Vilniaus kunigų seminarijos žinios (2010 lapkritis)
 
 

Seminaristų vakaras Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose 

2010 lapkričio 16 d. Vilniaus, Kauno bei Telšių seminarijų auklėtiniai susibūrė bendrai maldai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose. Seminaristai kiekvienais metais atvyksta prie Švč. Mergelės Marijos prašyti Jos globos pašaukimo kelyje. Šių metų atlaidų tema „Marija – Dievo ir žmonių tarnaitė“ skatino seminaristus sekti Mariją - visų Motiną, Globėją ir Mokytoją, nes sekdami Jos pavyzdžiu, galime tapti panašūs į Ją ir būti, kaip ir Ji, Dievo bei žmonių tarnais.

Seminaristų vakaras prasidėjo paralelinių kursų klierikų iš visų trijų seminarijų susitikimais. Šių susitikimų metų klierikai turėjo galimybę pabendrauti, pasidalinti savo patirtimi bei įspūdžiais iš seminarijų gyvenimo. Po susitikimų kursuose buvo Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės bažnyčios kriptoje, kurią savo giesmėmis ir mąstymais papuošė Telšių kunigų seminarijos klierikai. Vėliau Aušros Vartų koplyčioje prie Dievo Motinos paveikslo Vilniaus kunigų seminarijos klierikai vadovavo rožinio maldai. Po šių pamaldų seminaristai drauge su kitais maldininkais atvykusiais į atlaidus susirinko Šv. Teresės bažnyčioje švęsti Eucharistijos. Šv. Mišias celebravo Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys, kartu meldėsi kitų seminarijų vadovai bei dėstytojai. Pamokslą seminaristams sakė Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Stasys Kazėnas SJ. Liturgijai patarnavo Kauno seminarijos auklėtiniai, o giedojo Vilniaus Jėzuitų gimnazijos choras.
Po Šv. Mišių Šv. Teresės parapijos klebonas mons. Jan Kasiukievič pakvietė seminaristus pratęsti bendrystės vakarą prie vaišių stalo.

Lino Giedrimo medžio drožinių ir pastelių paroda 

Lapkričio 29 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje buvo atidaryta Lino Giedrimo medžio drožinių ir pastelių paroda. Joje dalyvavo parodos autorius, jo šeimos nariai, draugai, seminaristai bei į parodos atidarymą atvykę svečiai. Visus pasveikino parodos organizatorė seminarijos bibliotekininkė p. Irena Aleksandravičienė, seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas. Autoriaus darbų tematiką pristatė jo motina Salvinija Giedrimienė, kuri taip pat padėkojo už galimybę surengti parodą seminarijoje. Už parodos atidarymą seminarijoje autoriui dėkojo seminaristų atstovas VI kurso klierikas Mozė Mitkevičius.

Parodos autorių Liną Giedrimą ir jo kūrinius pristatė menotyrininkė Lijana Natalevičienė. Jinai apie Lino darbus kalbėjo taip: „Žiūrint į šiuos šiltus ir tikru jausmu dvelkiančius kūrinius, nejučia galime prisiminti poeto Marcelijaus Martinaičio žodžius, kad lietuvių menininkų siekis plėtoti religinę tematiką natūraliai kyla iš jų pasaulėjautos. Dailininkas sukūrė savo pasaulį, kuriame egzistuoja tai, kas jam artima, kas jaudina patį autorių. [...] Nuolat tobulindamas pasaulio perteikimą dailininkas kuria tai, prie ko linksta jo širdis. Kiekviename kūrinyje Linas Giedrimas perteikia savąją šventenybės sampratą.“

Parodos autorius Linas Giedrimas yra gimęs 1971 m. žinomų menininkų – tekstilininkės Salvinijos ir tapytojo Andriaus Giedrimų šeimoje. Jis mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje, studijavo tapybą Vilniaus dailės akademijoje. Surengė ne vieną savo darbų parodą.

Seminarijoje pristatoma Lino Giedrimo kūryba yra religinės tematikos, jai netrūksta jausmingumo ir spalvingumo. Spalvoti medžio drožiniai yra originali, Lietuvoje neplėtojama kūrybos sritis. Autoriaus darbuose atsispindi asmeninė santykio su Dievu, žmonėmis ir pasauliu tikrovė.

Kviečiame apsilankyti Lino Giedrimo parodoje ir pasinerti į dailininko sukurtą pasaulį.

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt