Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012
Lietuvių bažnyčia Londone švenčia šimtmetį
Apie lietuvius, keliavusius „Titaniku“, - pirma knyga po šimto metų
Dvasinė konferencija apie socialinį susitaikymą Vilniaus kunigų seminarijoje
Kardinolo vizitas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Tiberiados bendruomenėje – du jubiliejai
Kaziukas kitaip – žygis už skaistumą Vilniaus Kalvarijose
Švč. Sakramento adoruotojų gavėnios Susikaupimo diena Kaune su Šv. Jono kongregacijos prioru t. Jonu Emanueliu
Malda su vyskupu Jonu Ivanausku Kauno kunigų seminarijoje
94-osios Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės metinės Barisso mieste Argentinoje
Vasario 28 d. Bažnyčios pogrindžio veiklos sovietmečiu aktyvus dalyvis, ilgametis Lietuvos Caritas bendradarbis Saulius Kelpšas palaidotas Petrašiūnų kapinėse
Pelenų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi „Artumos“ redaktorė Vanda Ibianska
Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos auklėtiniai dalyvavo parodoje „Vilniaus sakralinė auksakalystė“
Vasario 16-osios šventė Benediktinių vienuolyne
Tradicinė „Skersvėjo“ šventė Kauno kunigų seminarijoje
Pelenų diena Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje
Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai lankėsi Lietuvių literatūros muziejuje
Užgavėnės Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje: trečiakursių mediumas
Šv. Valentino diena Prienuose
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro prel. prof. Kazimiero Šaulio (1872–1964) paminėjimas Kaune
Telšių Vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai Pal. Jurgio Matulaičio minėjime Marijampolėje
Paroda „Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ Kard. V. Sladkevičiaus bute-muziejuje Kaune
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos pastoracinė praktika Vilniaus miesto mokyklose
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta paroda „Religiniai motyvai Vaidoto Žuko mene“
Kauno kunigų seminarijoje lankėsi miesto meras
Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai dalyvavo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio liturginiame minėjime Marijampolėje
Kristaus Paaukojimo iškilmė (Grabnyčios) Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Pavasario semestro pradžia Kauno kunigų seminarijoje
Seserų ugdymo susitikimas su tėvu Joseph Roesch MIC Marijampolėje
Sakralaus meno festivalis „Betliejaus žvaigždės paslaptis“ Šiauliuose
Laisvės gynėjų dienos minėjimas Šiauliuose
Viešnagė Vilniaus „Naujojo Testamento“ baptistų bendruomenės bažnyčioje
Dvasinė konferencija apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį Vilniaus seminarijoje
VDU Katalikų teologijos fakultete vyko seminaras moksleiviams
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių koncertas skirtas maldų už krikščionių vienybę savaitei Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
„Artumos“ redaktorės V. Ibianskos knygos „Gyvenimas kaip senas vynas“ pristatymas Kaune
Pastoracinė savaitė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje: kursas „Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai“
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune su Šv. Jono kongregacijos t. Jonu Emanueliu
Vaikų darbų paroda „Kelionė į 2011 Kalėdas“ Jono Pauliaus II piligrimų centre Kaune
Keturvalakių parapijos jaunimo choro jubiliejus
Ligonių diena Šiluvoje
Kūčių vakaras Kauno kunigų seminarijoje
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Gailestingumo Motinos koplyčios sukaktis
„Alfa“ kurso užbaigimas Kauno kunigų seminarijoje
Įvilktuvės Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Marijampolės marijonų gimnazijos devintokas – geriausias Lietuvoje
Advento popietė Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje
Tikybos mokytojų adventinė kūrybinių darbų paroda Kaune
Popiežiaus nuncijaus vizitas Vilniaus Šv. Juozapo seminarijoje
Seserų susitikimas su Nuncijumi Vilniuje
Kauno kunigų seminarijoje lankėsi kun. Hermanas Šulcas SDB
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė ir atsisveikinimas su diakonais Kauno kunigų seminarijoje
Ateitininko, filosofo, prof. S. Šalkauskio paminėjimas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Pasitikėjimo piligrimystės stotelė Kaune. Taizé pamaldos Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos auklėtinių susikaupimo diena
Alfa kurso savaitgalis Su sesėmis benediktinėmis Guronyse
Kauno m. savivaldybės surengtoje diskusijoje dėl kolumbariumų įrengimo kapinėse išsakytas ir Bažnyčios požiūris
Teatro ir muzikos akademijos studentų spektaklis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Ligonių diena Šiluvoje
Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai – klierikų diena
Prelato S.Žilio personalinė dailės paroda Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Seminaristų malda Aušros Vartų šventovėje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi Jo Eminencija kardinolas A.J.Bačkis
„Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ pusfinalio nugalėtojas – Marijonų gimnazijos devintokas
Kaune pristatyta ketvirtoji „Evangelijos kasdien“ knyga
T. Jono Emanuelio CSJ knygos „Gailestingumo kelias“ pristatymas Vilniuje
Šiaulių vyskupo E. BARTULIO kalendoriaus „Šventieji, melskite už mus!“ pristatymas Kaune
Turininga Marijampolės Marijonų gimnazijos mokytojų kelionė
NRTIC atkreipė Krašto apsaugos ministerijos dėmesį į diskriminacinį rengiamo Vyriausybės nutarimo turinį
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pagerbė iškilių dvasininkų atminimą
Lietuvos katalikių moterų draugijos šventė Šiauliuose
Veiklą atnaujino Lietuvos religijotyrininkų draugija
Kauno kunigų seminarijos klierikų kūrybos vakaras Maironio literatūros muziejuje
Primicijos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Truskavoje vyko rekolekcijos kunigams ir pašvęstojo gyvenimo asmenims
Monsinjoro K.Vasiliausko 10-ųjų mirties metinių minėjimas
Seminaristų susitikimas su Jo Eminencija kardinolu J.A.Bačkiu
Seminaras Kauno I-ojo dekanato vargonininkams
Apie karitiečio pašaukimą Marijampolės Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos gyvenmmo kronika (2011 m. rugsėjis)
Pranciškonų pasauliečių ordino šventė Anykščiuose
Kun. Donatas Klimašauskas yra paskirtas lietuvių katalikų kapelionu Salfordo vyskupijoje (Mančesteryje) ir Midlando rajone Jungtinėje Karalystėje
Kauno arkivyskupijos muziejuje paminėtos vysk. P. Karevičiaus (1861–1945) 150-osios gimimo metinės
Vilkaviškio vyskupijos Caritas: Savanorystės metams besibaigiant
Neišmanymas, svetimų pinigų troškimas ar antibažnytinė propaganda? Atviras laiškas atsakant į V. Trainio straipsnį „Kunigas ir bažnyčia pralobo iš ligonės“
Panevėžio vyskupijos „Caritas“ savanorės numezgė daugiau nei 500 porų pirštinių Afganistano vaikams
Vaikų ir jaunimo katalikiškos organizacijos „Kertinis akmuo“„ projektas jaunimui "Aš esu Tu" Panevėžyje
Knygos „Būkime blaivūs!“ pristatymas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Mokslo metus pradėjo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
„Europos paveldo dienų“ renginys Kauno kunigų seminarijoje
Marijonų gimnazijos abiturientai buvo nepralenkiami
Renginiai Dievo Apvaizdos seserų kongregacijoje
Šv. Cecilijos draugijos vargonininkų susirinkimas Panevėžyje
Prelatas Edmundas J. Putrimas: „Išeivijos sielovadoje vis aktyvesni pasauliečiai“
Toronto arkivyskupo apsilankymas Kretingos stovyklavieteje (Wasaga Beach, Ontario, Canada)
Rugsėjo 1-oji Marijampolės marijonų gimnazijoje
Kun. Marius Talutis: Piligrimystė į Jaunimo dienas
Kelias link Pasaulio Jaunimo dienų maldoje ir bendrystėje...
Poezijos vakaras Žagarėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt