Mirė kun. Prosperas BUBNYS MIC
 
 

2012 m. rugpjūčio 5 d., sulaukęs beveik 95 metų amžiaus, Marijampolėje mirė kun. Prosperas Bubnys MIC.

Gimė 1918 m. birželio 25 d. Patilčių parapijoje, netoli Marijampolės. 1931-1938 mokėsi Marijampolės marijonų gimnazijoje. 1938 m., norėdamas greičiau atlikti karo prievolę, įstojo į karo mokyklą, ją baigęs gavo karininko laipsnį ir padavė pareiškimą į Kauno kunigų seminariją. 

1939 m. įstojęs į Kauno kunigų seminariją dėl prasidėjusio karo mokytis pradėjo tik antrajame semestre. 1944 įšventintas kunigu, paskirtas vikaru į Kristaus Prisikėlimo parapiją. 

1945 m. areštuotas ir kalintas Komi respublikoje, Abeze ir Pečioros lageriuose. 

1954 m. paskirtas vikaru į Šiluvą, iš kurios jau po dviejų savaičių iškeltas į Paupio parapiją klebonu. 1968 m. paskirtas Girkalnio klebonu, kur remontavo ir pritaikė pamaldoms tam netinkamą pastatą, pastatė kleboniją. Dar nespėjus įsikurti, buvo suimtas už vaikų rengimą pirmajai Komunijai. 1970–1971 m. už minėtą „nusilkaltimą“ kalėjo Kapsuko griežto režimo kalėjime. 

1972 m. paskirtas klebonu į Lygumų parapiją, kur darbavosi 16 metų. 1988 m. paskirtas Šiaulių šv. Jurgio parapijos klebonu, čia pradėjo rengimąsi vienuoliniam gyvenimui. 1989 m. (pirmieji įžadai) įstojo į vienuoliją. Amžinieji įžadai 1994 m. 1996 m. persikėlė į Kauno marijonų vienuolyną, tarnavo tikintiesiems šv. Gertrūdos bažnyčioje. 

2005 m. persikėlė į Marijampolės marijonų vienuolyną, kuriame gyvendamas darbavosi Šv. arkangelo Mykolo parapijoje ir Marijampolės Bazilikoje iki mirties.

Velionis visą gyvenimą ištikimai ir garbingai tarnavo Dievui ir Bažnyčiai, negailėdamas savęs, gyveno asketišką gyvenimą, kiekvieną dieną skirdamas darbui ir maldai, mielai pasitarnaudamas visiems tikintiesiems. Su konfratrais, kaip ir su visais žmonėmis, laikėsi santūriai ir pagarbiai. Užsitarnaudavo visų, su kuriais gyveno ar dirbo, nuoširdžią tikrai pelnytą pagarbą ir meilę. Gyvenimą be išlygų paaukojęs Dievui ir Bažnyčiai, tesidžiaugia dangaus ramybe ir geruoju Dievo atlygiu.

Velionis pašarvotas Marijampolės bazilikos koplyčioje, laidotuvių šv. Mišios antradienį, rugpjūčio 7 dieną Marijampolės Bazilikoje, po to bus palydėtas į Marijampolės senąsias kapines.

Kun. Vytautas Brilius MIC

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt