Rugpjūčio 18-20 d. XV Ateitininkų kongresas Panevėžyje
 
 

Rugpjūčio 17 Panevėžyje vyksta XV Ateitininkų federacijos kongresas. Kas trejus metus vykstančiame renginyje vienos didžiausių Lietuvoje jaunimo organizacijos nariai renkasi svarstyti šiandienos aktualijų, aptarti veiklos principus, pasidalinti patirtimi. Šių metų kongrese organizacijos nariai ir prijaučiantieji ateitininkų sąjūdžiui kvies vieni kitus „Kurti ir gyventi Kristuje“.

XV-ajame Ateitininkų federacijos (AF) kongrese tema „Šiuolaikinės krikščioniškosios kultūros aktualumas Lietuvai ir pasauliui“ kalbės dr. Paulius Subačius. Antrąją dieną pranešimus skaitys kun. Kęstutis Trimakas tema „Konfliktas tarp gyvybės ir mirties kultūrų ir ateitininkų sąjūdis“ bei Vytautas Ališauskas „Ateitininkų sąjūdis – krikščioniškosios kultūros puoselėtojas“. Kongrese bus diskutuojama klausimu „Kokius bruožus turėtų įgyti šiuolaikinis ateitininkų sąjūdis, kad taptų efektyviu krikščioniškosios kultūros skleidėju Lietuvoje ir pasaulyje“.

Paskutiniąją dieną kongrese tema „Ateitininkų sąjūdžio veikimo kryptys kuriant krikščioniškąją kultūrą Lietuvoje“ pasisakys dabartinis AF tarybos pirmininkas Vygantas Malinauskas. Jam koreferuos AF pirmininkas Liutauras Serapinas, AF nariai Irma Kuliavienė, dr. Arimantas Raškinis ir Ramūnas Aušrotas.

Ateitininkų federacija, tai asmenybės ugdymo organizacija, besivadovaujanti penkiais principais: tautiškumu, katalikiškumu, visuomeniškumu, inteligentiškumu ir šeimyniškumu. AF kongresas – aukščiausias ateitininkų federacijos valdymo organas, kuriam susirinkus svarstomi organizaciniai klausimai, renkama organizacijos vadovybė, keičiami įstatai. Prieškaryje Lietuvoje įkurta tautinė krikščioniška organizacija okupacijos metais veikė užsienyje, išugdė daug Lietuvos filosofų, rašytojų, žymių žmonių.


Ateitininkų federacijos informacija
Informacija tel.8-616 34013
Reda Sopranaite


XV ATEITININKŲ FEDERACIJOS KONGRESO PROGRAMA

„KRISTUJE GYVENKIME IR KURKIME!“Rugpjūčio 18 d. (penktadienis)

11 val. – Registracijos pradžia (Panevėžio bendruomenių rūmuose, Kranto g. 28).
14 val.  – Kongreso atidarymas (Panevėžio bendruomenių rūmuose):

  Kongreso organizacinio komiteto pirmininkės Irenos Bikulčienės sveikinimo žodis;
  AF pirmininko Liutauro Serapino sveikinimo žodis;
  Invokacija vysk. Jonas Kauneckas; prezidiumo rinkimai; sveikinimai;
15.30  – I posėdis (Panevėžio bendruomenių rūmuose).
  Pagrindinis pranešimas tema: „Šiuolaikinės krikščioniškosios kultūros aktualumas Lietuvai ir pasauliui“ dr. Paulius Subačius.
16.45  – Iškilminga eisena iš Panevėžio bendruomenės rūmų į Kristaus Karaliaus katedrą.
18 val.  – Iškilmingos Šv. Mišios Kristaus Karaliaus katedroje. Homilija – Vysk. Jonas Kauneckas.
19.30  – Išvykimas į Berčiūnus.
20 val.  – Vakarienė (Berčiūnų Ateitininkų stovykloje).
22 val.  – Linksmavakaris.


Rugpjūčio 19 d. (šeštadienis)

8 val.  –  Šv. Mišios Lietuvos kankinių bažnyčioje Berčiūnuose. Homilija – kun. Aldonas Gudaitis, SJ.
9 val.  –  Pusryčiai (Berčiūnų Ateitininkų stovykloje).
10.30 –  II posėdis (Panevėžio bendruomenių rūmuose).
  Pranešimas tema: „Konfliktas tarp gyvybės ir mirties kultūrų ir ateitininkų sąjūdis“ kun. Kęstutis Trimakas
  Kun. K. Trimako knygos „Apsčiai gyvenimo turėti (plg. Jn 10, 10): Kristuje gyventi ir kurti“ pristatymas
  Pranešimas tema: „Ateitininkų sąjūdis – krikščioniškosios kultūros puoselėtojas“ Vytautas Ališauskas.
12.30  –  Naujo kun. St. Ylos „Ateitininkų vadovo“ leidimo pristatymas.
13 val. –  Pietūs (mieste)
14.30  –  III posėdis (Panevėžio bendruomenių rūmuose)
  Simpoziumas tema: „Kokius bruožus turėtų įgyti šiuolaikinis ateitininkų sąjūdis, kad taptų efektyviu krikščioniškosios kultūros skleidėju   Lietuvoje ir pasaulyje“ 
  Moderatorius Petras Kimbrys, dalyvauja ses. Daiva Kuzmickaitė, kun. Gintaras Vitkus SJ, Aurimas Šukys, Gediminas Navikas.
15.30  –  Posėdžiai sąjungose.
                 Simpoziumai atskirose sąjungose aptariantys III posėdžio pranešimo ir simpoziumo mintis.
17 val.  –  Pertrauka.
17.30 –  IV posėdis (Panevėžio bendruomenių rūmuose)
  AF įstatų pakeitimų priėmimas; 
  AF pirmininko, AF tarybos ir AF kontrolės komisijos ataskaitos, ŠAAT pranešimas;
  kandidatų į AF pirmininkus pristatymas.
19 val.  –  Vakarienė (mieste)
20.30  – Talentų vakaras (Panevėžio bendruomenių rūmuose).
22 val.  –  Išvykimas į Berčiūnus.


Rugpjūčio 20 d. (sekmadienis)

8 val.  –  Šv. Mišios Lietuvos kankinių bažnyčioje Berčiūnuose. Homilija – mons. Gintaras Grušas.
9 val.  –  Pusryčiai (Berčiūnų Ateitininkų stovykloje).
10.30 –   V posėdis (Panevėžio bendruomenių rūmuose);
  Pranešimas tema: „Ateitininkų sąjūdžio veikimo kryptys kuriant krikščioniškąją kultūrą Lietuvoje“ Vygantas Malinauskas
  Koreferentų pasisakymai, reflektuojantys pranešime išsakytas idėjas.
  Koreferentai: Liutauras Serapinas, Irma Kuliavienė, dr. Arimantas Raškinis, Ramūnas Aušrotas.
12 val. –   Pietūs (mieste).
13.30  –  AF pirmininko, valdybos, tarybos, kontrolės komisijos rinkimai. Naujojo AF pirmininko žodis. Sveikinimai.
15.30  –  Kongreso uždarymas.

 

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt