Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose (pirmaisiais mėnesio penktadieniais)
 
 

 

Šeima – Tautos ir Bažnyčios gyvastingumo šaltinis...

K V I E Č I A M E

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais

15 valandą

2007 m. gegužės 4 d., birželio 1 d., liepos 6 d.,
rugpjūčio 3 d. ir rugsėjo 7 d.


KARTU EITI VILNIAUS
JERUZALĖS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIĄ

ir apmastyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią.

YPATINGAI MELSIMĖS UŽ ŠEIMAS, JAUNAVEDŽIUS IR BESIRUOŠIANČIUS ŠEIMOS GYVENIMUI


****************************
Kryžiaus kelio pradžia nuo švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val.
Šv. Mišios Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje – 19 val.

****************************


ŠVENTASIS TĖVAS JONAS PAULIUS II
apie KRYŽIAUS KELIO MALDĄ

Šv. Tėvas Jonas Paulius II labai vertino Kryžiaus kelio maldą.
Išrinktas Popiežiumi 1978-10-16 d,. jau 1979 m. birželio 7 d. vyksta į šalia tėviškės KALVARIJA ZABŽIDOVSKA (Lenkija) esančias Kalvarijas. Jos, beje, labai panašios į Vilniaus Jeruzalės Kalvarijas.
Štai Popiežiaus Jono Pauliaus II liudijimas apie Kalvarijų Kryžiaus Kelią. Popiežius tada kalbėjo:
Dėkoju Viešpaties apvaizdai, kad galiu dar kartą aplankyti šią vietą.
…Lankiau ją daug kartų vaikystės ir jaunystės metais. Lankiau ją būdamas kunigas, vyskupas, kardinolas…
…Kiekvieną kartą atvykęs į šias Kryžiaus kelio Kalvarijas apmastydavau Jėzaus Kristaus ir jo Motinos Kančios paslaptį ir paaukodavau Jėzui per Mariją visus svarbiausius reikalus ir ypatingai atsakingus sprendimus…
… Ir nuostabu, jie sėkmingai išsispręsdavo po tokio mano apsilankymo.
Galiu, Jums mielieji, šiandien pasakyti – tada kalbėjo Popiežius - kad visos tos problemos sprendėsi čia pasimeldus prie Didžiosios tikėjimo Paslapties prie Kryžiaus kelio Kalvarijų
”.
Jis kvietė:
Te Kalvarijos sukviečia keliauninkus iš visų kraštų ir regionų…, iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų….
Tegauna čia dvasinę atgaivą vyrai ir moterys, jaunuoliai ir jaunuolės, altoriaus pašauktieji ir visi, visi. Ir prašau, kad čia melstumės, melstumės ir už mane dabar ir po mirties
”.
Šie Popiežiaus pasakyti žodžiai tėviškės Kalvarijose yra kvietimas lankyti ir Vilniaus Jeruzalės Kalvarijas.
Atsiliepkime į šį kvietimą.


Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo parapija
Vilniaus pranciškonų pasauliečių (OFS) brolija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt