Įvilktuvės Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Marijampolės marijonų gimnazijos devintokas – geriausias Lietuvoje
Advento popietė Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje
Tikybos mokytojų adventinė kūrybinių darbų paroda Kaune
Popiežiaus nuncijaus vizitas Vilniaus Šv. Juozapo seminarijoje
Seserų susitikimas su Nuncijumi Vilniuje
Kauno kunigų seminarijoje lankėsi kun. Hermanas Šulcas SDB
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė ir atsisveikinimas su diakonais Kauno kunigų seminarijoje
Ateitininko, filosofo, prof. S. Šalkauskio paminėjimas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Pasitikėjimo piligrimystės stotelė Kaune. Taizé pamaldos Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos auklėtinių susikaupimo diena
Alfa kurso savaitgalis Su sesėmis benediktinėmis Guronyse
Kauno m. savivaldybės surengtoje diskusijoje dėl kolumbariumų įrengimo kapinėse išsakytas ir Bažnyčios požiūris
Teatro ir muzikos akademijos studentų spektaklis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Ligonių diena Šiluvoje
Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai – klierikų diena
Prelato S.Žilio personalinė dailės paroda Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Seminaristų malda Aušros Vartų šventovėje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi Jo Eminencija kardinolas A.J.Bačkis
„Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ pusfinalio nugalėtojas – Marijonų gimnazijos devintokas
Kaune pristatyta ketvirtoji „Evangelijos kasdien“ knyga
T. Jono Emanuelio CSJ knygos „Gailestingumo kelias“ pristatymas Vilniuje
Šiaulių vyskupo E. BARTULIO kalendoriaus „Šventieji, melskite už mus!“ pristatymas Kaune
Turininga Marijampolės Marijonų gimnazijos mokytojų kelionė
NRTIC atkreipė Krašto apsaugos ministerijos dėmesį į diskriminacinį rengiamo Vyriausybės nutarimo turinį
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pagerbė iškilių dvasininkų atminimą
Lietuvos katalikių moterų draugijos šventė Šiauliuose
Veiklą atnaujino Lietuvos religijotyrininkų draugija
Kauno kunigų seminarijos klierikų kūrybos vakaras Maironio literatūros muziejuje
Primicijos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Truskavoje vyko rekolekcijos kunigams ir pašvęstojo gyvenimo asmenims
Monsinjoro K.Vasiliausko 10-ųjų mirties metinių minėjimas
Seminaristų susitikimas su Jo Eminencija kardinolu J.A.Bačkiu
Seminaras Kauno I-ojo dekanato vargonininkams
Apie karitiečio pašaukimą Marijampolės Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos gyvenmmo kronika (2011 m. rugsėjis)
Pranciškonų pasauliečių ordino šventė Anykščiuose
Kun. Donatas Klimašauskas yra paskirtas lietuvių katalikų kapelionu Salfordo vyskupijoje (Mančesteryje) ir Midlando rajone Jungtinėje Karalystėje
Kauno arkivyskupijos muziejuje paminėtos vysk. P. Karevičiaus (1861–1945) 150-osios gimimo metinės
Vilkaviškio vyskupijos Caritas: Savanorystės metams besibaigiant
Neišmanymas, svetimų pinigų troškimas ar antibažnytinė propaganda? Atviras laiškas atsakant į V. Trainio straipsnį „Kunigas ir bažnyčia pralobo iš ligonės“
Panevėžio vyskupijos „Caritas“ savanorės numezgė daugiau nei 500 porų pirštinių Afganistano vaikams
Vaikų ir jaunimo katalikiškos organizacijos „Kertinis akmuo“„ projektas jaunimui "Aš esu Tu" Panevėžyje
Knygos „Būkime blaivūs!“ pristatymas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Mokslo metus pradėjo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
„Europos paveldo dienų“ renginys Kauno kunigų seminarijoje
Marijonų gimnazijos abiturientai buvo nepralenkiami
Renginiai Dievo Apvaizdos seserų kongregacijoje
Šv. Cecilijos draugijos vargonininkų susirinkimas Panevėžyje
Prelatas Edmundas J. Putrimas: „Išeivijos sielovadoje vis aktyvesni pasauliečiai“
Toronto arkivyskupo apsilankymas Kretingos stovyklavieteje (Wasaga Beach, Ontario, Canada)
Rugsėjo 1-oji Marijampolės marijonų gimnazijoje
Kun. Marius Talutis: Piligrimystė į Jaunimo dienas
Kelias link Pasaulio Jaunimo dienų maldoje ir bendrystėje...
Poezijos vakaras Žagarėje
Savanorių stovykla-seminaras Šventojoje
Pasauliečių pranciškonų (tretininkų) rekolekcijos
Grigališkojo choralo savaitė Kražiuose
Pasikeitimai Philadelphia miesto lietuvių parapijose
Pranciškoniškojo jaunimo Atgailos žygis
Pirmadienį Kražiuose prasidėjo grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų savaitė „Ad Fontes“
Panevėžio jaunimas meldėsi už a. a. kun. Arvydą Žygą
Telšių kunigų seminarijos mokslo metų pabaiga (2011 06 02)
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos kronika (2011 m. gegužė)
VDU Katalikų teologijos fakulteto Diena 2011
„Vilties bėgimas“ Klaipėdoje
Išeivijoje sukurtas „Prisikėlęs Kristus“ puošia Tautos šventovę Kaune
Moksleivių darbų konkursas „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ Katalikų teologijos fakultete
Vilkaviškio vyskupijoje įkurta pasišventusių našlių asociacija
Maldos už pašaukimus savaitgalis ir Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Kamerinis choras „Te Deum“ paminėjo savo veiklos dvidešimtmetį
Tradicinė Marijonų gimnazijos abiturientų kelionė į Kryžių kalną
Atvirų durų popietė Marijonų gimnazijoje
Marijonų gimnazijos matematikų laimėjimai
Seminaras kunigams ir diakonams atvykusiems iš kitų kraštų Čikagoje
Paskaita „Gyvybės stebuklas! Perinatalinė psichologija “ LSMU
„Juodoji vakarienė“ kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
Susitkimas ir malda su kariais, besirengiančiais taikos palaikymo misijai Afganistane
Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Seminaras apie vaikų solidarumo bei socialinio aktyvumo ugdymą Kaune
Ciklo „Tradiciniai giedojimai“ renginys Klaipėdoje
Sutaikinimo pamaldos „Šviesa naktyje“ Kauno akademiniam jaunimui
Vilniuje pristatyta t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus knyga „Dievo galybė ir išmintis“
Birštono sakraliniame muziejuje atidaryta paroda, skirta kun. J. Zdebskio atminimui
Konferencija „Bažnyčios mokymas apie visuomenę – atsakas į šiandienines visuomenės problemas“, LR Seime
Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos naujienos (2011 kovas)
Sutaikinimo pamaldos „Šviesa naktyje“ Kauno akademiniam jaunimui
Kauno kunigų seminarijos evangelizaciniai savaitgaliai Pakruojyje ir Radviliškyje
Gintauto Vaitoškos knygos „Kas iš vaikų pagrobė gandrą“ pristatymas Alytuje
Psalmių versmės pradinėje mokyklėlėje Šiauliuose
Prelatas E. Putrimas: Lietuviai kaliniai Pietų Amerikoje
Sakralaus meno festivalis Šiaulių t. Benedikto Andruškos mokykloje
Kaišiadorių muziejus išleido knygą - albumą „Kunigystės pilnatvė. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis“
Ant kraterio krašto - susitikimas su profesoriumi kunigaikščiu Mykolu Giedraičiu
VDU KTF studentai Maltoje sėmėsi evangelizavimo patirties
Argentinoje vyko XIV Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės viešnagė Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
Pažaislyje atidaryta muziejinė ekspozicija
Įteikti Bibliodramos vadovų pažymėjimai
Kauno kunigų seminarijoje – susitikimai su garbiais dvasininkais
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt