Tėvo Leonardo Jagmino SJ nekrologas
 
 Eidamas 76-uosius rugsėjo 4 dieną 4 val. nakties pas Viešpatį iškeliavo tėvas Leonardas Jagminas SJ.

Leonardas Jagminas gimė 1932 11 05 Šiluvoje, Raseinių raj. miškininko šeimoje, augo su 2 metais vyresniu broliu. Mokėsi Šiluvoje, Plungėje, vėl Šiluvoje ir vidurinę mokyklą 1952 m. baigė Tytuvėnuose. Tą patį rudenį įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune, kurią baigė 1957 m. ir dar metus tęsė studijas akademiniame kurse.

1957 m. balandžio 17 d. vysk. J.Steponavičius suteikė Leonardui Jagminui kunigystės šventimus. 1959 - 1961 metais jis dėstė Kauno kunigų seminarijoje, kol 1961 metais sovietinė valdžia uždraudė dirbti seminarijoje. Nuo 1961 m. kun. Leonardas dirbo sielovadinį darbą, vikaraudamas Kauno Šv. Antano, Ukmergės, Radviliškio parapijų bažnyčiose. 1970 metų lapkričio mėnesį buvo paskirtas Šventybrasčio parapijos klebonu. 1978 metų rugpjūčio mėnesį paskirtas Skaistgirio parapijos administratoriumi.

Į Jėzaus Draugiją įstojo 1971 sausio 21 dieną, naujokynui, kurį baigė 1976 metais, vadovavo t. J. Danyla. Galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje tėvas Leonardas davė 1990 12 07.

Nuo 1989 metų t. Leonardas – Kauno kunigų seminarijos vicerektorius ir logikos, katechetikos, patrologijos bei krikščioniškosios archeologijos dėstytojas. Kartu dėstė asketiką Kauno aukštesniojoje katechetinėje mokykloje.

1991 metų rugsėjo 25 dieną, pradėjus oficialiai veikti jėzuitų naujokynui Kaune, t. Leonardas buvo paskirtas naujokyno magistru. Ryšium su tuo atsistatydino iš Kauno kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigų ir buvo paskirtas Teologijos fakulteto sekretoriumi, patrologijos bei krikščioniškosios archeologijos dėstytoju. 1993 metais dėl darbo naujokyne atsisakė ir šių pareigų. 1993 metų birželio mėnesį paskiriamas Kauno jėzuitų namų vyresniuoju, o nuo 1995 metų – namų ekonomu. 1989-2003 metais t. Leonardas buvo provincijos konsultorius, 1997-2003 m. - provincijolo socijus. Nuo 2003 metų iki dabar darbavosi Kauno Pranciškaus Ksavero bažnyčioje kartu su kitais jėzuitais sielovadoje.

2007 metais kun. Leonardas Jagminas atšventė savo kunigystės 50 metų jubiliejų.

2008 metų liepos pabaigoje t. Leonardą ištiko staigi liga - kasos uždegimas. Uždegimui užsitęsus buvo operuojamas, išpjauta kasa. Nors gydytojai po operacijos padėjo daug pastangų išgelbėti t. Leonardo gyvybę, tačiau įvairios komplikacijos sutrukdė t. Leonardui išgyventi.

T. Leonardas Jagminas bus atsimenamas kaip uolus rekolekcijų vedėjas. Daugelis moterų vienuolijų seserų dalyvaudavo jo vedamose rekolekcijose tarybiniais laikais slapta, o laisvės metais daugiausia metinėse rekolekcijose ar vienos dienos mėnesio susikaupimuose. Taip pat gausiai jis yra pravedęs rekolekcijų kunigams ir klierikams.

Dėl vaikų katekizacijos tarybiniais metais t. Leonardas buvo sovietinės valdžios persekiojamas Buvo planuojama iškelti jam baudžiamąją bylą. Kelis metus t. Jagminui tarybinė valdžia buvo uždraudusi sakyti pamokslus, draudė kviesti jį į atlaidus. T. Leonardas buvo aktyvus bendradarbis, ruošiant pogrindžio kunigus.

Savo pamoksluose ir rekolekcijose nuolat kalbėdavo apie Dievo Gailestingąją meilę. T. Leonardas mylėjo knygą ir buvo nepamainomas išpažinčių klausytojas.

Jo nekrologo pabaigai tinka jo paties pasakyti žodžiai paimti iš interviu „Artumos“ žurnalui 2007 m. gegužės 18 dieną. „Dangus man yra tobulo susijungimo su Dievu, visiškos laimės, kokią Dievas norėjo duoti žmogui, būsena. Dieve – kaip filme: kaip Jis tave vedė, kaip mylėjo, kaip kiekvieną minutę buvo su tavimi ir dėl tavęs... Dievo meilė ir gailestingumas yra tokie dideli, kad mes niekaip savo ribotu protu to nesuvokiame. Amžinąjį gyvenimą mes jau pradėjome, tik, kaip sako šv. Paulius, Jo veidas į veidą dar nematome. Gyvenime mes sėjame, tik nežinom augimo – Dievas jį suteikia, o kokiu būdu – nesusigaudom... Dievo keliai nežinomi. Svarbiausia atsiduot Dievui ir pasitikėti, kad Jis tikrai mus myli neišmatuojama meile.“

Tėvo Leonardo Jagmino palaikai pašarvoti Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje nuo 2008 metų rugsėjo 5 dienos 16 valandos. Laidotuvių Šv. Mišios aukojamos pirmadienį, rugsėjo 8 dieną, 12 valandą. Laidojamas Šiluvos kapinėse.


t. Aldonas Gudaitis SJ
Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos Provincijolas
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt