Malda Kauno arkikatedroje už akademines bendruomenes
Naujųjų mokslo metų pradžia Marijonų gimnazijoje
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės vasaros stovykla „Dėkokime… Švęskime…“
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas - San Paulo 2013 m. Pasaulio Jaunimo Dienos (PJD) - Rio de Žaneiro 2013 m.
M. Marijos paveikslas iš žiedų Raseiniuose
Šiaulių katedros parapijos jaunimo ansamblis „CREDO“ tikėjimo metų proga išleido CD „O KRISTAU DANGŲ ATDARYK“
Įspūdžiai iš Lentvario vaikų dienos centro vasaros stovyklos
Lazdijuose organizuotas akcija „Mūsų rankos Tau, Dieve!“
Ateitininkų sendraugių stovykla Dainavoje (D. Čyvas nuotraukų albumas)
Išrinkta naujoji Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos taryba
Mons. dr. Algirdas Jurevičius: Tarptautinė diakonato konferencija Čekijoje (2013 06 13-16)
Jaunimas iš Lemonto Palaimintojo J.Matulaičio misijos pasiruošęs dalyvauti Jaunimo dienose Kaune
Mokslo metų užbaigimas Kauno kunigų seminarijoje
Autoturo „AA-XXV per Lietuvą“ dalyvių susitikimas su visuomene Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Prelato E. Putrimo sveikinimas kunigui Jonai Stankevičiui švenčiančiam kunigystės 40-metį
Švenčiausiosios Trejybės atlaidai Kauno kunigų seminarijoje
Telšių kunigų seminarija užbaigė savo mokslo metus
Tradicinė šventė Sintautuose
Telšiai: šeimos vertybės įprasmintos vaikų kūryboje
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Valdybos narių posėdis su Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėmis
Prasidėjo piligrimystė „Kryžių kalnas – Gvadalupė“
Kauno II dekanato Caritas 20-mečio šventė
Tikybos mokytojų metodinis renginys, skirtas Tikėjimo metams, Kauno arkikatedros parapijoje
Dvasingumo valanda su seserimi Igne Marijošiūte MVS Marijampolėje
Kauno II dekanato katalikų tikybos mokytojų metodinė diena „Gerosios patirties sklaida ugdymo(si) procese“
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinis renginys Tikėjimo metams Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje
Plečiasi Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ aukų dėžučių tinklas Vilniuje
Moksleivių istorijos konkurso tautinei savimonei ugdyti apdovanojimo šventė Kauno arkivyskupijos kurijoje
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės piligrimystė į Romą
Religinių tekstų skaitymo konkursas „Į tave, Viešpatie, keliu savo širdį“ Prienuose
Maldų už pašaukimus savaitgalis ir Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Konferencija „Pasauliečių vaidmuo Bažnyčios pastoracijoje“ Lemonte
Į Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią Kaune sugrįžo paveikslas su Švč. Mergelės Marijos Maloningosios Motinos atvaizdu
Kauno arkivyskupijos muziejuje pristatytas albumas „Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis“
Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi Inesa Paliulytė
Kauno „Saulės“ gimnazija švenčia 100 m. pastato ir 90 m. gimnazijos įkūrimo jubiliejų
Piligrimo dienoraštis, 2013-04-01–08
Kardinolas A. J. Bačkis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje paskyrė naujus lektorius ir akolitus
Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai vyko į Romą
Rekolekcijos moksleiviams Kristaus Prisikėlimo parapijoje, Kaune
Tėvų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Tikybos mokytojų metodinis renginys Tikėjimo metams Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje, Kaune
VDU Katalikų teologijos fakultete įvyko konkurso „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ finalas
Vaikinų savaitgalis „Kelionė į...“ Kauno kunigų seminarijoje
Argentinos lietuviai su kardinolu L.M. Bergoglio SJ (dabar Popiežiumi Pranciškum ) ir Prelatu E. Putrimu
Susitikimas su signataru bei Seimo nariu A. Patacku ir Seimo nariu P. Urbšiu Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Dvasinė konferencija apie kunigo tarnystę Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Mokslinė konferencija „Krikščioniškasis CREDO – ką mes tikime ir kuo gyvename“ Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai su jaunimu meldėsi prie šv. Kazimiero
MAG+S žiemos rekolekcijos Lietuvos ir Latvijos jaunimui
Dvasinė konferencija apie dykumos tėvų dvasingumą Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
T. Fabio Ciardi OMI seminaras pašvęstojo gyvenimo asmenims
Kauno kunigų seminarijoje lankėsi kun. misionierius Hermanas Šulcas SDB ir grupė ruandiečių
Kauno I dekanato kunigų ir miesto Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojų susitikime aptarti bažnytinių santuokų registracijos klausimai
Vasario 16 -oji Kurkliuose
Lietuvos dvasininkų piligrimystė Šventojoje Žemėje
Vasario 16-ąją ateitininkai kvietė į pokylį
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai dalyvavo Vasario 16-osios šv. Mišiose
Tradicinis „Skersvėjis“ Kauno kunigų seminarijoje
Naujai paskirtas lietuvių kapelionas Melbourno Arkivyskupijoje Australijoje - kunigas Juozas Deveikis
Dvasinė konferencija apie pal. J. Matulaitį Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Į Afganistaną išlydėta Lietuvos kariuomenės Karo policijos Specialiosios misijos apsaugos grupė
Vilniaus Aakademinės Sielovados Centras suorganizavo „Kairos“ rekolekcijas Lietuvos studentams
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą!“ Kaune
Pavasario semestro pradžia Kauno kunigų seminarijoje
Kaišiadorių vysk. J. Ivanauskas vedė kursą apie Susitaikinimo sakramentą Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Benedikto XVI–ojo Knygos „Jėzus iš Nazareto. Pasakojimai apie vaikystę“ pristatymas Marijampolėje
Raudondvario bažnyčioje pašventinta restauruota Šv. Roko koplyčia
Kristaus paaukojimo šventė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Lietuvių katalikų „Facebook“ evangelizacija Norvegijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai dalyvavo Ekumeninėse pamaldose Šv. Jonų bažnyčioje
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje užbaigtas ALFA kursas jaunimui (2013 01 27)
Kun. Jonas Evangelistas Kovas išrinktas benediktinų abatu Olindoje (Pernambuco valstija, šiaurės rytų Brazilija)
Seserų pranciškiečių Šv. Mykolo Arkangelo gimnazija Sao Paule, Brazilijoje, švenčia 60 metų sukaktį
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniams dvasinę konferenciją vedė vyskupas A. Poniškaitis
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai lankėsi pas evangelikus reformatus
Būsimieji kunigai susitiko su būsimaisiais karininkais
Naujai paskirto Seinų parapijos lietuvių kapeliono kun. Petro Gucevičiaus sveikinimas - Punskas
Vaikų adoracijai skirta „Vilties vaikų“ misija Kaune: susitikimai su br. kun. Antoine Thomas CSJ ir dalyvių liudijimai
Lietuvos ir Latvijos kunigų seminarijų vadovų susitikimas
Kūčių vakaras Kauno kunigų seminarijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta J. Tvardausko paroda „Atminimo dovanos Kūrėjui“
Baigtas Liaudies buities muziejaus miestelio Rumšiškėse Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios pirmasis Kryžiaus kelio stočių restauravimo etapas
Gerdašių parapijoje buvo švenčiami tituliniai atlaidai ir bažnyčios 75-erių metų įkūrimo jubiliejus
Kauno kunigų seminarijoje lankėsi augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas. Diakonų išleistuvės
Pirmąjį advento sekmadienį Birštono sakraliniame muziejuje atidaryta XII katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo 2012“
Kalėdinių atvirukų akcija „Dovanokime gerumą kitiems“ Kaune
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos susikaupimo diena Šumske
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją aplankė apaštalinis nuncijus vyskupas Luigi BONAZZI
VDU KTF vyko seminaras „Tikėjimo ir mokslo dialogas“ (+video)
Šiaulių katalikiškos pradinės mokyklos jubiliejus – galimybė dėkoti ir garbinti Kūrėją
Italijos lietuviai Romoje švenčia bendruomenės jubiliejų (interviu)
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenę aplankė vyskupas Jonas IVANAUSKAS
Klierikų skyrimų iškilmė ir malda už seminarijose studijuojančius klierikus Kaune
Konferencija apie Naująją Evangelizaciją Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
I teologijos kurso kunigystės kandidatų skyrimai ir įvilktuvės į sutanas Telšių kungų seminarijoje
Kauno senamiestyje pradėti vyskupo Motiejaus Valančiaus skulptūros aplinkos tvarkymo darbai
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai bendruomenės viešnagė Kęstaičiuose
Kodėl Lietuvos vaikai yra vežami vagiliauti į užsienio šalis?
2013 metų kalendoriaus „Dievo angelai, mūsų sargai“ ir knygos „Evangelija kasdien“ penktosios (C) metų pristatymas Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt