnio ryšio su vienuolijomis. Padrąsindamas vienuolijų narius, Nuncijus pasiūlė savo iniciatyvas pateikti vyskupams.

Išsivysčiusioje diskusijoje buvo pritarta nuomonei, kad Bažnyčioje pasigendama minėto bendradarbiavimo. Paminėta, kad sunkumai tarp vienuolių, kunigų ir vyskupų kyla ir dėl to, kad trūksta pilno vienuolinio gyvenimo suvokimo. Labai svarbu pripažinti, kad pašvęstojo gyvenimo atsinaujinimas vyksta drauge su kitų kraštų vienuoliais, ir tai yra ne silpnumo, o praturtėjimo ženklas. Augant brandai ir supratimui, atsiranda nuoširdesnis ir platesnis bendradarbiavimas. Vienuolijų nariai yra ne tik lietuviai, bet ir užsieniečiai. Tai yra naudinga evangelizacijos prasme, bet yra sunkumų surasti gerus būdus jai vykdyti. Reikėtų ateityje daugiau kalbėti šia tema, siekiant išryškinti evangelizacijos viziją ateičiai, kad Bažnyčia Lietuvoje galėtų labiau integruotis į Visuotinės Bažnyčios sielovadą.

Nutarta, kad LVVVK nariai iki 2010 metų kovo 1 dienos pateikia klausimus, kuriuos aptarus bendrai, bus galima pateikti Vyskupų Konferencijos sekretoriatui. LVVVK sekretorius įpareigotas su Vyskupų Konferencijos sekretoriumi suderinti susitikimo su vyskupais klausimą.

Br. kun. Vincentas Tamošauskas OFMCap paminėjo, kad apsisprendė drauge su Lietuvos moterų vienuolijų atstovėmis dalyvauti Europos vienuolių vyresniųjų konferencijoje Čenstakavoje šių metų vasario 8 – 14 dienomis. Pastebėta, kad Lietuva pirmą kartą atstovaus tokioje konferencijoje.

T. François Bourgois (Tiberiados broliai) padėkojo visiems nariams už bendradarbiavimą, išleidžiant mišiolėlį „Magnificat“. Mintis jį išleisti kilo iš poreikio suteikti pasauliečiams galimybę melstis drauge su visa Bažnyčia.

Pirmininkas informavo posėdžio dalyvius, kad Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija yra iškėlusi iniciatyvą Lietuvoje kasmet rengti pašvęstojo gyvenimo kongresą. Nutarta pasiūlyti kongresą organizuoti Šiluvos atlaidų metu. Tokiu būdu būtų galima susitikti ir su Lietuvos vyskupais, o tikintiesiems pristatyti savo vienuolijų veiklą.

Kitas LVVVK posėdis įvyks Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių kapucinų Kauno namuose, adresu R.Kalantos g. 38, Kaunas, 2010 metų kovo mėnesio 23 dieną.

Kun. Vytautas Brilius MIC
LVVVK sekretorius

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt