Dvasininkijos kongregacija: Birželio 19-ąją, per Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventę ir Pasaulinę maldos už kunigų šventėjimą dieną Šventasis Tėvas pradės Kunigų metus
 
 

 

Dvasininkijos kongregacija

Kunigų metai

Brangūs kunigai!

Į duris beldžiasi popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Kunigų metai Arso šventojo klebono Jono Marijos Vianėjaus mirties 150-osioms metinėms paminėti. Šventasis Tėvas šiuos metus pradės artimiausią birželio 19-ąją, per Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventę ir Pasaulinę maldos už kunigų šventėjimą dieną. Tokių metų paskelbimas visame pasaulyje ir pirmiausia tarp kunigų sulaukė teigiamo atgarsio. Visi ryžtingai, tvirtai ir karštai įsipareigokime dėti pastangas, kad šie metai būtų plačiai švenčiami visame pasaulyje – vyskupijose, parapijose, kiekvienoje vietinėje bendruomenėje, šiltai įtraukiant mūsų katalikiškąją tautą, neabejotinai mylinčią savo kunigus ir trokštančią matyti juos kasdieniuose apaštalavimo darbuose laimingus, šventus ir džiugius.

Tai turėtų būti pozityvūs ir iniciatyvų kupini metai, per kuriuos Bažnyčia pirmiausia kunigams, tačiau taip pat krikščionims ir per žiniasklaidą visam pasauliui trokštų pasakyti, jog ji didžiuojasi savo kunigais, juos myli, gerbia bei jais žavisi, taip pat dėkinga pripažįsta jų pastoracinį darbą bei gyvenimo liudijimą. Kunigai svarbūs ne tik dėl to, ką jie daro, bet ir dėl to, kuo jie yra. Tikra tiesa, jog kai kurie kunigai šiuo metu įsivėlę į rimtas problemas ir nusikalstamas situacijas. Visus šiuos atvejus reikia toliau tirti, priimti prideramą nuosprendį ir skirti bausmę. Tačiau tokių atvejų procentiškai tarp kunigų pasitaiko labai mažai. Absoliuti dauguma kunigų yra garbingi žmonės, atsidavę savo tarnybai, praktikuojantys maldos gyvenimą ir pastoracinę gailestingąją meilę, visa savo esybe įgyvendinantys savo pašaukimą ir misiją, dažnai didelio asmeninio pasiaukojimo kaina, tačiau visa tai jie atlieka kupini autentiškos meilės Jėzui Kristui, Bažnyčiai ir tautai, solidarizuodamiesi su vargšais ir kenčiančiaisiais. Todėl Bažnyčia didžiuojasi savo kunigais visame pasaulyje.

Šie metai taip pat turėtų būti mums proga intensyviai pagilinti kunigiškąją tapatybę, katalikiškosios kunigystės teologiją bei ypatingą kunigo pašaukimo ir misijos Bažnyčioje ir pasaulyje pajautą. To siekiant prireiks studijų susirinkimų, apmąstymo dienų, dvasinių rekolekcijų kunigystės tema, konferencijų ir mokslinių seminarų mūsų bažnytiniuose fakultetuose, mokslinių tyrimų ir atitinkamų publikacijų.

Kovo 16 d. kreipdamasis į Dvasininkijos kongregacijos visuotinį susirinkimą, Šventasis Tėvas, skelbdamas Kunigų metus, pasakė, jog šių ypatingų metų tikslas yra „paskatinti kunigus siekti dvasinio tobulumo, nuo kurio pirmiausia priklauso jų tarnybos veiksmingumas“. Todėl šie metai turi būti ypatingi maldos metai, pačių kunigų maldos, maldos su kunigais ir už kunigus metai, kunigijos dvasingumo ir kiekvieno pavienio kunigo atnaujinimo metai. Šiame kontekste kaip kunigiškojo dvasingumo šerdis siūlosi Eucharistija. Čia toliau plėtotina tikrai šventėjimo vaisių duoti galinti Eucharistijos adoracija dėl kunigų šventėjimo ir prieš kurį laiką Dvasininkijos kongregacijos pasiūlyta moterų vienuolių, pašvęstųjų moterų ir moterų pasauliečių dvasinė motinystė individualių kunigų atžvilgiu.

Per šiuos metus turėtų būti ištirtos mūsų kunigų konkrečios gyvenimo sąlygos bei materialinis išlaikymas, nes kai kuriems tenka gyventi dideliame skurde.

Šie metai sykiu turėtų būti kupini religinių ir viešųjų švenčių, teikiančių Dievo tautai, vietinei katalikų bendruomenei galimybę melstis, medituoti, švęsti ir tinkamai pagerbti savo kunigus. Bažnytinėje bendruomenėje šventė – tai būdas labai nuoširdžiai išreikšti ir maitinti krikščioniškąjį džiaugsmą, trykštantį iš tikrumo, jog Dievas mus myli ir kartu su mumis švenčia. Tai teikia progą plėtoti bendrystės ir draugystės ryšius tarp kunigų ir jiems patikėtų bendruomenių.

Galima suminėti daug kitų aspektų bei iniciatyvų, kurios praturtintų Kunigų metus. Čia savo žodį tarti paliekama deramam vietinių Bažnyčių kūrybiškumui. Todėl būtų sveikintina, jei kiekviena vyskupų konferencija, vyskupija, parapija ir vietinė bendruomenė kuo skubiau parengtų šiems ypatingiems metams skirtų renginių programą. Akivaizdu, jog būtų labai svarbu šiuos metus pradėti reikšmingu įvykiu. Birželio 19-ąją, Šventajam Tėvui Romoje pradedant Kunigų metus, vietinės Bažnyčios kviečiamos kokiu nors būdu šioje inauguracijoje dalyvauti, pageidautina ypatingu liturginiu ir šventiniu aktu. Turintys galimybę atvykti į atidarymą Romon ir taip išreikšti savo įsitraukimą į šią džiuginančią popiežiaus iniciatyvą taip ir tepadaro. Dievas neabejotinai didele meile palaimins tokį sumanymą, o Mergelė Marija, dvasininkijos Karalienė, melsis už jus visus, brangūs kunigai.


Kardinolas Cláudio Hummes
San Paulo arkivyskupas emeritas
Dvasininkijos kongregacijos prefektas

 
 
   

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt