Akademinių metų pradžia Popiežiškoje lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje
 
 

2014 m. rugsėjo dvidešimt devintąją, minint šv. Arkangelų Mykolo, Rapolo ir Gabrieliaus dieną, Popiežiškosios Lietuvių šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius kun. Audrius Arštikaitis iškilmingai paskelbė Naujuosius Akademinius metus. Be Kolegijos bendruomenės narių, šventėje taip pat dalyvavo Jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Jo ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Švento Sosto Irena Vaišvilaitė, Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos ambasadorė Italijoje Jolanta Balčiūnienė, Vatikano Radijo lietuvių redakcijos vadovas Jonas Malinauskas, šio radijo bendradarbis ir Italijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Romanas Kazakevičius, p. Giovanna Pignatelli – Lozoraitis su dukra Daina, kiti garbingi svečiai. Mokslo metų atidarymas prasidėjo Kolegijos šv. Kazimiero koplyčioje šv. Mišių auka, kuriai vadovavo Jo Ekscelencija arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Pamokslo metu arkivyskupas pastebėjo, jog angelų ir kunigų misija yra labai panaši – būti Dievo bendradarbiais Žemėje regimuose ir neregimuose dalykuose. Sukonkretindamas savo mintį, arkivyskupas pastebėjo, jog arkangelas Mykolas – Dievo galybės atšvaitas – kunigams turi priminti pirmiausiai ne valdžios ir galios turėjimą, bet ganytojo pareigą ginti savo kaimenę nuo ją ištiksiančių visokių pavojų. Per Dievo Žodžio skelbimą kunigai supanašėja su arkangelu Gabrieliu – Dievo žinios skleidėju. Galiausiai arkangelas Rapolas – Dievo gydomojo veikimo atspindys – primena kunigų tarnystę teikti tikintiesiems sakramentus.

Tęsdamas homiliją ir linkėdamas prasmingų studijų bei tolimesnės kunigiškos formacijos jau esantiems ir dar tik pradedantiems studentams, arkivyskupas akcentavo keturis ugdymosi aspektus. Akademiniu požiūriu popiežiniai universitetai turtingi kompetentingais profesoriais, gebančiais ne tik puikiai išdėstyti savo disciplinas, bet taip pat ir skatinančiais įvairiems dialogams, naujovių paieškoms. Arkivyskupas paragino studentus semtis kiek įmanoma daugiau žinių iš šio lobyno. Šalia to, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, kvietė susirinkusiuosius atkreipti dėmesį į dvasinį ugdymosi aspektą. Roma neabejotinai turtinga savo dvasiniu paveldu, tačiau ypatinga Dievo malonė yra taip pat galimybė jausti gyvąją Bažnyčią, išgyventi Jos patirtį, kartu su Ja mąstyti. Pastoracinėje praktikoje atsiveria įvairiausių metodų panorama, kurių pritaikymas Lietuvoje praturtins vietinę Bažnyčią. Jo ekscelencija skatino semtis tos patirties, kiek įmanoma daugiau. Galiausiai bendražmogiškame lygmenyje, kiekvienas viešintis Romoje turi galimybę praturtinti save čia susipynusių kultūrų pažinimu ir, nepaisant skirtingumų, patirti visus vienijantį priklausymą vienai visuotinei apaštalinei Bažnyčiai. Pabaigai, Jo ekscelencija arkivyskupas Gintaras Grušas palinkėjo Šventosios Dvasios globos ir vedimo ne tik studentams, bet taip pat ir Kolegijos vadovybei bei darbuotojams.

Po šv. Mišių, visiems nusifotografavus Kolegijos svečių priėmimo menėje, 90-ečio proga iškilmingai buvo pasveikintas ir, už nuopelnus Lietuvos Respublikai bei Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, apdovanotas Kolegijos dvasios tėvas prel. Stasys Žilys. Ilgamečiui Kolegijos studijų prefektui, Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyvarui, Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II lietuvių kalbos mokytojui, apaštališkajam protonotarui Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžių, Jos ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės vardu, įteikė Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Švento Sosto Irena Vaišvilaitė. Oficialiajai sveikinimų daliai pasibaigus, šventės dalyviai susirinko proginei vakarienei Kolegijos refektoriuje. Garuojant gardiems patiekalams, kuriuos paruošė paprastos ir šeimyniškos Kolegijoje patarnaujančios šv. Šeimos kongregacijos seserys, bei aidint maloniems pašnekesiams, visi jautėsi it viena šeima. Vakaras prabėgo nepastebimai. Galiausiai Kolegijos rektoriui tarus padėkos žodį, Kolegijos kiemelyje aidint šiltiems palinkėjimams ir troškimu vėl susitikti ateityje, svečiai išsiskirstė.

Kun. Mozė Mitkevičius
Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos studentas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt