Marijonų gimnazijoje vyko seminaras Marijampolės apskrities pradinių klasių mokytojams
 
 

Vasario 24 d. Marijonų gimnazijoje vyko seminaras ,,Gebėjimų ugdymas lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos pamokose, rengiant mokinius pagrindinio ugdymo programai’’, skirtas Marijampolės apskrities pradinių klasių ir anglų kalbos mokytojams, dėstantiems pradinėse klasėse.

Seminaro tikslas – tęsti jau prieš keletą metų Marijonų gimnazijos pradėtą dalykinės sistemos ir pradinių klasių mokytojų dialogą, šįkart nagrinėjant lietuvių k., anglų k. bei matematikos išsilavinimo standartų dermę, perėjus mokiniams iš pradinės mokyklos į pagrindinę, dalintis gerąja patirtimi, pasiūlyti darbo būdų, metodų konkrečiose pamokose .

Seminaro lektorės - Marijonų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Roma Raškevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rima Dragūnevičienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė Ona Leonavičienė bei matematikos mokytoja metodininkė Audronė Gudauskienė .

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė pasveikino seminaro dalyves ir pristatė Marijonų gimnaziją kaip katalikišką ugdymo įstaigą , ieškančią naujų ugdymo būdų ir metodų, besivadovaujančią katalikiškos moralės-sąžiningumo, tolerancijos, aiškumo principais. Akcentavo gimnazijos privalumus: mokiniams diegiamas katalikiškosios moralės vertybes, ugdymo procese sudaromas sąlygas saviraiškai, saviugdai, kūrybiškumui, tradicijas, atvirumą ir svetingumą, aplinkos jaukumą, mokytojo ir mokinio dialogą, valdymo demokratiškumą. Atsakė į pateiktus klausimus.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rima Dragūnevičienė kalbėjo apie knygų skaitymą ir jo poveikį tolimesniems mokinių kūrybiniams darbams, dažniausiai pasitaikančias teksto suvokimo, teksto kūrimo, rašybos klaidas, literatūrinio ugdymo problemas.

Anglų k. mokytoja Ona Leonavičienė pabrėžė, jog pradinėse klasėse ir gimnazijose dirbančių anglistų misija yra ta pati . Tai labai sunkus darbas, nes pradinėse klasėse mokytojai deda pamatus tolimesniam kalbos mokymuisi. Svarbu, kad jau nuo pat pirmųjų klasių mokiniai būtų mokomi teisingo žodžių tarimo. Tėvai dažnai didžiuojasi, kad jau nuo 2-3 metų jų vaikas moka angliškai skaičiuoti iki 10 ir dar daugiau. Deja, beveik visada jie taria labai blogai, todėl mokytojui juos permokyti būna labai sunku, sunkiau nei išmokyti naujų dalykų . Mokytoja kalbėjo ir apie mokinių rašto kultūrą .Tai vėl labai opi problema .

Gimnazijos matematikos mokytoja Audronė Gudauskienė kalbėjo apie įvairias vaikų emocijas, pakeitus mokyklą. Kalbėjo, ką turėtų gebėti mokinys, baigęs pradinę mokyklą, apie problemas, su kuriomis susiduria mokydama 5 - ųjų klasių mokinius, pateikė įvairių loginių uždavinių sprendimų, kuriuos galima panaudoti pradinėse klasėse.

Informacinių technologijų mokytoja Lina Rentelienė pademonstravo keletą mokomųjų žaidimų, sukurtų gimnazijos 6-okų LOGO programa. Tokius žaidimus galima panaudoti kaip mokomąją medžiagą bet kurio dalyko pamokose.

Mokytoja Loreta Tolkovienė pristatė ir aptarė elektroninio dienyno privalumus šiandieninėje mokykloje .

Seminaro pabaigoje visos pradinių klasių mokytojos, o ypač anglų k. , padėkojo lektorėms, jog čia neišgirdo priekaištų, kaip paprastai kitur būna, o padėką už bendrą visų mokytojų darbą. Seminaras, kaip teigė pradinių klasių mokytojos, buvo naudingas ir norėtų tokių dalykinių susitikimų kiekvienais metais.

Levita Kiverienė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt