Kauno „Saulės“ gimnazija švenčia 100 m. pastato ir 90 m. gimnazijos įkūrimo jubiliejų
 
 

2013 metai – „Saulės“ rūmų jubiliejiniai metai: švenčiame pastato šimtmetį ir gimnazijos įsteigimo devyniasdešimtmetį. Švęsti tokias garbingas sukaktis – didelė mūsų kartos atsakomybė, džiaugsmas ir įsipareigojimas – „Saulės“ rūmų istorija – lietuvos kultūros ir švietimo istorijos atspindys.

„Sol lucet omnibus“ („Saulė šviečia visiems“) – tokiais žodžiais „Saulės“ gimnazijos bendruomenė pasitinka buvusius mokyklos mokinius, mokytojus, darbuotojus, svečius. Jubiliejinių renginių ciklas, pradėtas ankstyvą pavasarį sulig sporto švente „Sugrįžk į mokyklą!”, pagauna pagreitį dabar.

Balandžio 26 d. 12.00 val. Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ ir kunigai, baigę “Saulės” gimnaziją ar dirbę joje aukoja šv. Mišias už mirusius, buvusius ir dabartinius gimnazijos bendruomenės narius.

13.00 val. gimnazijoje – registracija, parodos lankymas, pokalbiai prie arbatos puodelio. Gimnazijoje veiks paroda „Kauno „Saulės“ gimnazijos istorijos raida po „Saulės“ rūmų skliautais.

14.00 val. rengiama jubiliejinė iškilmė gimnazijos aktų salėje.

14.00-15.30 val. – šventės atidarymas, svečių sveikinimai.

15.30-16.15 val. – mokinių spektaklis „Saulės taku“ (režisierė L. Laucevičienė).

16.15 val. – svečiai kviečiami pasivaišinti jubiliejiniu tortu gimnazijos svetainėje.

Balandžio 27 d. 12.00-17.00 val. „Saulės“ namų durys atviros visiems 84-ių gimnazijos laidų absolventams.

Jubiliejaus proga parengėme knygą „Kauno „Saulės“ gimnazijos istorija“. Be to, pasodinsime „Saulės“ gimnazijos šimtmečio parką, šių metų laidos abiturientai atidengs jubiliejinį stogastulpį prie mokyklos pastato, gruodžio mėn. organizuosime respublikinę pedagoginę konferenciją „Kauno „Saulės“ gimnazija Lietuvos „Saulės“ švietimo draugijos kontekste“, dalyvaujant visoms Lietuvos „Saulės“ vardą turinčioms mokykloms.

Mes laimingi, turėdami savo Mokyklą tarsi švyturį šimtmečio audrose. Kad ir kur bebūtume, didžiuokimės savo mokykliniais metais. Tai mūsų gyvenimo reikšminga dalis.

Su „Saulės“ vardu susijęs ilgas Lietuvos švietimo, kultūros, pedagogikos kelias. „Saulės“ vardas minimas jau nuo 1906 metų. - tada buvo įkurta „Saulės“ draugija, kurios vienas iš pagrindinių tikslų buvo rengti mokytojus lietuviškoms mokykloms. Dar iki gimnazijos įkūrimo „Saulės“ namuose veikė Mokytojų kursai, kuriems vadovavo žinomas pedagogas J. Vokietaitis, lietuvių kalbą dėstė įžymūs kultūros veikėjai J. Balčikonis, S. Kymantaitė-Čiurlionienė.

1914 m. prasidėjus karui, kursai evakuoti į Voronežą, kur tapo visoj Rusijoj gyvenusių lietuvių mokytojų veiklos branduoliu.

1918 m. kursams grįžus į Kauną, jų pagrindu sukurta „Saulės“ mokytojų seminarija, kuri 1923 m. perorganizuota į mergaičių progimnaziją, o 1926 m. įteisinta kaip valstybinė mokykla. Nuo 1930 m. gimnaziją pavesta globoti šv. Kazimiero kongregacijos seserims. Prie gimnazijos buvo mergaičių pensionas, ketvirtame aukšte - seserų gyvenamieji kambariai. Trečiame aukšte veikė pirmoji Lietuvoje J. Naujalio įkurta muzikos mokykla. Mergaičių gimnazijoje buvo sustiprintas užsienio kalbų mokymas, privaloma vokiečių kalba, daug dėmesio skiriama lotynų kalbai, namų ruošai. Griežta dienotvarkė, uniforma, nuolatinė suaugusių priežiūra, turiningi užsiėmimai ugdė atsakingas, išsilavinusias, inteligentiškas, dorovingas Lietuvos asmenybes.

1940 m. gimnazija pavadinta 8-ąja vidurine mokykla, o 1963 m. jai suteiktas J. Aleksonio vardas ir tik 1989 m. sugrąžintas „Saulės“ vardas.

„Saulės“ vardas nėra atsitiktinis. Dar nuo Biblijos laikų sąmoningumas siejamas su šviesa: „Tebūnie šviesa“, – ištaręs Dievas, ir taip gimusi Visata, žemė ir protingas žmogus. Lietuvių kultūroje, ypač formuojantis nacionaliniam sąmoningumui XIX amžiuje, romantizmo laikais šviesa turėjusi dar ir papildomą – tautinio atgimimo - prasmę. Pirmąjį laikraštį lietuviai pavadino „Aušra“, auštančio ryto, tekančios saulės simboliniai įvaizdžiai įsigalėjo Maironio patriotinėse eilėse. Todėl ir šiandien, vartydami Lietuvos švietimo istorijos puslapius, aptinkame ypač stiprias sąsajas tarp Kauno „Saulės“, „Aušros“ ir Maironio gimnazijų.

Kauno „Saulės“ gimnazija visais savo gyvavimo laikotarpiais garsėjo aukšta ugdymo kokybe, kultūra, tradicijomis, darbščia ir kūrybinga bendruomene. Tekalba faktai: nuo 1923 m. gimnazijoje dirbo per 700 mokytojų, nuo 1929 m. ją baigė 8316 mokinių, iš jų už labai gerą mokymąsi ir elgesį 588 apdovanoti aukso, sidabro medaliais ar baigė mokyklą su pagyrimu. Gimnazija išugdė daug mokslininkų, dvasininkų, politikų, rašytojų ir dailininkų, pedagogų ir sportininkų, kultūros, meno veikėjų, vadovų ir kt. Visi jie šiandien savo veikla garsina „Saulės“ gimnaziją ir Lietuvą.

Aldona Sellienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt