Mokslo metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
 

2010 metų rugpjūčio 26d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai po vasaros atostogų, pastoracinių praktikų ir stovyklų sugrįžo tęsti savo pasiruošimo kunigystei. Vasara klierikams viena vertus – atostogų metas, kita vertas - įvairiausių pastoracinių praktikų laikotarpis. Šią vasarą klierikai dalyvavo įvairiausiuose stovyklose vaikams ir jaunimui, pagelbėjo organizuojant Lietuvos Jaunimo dienas Panevėžyje, kiti dalyvavo bei patarnavo Raniero Cantalamesos rekolekcijose dalyvaujantiems kunigams ir piligrimams iš Airijos. Viena iš svarbiausių praktikų yra patarnavimai parapijose; kai kurie šias praktikas atliko Italijos, Vokietijos ir Anglijos parapijose.

Kunigystės šventimai

Rugpjūčio 28 dieną vienas iš buvusių Vilniaus seminarijos auklėtinių diak. Laurynas Visockas, priklausantis Kaišiadorių vyskupijai, iš vysk. Juozapo Matulaičio rankų priėmė kunigystės šventimus. Šv. Mišiose Kaišiadoryse dalyvavo visa seminarijos bendruomenė. Diakoną Lauryną Vyskupui ir susirinkusiems tikintiesiems pristatė ir apie jo tinkamą pasiruošimą atlikti tarnystę Kristaus Bažnyčioje paliudijo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas.
Kitą dieną Vievio parapijoje kunigas Laurynas aukojo savo pirmąsias Šv. Mišias, kuriuose gausiai dalyvavo seminaristai bei kunigai iš įvairių vyskupijų. Pamokslą sakęs parapijos klebonas kun. Alfonsas, pristatęs šiuolaikinio pasaulio vaizdą ir jo keliamus vis didesnius reikalavimus kunigui, kvietė visus melstis už jaunąjį kunigą.

Piligriminė kelionė į Agluoną

Rugpjūčio 30 ir 31 dienomis Vilniaus seminarijos bendruomenė vyko į tradicinę mokslo metų pradžios piligriminę kelionę. Šiemet seminaristai Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo naujiems mokslo metams prašyti keliavo į Latviją, Latgalos regione esančią Agluonos šventovę, kur nuo seniausių laikų yra garbinamas Agluonos Dievo Motinos paveikslas. Švč. Mergelės Marijos pagarbinti ir Jos užtarimo prašyti seminaristai paskutiniuosius 13 kilometrų ėjo pėsčiomis melsdamiesi, giedodami giesmes, sveikindami visus sutiktus žmones. Prieš piligrimams įžengiant į didingą Baziliką, prie šventoriaus vartų juos pasitiko parapijos klebonas kun. Andris Aglonietis ir Rygos seminarijos pirmasis kursas. Vėliau piligrimai šventė šv. Mišias, apmąstė Kryžiaus kelią, susitiko su Rezeknės-Agluonos vyskupu J.E. Janis Bulis, kuris papasakojo apie Dievo Motinos paveikslą. Agluonos Dievo Motinos paveikslo kilmė siejama su labai panašiu paveikslu Lietuvoje, esančiu Trakų bažnyčioje. Seminaristai taip pat sužinojo apie atrastą Lietuvos karaliaus Mindaugo kapavietę, apie kurią liudija J.F. Privijo kronikoje paminėta juodo marmuro antkapinio akmens plokštė, rasta 1618 metais Agluonoje, valant seno, sugriuvusio bokšto griuvėsius. Jo užrašas sako, kad čia, 1263 metais rugsėjo 12 d. buvo nužudytas ir palaidotas karalius Mindaugas. Sekančią dieną po šv. Mišių, sukalbėję piligrimų maldą ir palaiminti Švč. Sakramentu seminarijos studentai ir kunigai iškeliavo atgal į Vilnių.

Iškilmingas 2010-2011 akademinių metų atidarymas

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos naujų 2010-2011 akademinių metų atidarymo šventė įvyko rugsėjo 6 dieną. Seminarijos koplyčioje iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Jo Em. Kard. A. J. Bačkis, kartu meldėsi vysk. Arūnas Poniškaitis, seminarijos vadovybė, dėstytojai ir seminaristai.
Po Šv. Mišių visi susirinko konferencijų salėje mokslo metų atidarymo aktui, kurį vedė seminarijos ugdytojas kun. Jurgis Vitkovski. Išklausę seminarijos rektoriaus kun. Žydrūno Vabuolo inauguracinės kalbos, kurioje jis papasakojo apie tai, kaip šiemet atrodys seminarijos bendruomenė, pristatė naujus dėstytojus. Šiais mokslo metais seminarijoje studijuos 24 klierikai ir 1 studentas svečias. Rektorius taip pat kvietė seminaristus žengti tikros laisvės, meilės ir bendrystės keliu. Seminaristų vardu visus pasveikino ir kalbą sakė VI kurso seniūnas Mozė Mitkevičius. Inauguracinę paskaitą skaitė dėstytojas kun. Saulius Rumšas OP.

Jaunimo piligriminis žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai

Rugsėjo 11 dieną visa seminarijos bendruomenė dalyvavo Vilniaus Arkivyskupijos Jaunimo Centro organizuotame jaunimo piligriminiame žygyje Aušros vartai – Lentvaris – Trakai. Seminaristai kartu su Vilniaus ir kitų miestų parapijų bendruomenėmis žygiavo pagerbti Trakų Dievo Motinos. Žygio dalyviai buvo sustoję Lentvaryje, kur pietavo ir turėjo Švč. Sakramento adoraciją. Pasiekę Trakų bažnyčią dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Jo Em. Kard. A. J. Bačkis ir piligriminiame žygyje dalyvavę kunigai. Po šv. Mišių seminaristai kartu su jaunimu vaišinosi vakariene ir klausėsi Bernardinų krikščioniškosios muzikos grupės „Apaštalai“ koncerto.


Rekolekcijos

Rugsėjo 21-25 dienomis klierikai atliko mokslo metų pradžios rekolekcijas. “Išsibarstę” po vasaros atostogų suvažiavo į Jėzuitų stovyklavietę Guopstuose vėl “susirinkti”, susikaupti ir pradėti naujus mokslo metus. Rekolekcijų metu savo tikėjimu, žiniomis ir kunigiška patirtimi dalinosi Pasvalio klebonas kun. Algis Neverauskas.
Rekolekcijos buvo pradėtos palyginimu apie sėjėją (Mt 13,3-9). Remdamasis šia Šv. Rašto ištrauka rekolekcijų vadovas kvietė atsigręžti atgal, pažvelgti kiek grūdų išbarstyta ir kiek kartų buvo pasirinktas ne tas kelias, kurį siūlė Šv. Dvasia, bet lengvesnis. Vėliau kun. Algis perėjo prie apmąstymų apie kunigišką gyvenimą, dalinosi savo patirtimi ir rėmėsi gyvenimo pavyzdžiais. Trijų dienų tyloje jis ragino daug „dirbti“, kovoti su išsiblaškymu ir mąstyti apie tai, kodėl mes norime tapti kunigais ir ar esame pasiruošę būti tikrais dvasininkais. Vadovas taip pat kalbėjo apie maldos būtinybę, jos įsišaknijimą kunigo bei kiekvieno žmogaus gyvenime.

Klierikas Robertas Moisevič

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt