Popiežius sujungė Romos kurijos dikasterijas
 
 (KAP) Kovo 11 d. Vatikano Spaudos centre pranešta, kad keturios Romos kurijos dikasterijos sujungiamos į dvi. Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba prijungta prie Popiežiškosios kultūros tarybos. Ligšioliniam Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkui kardinolui Pauliui Poupardui pavesta vadovauti taip pat Popiežiškajai tarpreliginio dialogo tarybai. Ligšiolinis Tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas arkivyskupas Michaelis Louisas Fitzgeraldas paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Egipte ir Arabų Lygoje. Popiežiškosios teisingumo ir taikos („Iustitia et Pax“) tarybos pirmininkas kardinolas Renato Martino vadovaus taip pat Popiežiškajai migrantų ir keleivių sielovados tarybai. Ligšioliniam Popiežiškosios migrantų sielovados tarybos pirmininkui kardinolui Stephenui Fumio Hamao dar pernai sukako 75 metai – Kanonų teisėje numatytas atsistatydinimo amžius. Pasak pranešimo spaudai, pastaruoju sujungimu siekta „sustiprinti dialogą tarp kultūros žmonių ir įvairių religijų išpažinėjų“.

Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba veikia nuo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkąja konstitucija Pastor bonus 1988 m. birželio 28 d. įvykdytos Romos kurijos reformos. Taryba buvo įkurta reformavus popiežiaus Pauliaus VI 1970 m. įsteigtą Popiežiškąją migrantų ir keleivių dvasinės globos komisiją.

Ta pačia apaštališkąja konstitucija Pastor bonus buvo įsteigta Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba. Taryba įkurta reformavus popiežiaus Pauliaus VI 1964 m. gegužės 19 d. įsteigtą Nekrikščionių sekretoriatą. 1974 m. šiame Sekretoriate (nuo 1988 m. Taryboje) įsteigta Religinių santykių su musulmonais komisija.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt