Popiežiaus Benedikto XVI žinia 43-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
 
 

„Naujos technologijos – nauji ryšiai.
Skatinti pagarbos, dialogo ir draugystės kultūrą“

2009 m. gegužės 24 d.

Brangūs broliai ir seserys!

Artėjant Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai norėčiau pateikti jums kelias savo mintis šiais metais pasirinkta tema: „Naujos technologijos – nauji ryšiai. Skatinti pagarbos, dialogo ir draugystės kultūrą“. Iš tiesų naujos skaitmeninės technologijos iš pagrindų pakeitė komunikavimo ir žmonių santykių modelius. Šios permainos ypač akivaizdžios tarp jaunuolių: jie užaugo supami naujų komunikavimo technikų ir skaitmeniniame pasaulyje jaučiasi kaip namie, tuo tarpu mums, suaugusiesiems, turėjusiems perprasti ir įvertinti šių komunikavimo priemonių teikiamas galimybes, tas pasaulis dažnai atrodo svetimas. Šių metų žinioje savo mintis pirmiausia skiriu skaitmeninei kartai – su ja norėčiau pasidalyti keliomis idėjomis apie milžinišką naujųjų technologijų potencialą, jei jos būtų naudojamos žmonių tarpusavio supratimui bei solidarumui skatinti. Šios technologijos yra tikra dovana žmonijai: todėl būtina stengtis, kad jų teikiami privalumai tarnautų visiems žmonėms ir visoms bendruomenėms, pirmiausia neturtingiesiems bei silpniesiems.

Mobiliųjų telefonų bei kompiuterių prieinamumas, interneto globalinė aprėptis ir skvarba atvėrė daugybę būdų akimirksniu persiųsti žodžius ir vaizdus į tolimiausius ir nuošaliausius pasaulio kampelius – tokių galimybių ankstesnės kartos nė neįsivaizdavo. Pirmiausia jaunuoliai suvokė didžiulį naujų komunikavimo priemonių potencialą skatinti žmonių ir bendruomenių tarpusavio ryšį, komunikavimą ir supratimą ir ėmė taikyti jas bendraudami su senais draugais bei susipažindami su naujais, kurdami bendruomenes ir tinklus, ieškodami informacijos bei naujienų, dalydamiesi savo idėjomis bei nuomonėmis. Tokia nauja komunikavimo priemonių kultūra teikia daug privalumų: šeimos gali palaikyti ryšį net būdamos atskirtos didelių atstumų, studentai ir tyrinėtojai lengviau ir tiesiogiai prieina prie dokumentų, šaltinių bei mokslinių atradimų, be to, naujųjų komunikavimo priemonių interaktyvus pobūdis leidžia dinamiškiau mokytis ir bendrauti, o tai prisideda prie socialinės pažangos.

Nors sparta, su kuria naujosios technologijos darėsi vis patikimesnės ir našesnės, gniaužia kvapą, jų populiarumas tarp vartotojų neturėtų stebinti, nes jos atitinka pamatinį asmens poreikį užmegzti ryšį su kitu. Toks troškimas bendrauti ir draugauti šaknijasi pačioje žmogiškosios būtybės prigimtyje ir nebus tinkamai suvoktas, jei bus laikomas tik atsaku į technologijos naujoves. Biblijos žinios šviesoje šis troškimas veikiau suvoktinas kaip atspindys mūsų dalyvavimo Dievo meilėje, save dovanojančioje ir trokštančioje visą žmoniją suvienyti į vieną šeimą. Jausdami poreikį artintis prie kitų žmonių, norėdami juos geriau pažinti ir būti patys jų pažinti, atsiliepiame į Dievo kvietimą, įspaustą į mūsų kaip būtybių, sukurtų pagal Dievo – bendravimo ir bendrystės Dievo – paveikslą ir panašumą, prigimtį.

Troškimas palaikyti ryšį bei instinktas bendrauti, tokie akivaizdūs dabartinėje kultūroje, iš tiesų tėra pamatinio ir nuolatinio žmogaus polinkio išžengti iš savęs ir įžengti į santykį su kitu šiuolaikinė apraiška. Atsiverdami kitiems, iš tikrųjų patenkiname savo giliausią poreikį ir tampame pilnatviškai žmogiški. Kūrėjo esame sukurti mylėti. Kalbu, savaime suprantama, ne apie trumpalaikius, paviršutiniškus santykius, bet apie tikrąją meilę, Jėzaus mokymo apie moralę šerdį: „Mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis“ ir: „Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Mk 12, 30–31). Apmąstant naujųjų technologijų reikšmę šioje perspektyvoje svarbu atsižvelgti ne tik į jų neabejotiną potencialą skatinti ryšius tarp žmonių, bet ir į turinio, kurį jos skleidžia, kokybę. Norėčiau padrąsinti visus geros valios žmones, veikliai įsitraukusius į klestintį skaitmeninio komunikavimo pasaulį, įsipareigoti skleisti pagarbos, dialogo ir draugystės kultūrą.

Todėl visi, besidarbuojantys naujųjų komunikavimo priemonių turinio pateikimo bei platinimo srityje, negali nejausti pareigos gerbti žmogaus orumą ir vertę. Kad naujosios technologijos tarnautų atskirų žmonių ir visuomenės gerovei, šių technologijų vartotojai turėtų vengti keistis žmogų žeminančiais žodžiais bei vaizdais ir atsisakyti visko, kas kursto neapykantą ir nepakantą, nuvertina žmogaus lytiškumo grožį ir intymumą, išnaudoja silpnus ir apsiginti nepajėgiančius.

Naujosios technologijos taip pat atvėrė kelią dialogui tarp skirtingų šalių, kultūrų ir religijų žmonių. Naujoji skaitmeninė erdvė, vadinamoji cyberspace, leidžia sutikti ir pažinti kitų žmonių vertybes bei tradicijas. Tačiau kad tokie susitikimai būtų vaisingi, būtina ne tik sąžiningai ir tinkamai reikšti savo mintis, bet ir įdėmiai bei pagarbiai klausytis. Dialogas, kad tikrai skatintų tarpusavio supratimą ir pakantą, turėtų remtis nuoširdžia ir abipusiška tiesos paieška. Gyvenimas nėra tiesiog faktų ir patirčių seka, tai veikiau tiesos, gėrio ir grožio paieška. Būtent to siekdami priimame sprendimus, įgyvendiname savo laisvę ir joje, t. y. tiesoje, gėryje ir grožyje, atrandame laimę ir džiaugsmą. Nevalia pasiduoti apgaulei tų, kurie ieško vartotojų nediferencijuotų galimybių rinkoje, kur gėris yra pats rinkimasis, naujybė pateikiama kaip grožis, o subjektyvus patyrimas pamaino tiesą.

Pastaraisiais metais atsiradusių skaitmeninių socialinių tinklų žodyne vėl populiari tapo draugystės sąvoka. Ši sąvoka – tai vienas didžiausių žmogiškosios kultūros laimėjimų. Draugaudami augame bei vystomės kaip žmonės. Būtent dėl to tikra draugystė visada laikyta didžiausiu žmogaus turimu turtu. Todėl turime stengtis nesubanalinti draugystės sąvokos ir patirties. Būtų liūdna, jei mūsų troškimas palaikyti ir plėtoti online draugystes būtų įgyvendinamas santykių su šeima, kaimynais ir tais, kuriuos kasdien sutinkame darbo vietoje, mokykloje ar laisvalaikiu, kaina. Juk kai virtualus ryšio troškimas ima viską nustelbti, žmogus pamažu izoliuojasi, nutraukdamas realią socialinę sąveiką. Tai galiausiai trukdo pailsėti, pabūti tyloje, pamąstyti – dalykams, kurių reikia kiekvienam sveikam žmogui vystytis.

Draugystė yra didelis žmogaus gėris, tačiau ji būtų bevertė, jei būtų laikoma savitiksliu. Draugai turi palaikyti ir skatinti vienas kito gebėjimų bei talentų plėtotę ir palenkti juos žmonių bendruomenės tarnybai. Šiame kontekste malonu matyti randantis naujų skaitmeninių tinklų, mėginančių skatinti žmogiškąjį solidarumą, taiką ir teisingumą, žmogaus teises, pagarbą gyvybei ir kūrinijos gerovę. Tokie tinklai gali palengvinti tautų iš įvairių geografinių bei kultūrinių aplinkų bendradarbiavimą, įgalindami jas giliau suvokti savo bendrą žmogiškąją būtį ir labiau pajusti bendrą atsakomybę už visų gerovę. Tačiau vis dėlto būtina rūpintis, kad skaitmeninis pasaulis, kuriame gali steigtis tokie tinklai, tikrai būtų visiems prieinamas. Žmonijos ateičiai būtų padaryta didelė žala, jei naujosios komunikavimo priemonės, leidžiančios greičiau ir veiksmingiau dalytis žiniomis ir informacija, nebūtų prieinamos atsidūrusiems paribyje ekonominiu bei socialiniu požiūriu arba tik gilintų bedugnę, atskiriančią vargšus nuo naujųjų tinklų, kurie kaip tik ir plėtojami informacijos sklaidos ir žmogaus socializacijos dėlei.

Baigdamas šią žinią, norėčiau ypač kreiptis į jaunuosius katalikus ir paraginti juos liudyti savo tikėjimą skaitmeniniame pasaulyje. Brangūs jaunuoliai, pajuskite pareigą nešti į šios naujos komunikacinės ir informacinės aplinkos kultūrą vertybes, kuriomis remiasi jūsų gyvenimas! Ankstyvuoju Bažnyčios laikotarpiu apaštalai ir jų mokiniai nešė Jėzaus Gerąją Naujieną į graikų-romėnų pasaulį: kaip anuomet trokštant, kad evangelizacija duotų vaisių ir pasiektų anų pagoniškų tautų širdį ir protą, teko įdėmiai perprasti jų kultūrą bei papročius, lygiai taip ir šiandien, skelbiant Kristų naujųjų technologijų pasaulyje, būtina jas geriau pažinti, idant būtų įmanoma jomis tinkamiau pasinaudoti. Jums, jaunuoliai, kurie esate tartum savaime suartėję su naujosiomis komunikavimo priemonėmis, pirmiausia ir tenka užduotis evangelizuoti šį „skaitmeninį žemyną“. Būkite pasirengę karštai skelbti Evangeliją savo bendraamžiams! Jūs pažįstate jų baimes ir viltis, jų polėkius ir nusivylimus: brangiausia dovana, kurią galite jiems duoti, yra pasidalyti su jais „Gerąja Naujiena“ apie vienatinį Dievą, kuris tapo žmogumi, kentėjo, mirė ir prisikėlė, kad išgelbėtų žmoniją. Žmogaus širdis ilgisi pasaulio, kur viešpatautų meilė, kur būtų dalijamasi dovanomis, statydinama vienybė, kur laisvė atrastų savo reikšmę tiesoje ir kur kiekvienas pagarbioje bendrystėje įgyvendintų savo tapatybę. Tikėjimas gali patenkinti tokius lūkesčius: būkite jo šaukliai! Popiežius visuomet lydi jus savo malda ir palaiminimu.

Vatikanas, 2009 m. sausio 24 d., Šv. Pranciškaus Salezo šventė

BENEDICTUS PP. XVI

________________________

Vertė „Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt