Liepos 1–12 d. Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai
 
 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS DIDIEJI ATLAIDAI
2006 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d. (šeštadienis)
J a u n i m o  d i e n a
14 val. Šv. Mišios Panų kalne. Po Šv. Mišių jaunimo žygis iš Panų kalno į Žemaičių Kalvariją.
18 val. Mišparai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Eucharistinė procesija aplink Baziliką.
21 val. naktinė procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

Liepos 2 d. (sekmadienis)
P a r a p i j ų  d i e n a
12 val. Suma (Mons. Gintaras Grušas)
Telšių ir Plungės dekanatai

Liepos 3 d. (pirmadienis)
Ž e m d i r b i ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Kaišiadorių Vyskupas Juozas Matulaitis)
Akmenės dekanatas

Liepos 4 d. (antradienis)
K a t e c h e t ų  i r  t i k y b o s  m o k y t o j ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Vilkaviškio Vyskupas Rimantas Norvila)
Šilalės dekanatas

Liepos 5 d.
(trečiadienis)
K u n i g ų  i r  m i n i s t r a n t ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Panevėžio Vyskupas Jonas Kauneckas)
Tauragės dekanatas

Liepos 6 d. (ketvirtadienis)
M a l d o s  u ž  T ė v y n ę  L i e t u v ą  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Panevėžio Vyskupas emeritas Juozas Preikšas)
Tauragės, Šilalės, Plungės, Telšių ir Klaipėdos dekanatai

Liepos 7 d. (penktadienis)
C a r i t o  i r  k i t ų  k a t a l i k i š k ų  o r g a n i z a c i j ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Vilniaus Vyskupas augziliaras Juozas Tunaitis)
Palangos dekanatas

Liepos 8 d. (šeštadienis)
I- j i Š e i m ų  d i e n a
12  val. Suma (J.E. Liepojos Vyskupas Vilhelmas Lapelis)
Mažeikių dekanatas

Liepos 9 d. (sekmadienis)
II-j i Š e i m ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Vilniaus Arkivyskupas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis)
Klaipėdos dekanatas

Liepos 10 d. (pirmadienis)
U ž s i e n y j e  g y v e n a n č i ų  l i e t u v i ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Kauno Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ)
Skuodo dekanatas

Liepos 11 d. (antradienis)
M o t i n ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Vilkaviškio Vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC)
Šilutės dekanatas

Liepos 12 d. (trečiadienis)
Ž e m a i č i ų  K a l v a r i j o s  p a r a p i j o s  d i e n a
12  val. Suma (J.E. Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ)
Atlaidų užbaiga

Atlaidų metu kiekvieną dieną pamaldų tvarka:

7 val. J.E. Vyskupas Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją
7.30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje
8  val. Šv. Mišios
10 val. Šv. Mišios
11 val. Katechezė parapijos salėje
12 val. Suma, po jos iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus
19  val. Šv. Mišios

Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt