Popiežius susitiko su alternatyvią civilinę tarnybą atliekančiu jaunimu
Vatikane sušauktas specialios komisijos Bažnyčios Kinijoje klausimais posėdis
Paskirtas Apaštališkasis nuncijus Latvijoje
Vokietė sesuo Mary Prema Pierick išrinkta naująja Meilės misionierių kongregacijos vyresniąja
Popiežiaus kelionė į Afriką ir AIDS
Popiežiaus kelionė išryškino du požiūrius į Afriką ir jos problemas
Skrisdamas iš Afrikos, popiežius lėktuve vėl kalbėjosi su žurnalistais
Popiežiaus susitikimas su moterų teises ginančiomis organizacijomis
Šventasis Tėvas Angolos jaunimui: „Jūs esate Dievo žemėn mesta sėkla“
Popiežiaus Benedikto XVI pasisakymas apie AIDS/ŽIV tragediją
Popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Kamerūno prezidentu ir kalba krašto vyskupams
Atšaukta Austrijos vyskupo nominacija
Naujas katalikų interneto portalas
Paskelbtas žinynas Annuario Pontificio 2009
Popiežius paskelbė ypatingus Kunigų metus
Popiežiaus laiškas katalikų vyskupams dėl ekskomunikos atšaukimo keturiems arkivyskupo Lefebvre‘o įšventintiems vyskupams. Taika Bažnyčioje ir meilės kriterijus
Popiežius priėmė Izraelio Vyriausiojo rabinato atstovus
Biblija – labiausiai verčiama knyga
Popiežiaus bendroji audiencija. Vokiečių apaštalas šv. Bonifacijus
Popiežius paragino melstis už Šiaurės Airiją
JAV vyskupai nepritaria sprendimui finansuoti žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimus
Dievas yra mūsų viltis. Popiežiaus žinia šiemetinės Pasaulinės jaunimo dienos proga
Kinijoje iš kalėjimo paleistas vyskupas Leon Yao Liang
Debatai dėl abortų JAV. Gydytojai rizikuoja prarasti sąžinės laisvės teisę
Šv. Kazimieras ir Dievo tarnas Jonas Paulius II
Šv. Kazimiero šventė Romoje
Sekmadienio vidudienį popiežius vadovavo Viešpaties Angelo maldai. Vakare Vatikane prasidėjo Gavėnios rekolekcijos.
Grigaliaus universitete prasideda tarptautinė konferencija apie evoliuciją
Popiežius Benediktas XVI vadovavo Pelenų trečiadienio procesijai
Romoje vyksta trečiasis Europos lietuvių kunigų sielovados suvažiavimas
Trečiadienį prasideda Gavėnia
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: „Melskitės už mane, Petro Įpėdinį“.
Benediktas XVI Popiežiškosios gyvybės akademijos nariams: „Diskriminacija dėl genetinių priežasčių yra nusikaltimas žmoniškumui“.
Šv. Beda – teologas, istorikas, krikščioniškos Europos kūrėjas
Brolis Robas: „Turiu labai gerų prisiminimų apie Lietuvos jaunimo dienas“
Atleidimo sakramentu išgydomi širdies raupsai
Patriarcho Kirilo laiškas, atsakant į popiežiaus Benedikto XVI sveikinimus
Vatikano Miesto valstybės 80 metinių iškilmės
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė: Jono Klimako „dvasinės kopėčios“
Lurdo Dievo Motinos šventė ir septynioliktoji Pasaulinė ligonių diena
Italijoje mirė Eluana Englaro. Bažnyčia kviečia apmąstymui
Vatikano Valstybės sekretoriaus kalba prie Šv. Sosto paskirtiems ES šalių ambasadoriams
Popiežiaus katechezė apie apaštalą Paulių: Pauliaus žemiškosios kelionės pabaiga, dvasinis palikimas ir skirtingas interpretavimas
Vatikano Valstybės sekretoriato nota, paaiškinanti keturių šv. Pijaus X brolijos vyskupų padėtį
Popiežiaus kreipimasis dėl padėties Šri Lankoje
Popiežiaus žinia šių metų Gavėniai: pasninkas yra dvasinis ginklas kovai su vergavimu sau patiems
Vasario 2-ąją buvo minima Dievui pašvęsto gyvenimo diena
Rusijos katalikų vyskupai baigė vizitą Ad limina
Popiežiaus bendroji audiencija: Šv. Pauliaus laiškai Timotiejui ir Titui
Popiežius apie savo sprendimą atšaukti ekskomuniką keturiems vyskupams ir apie Bažnyčios poziciją dėl žydų tautos holokausto
Popiežius pasveikino patriarchą Kirilą
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos komunikatas po patriarcho Kirilo išrinkimo
Dekreto, atšaukusio lefebristų vyskupų ekskomuniką, atgarsiai
Šventojo Sosto iniciatyva internete ir popiežiaus žinia Visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
Paskelbta popiežiaus žinia šiemetinei žiniasklaidos dienai. Video naujienos iš Vatikano Youtube tinkle.
Apaštalo Pauliaus atsivertimas: kaip pavyzdys kiekvienam ir tikrojo ekumenizmo modelis
Eisena „Už gyvybę“ Vašingtone
Popiežiaus parama nugabenta į Gazos ruožą
Atšaukta Šv. Pijaus X brolijos (lefebristų) vyskupų ekskomunika
56-oji Pasaulinė raupsuotųjų diena: ligoniai ir jų herojai
Bendroji audiencija: apie šiuo metu švenčiamą maldų už krikščionių vienybę savaitę
Ekumeniniai mišparai Šv. Pauliaus bazilikoje
Ekumeninis dialogas tarp vilties ir nuovargio
Renovabis konferencija Miunchene
Baigėsi Meksike vykęs Pasaulinis šeimų susitikimas; kitas vyks 2012 m. Milane
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: šv. Paulius – migrantas; malda už taiką Gazos ruože; maldos savaitė už krikščionių vienybę.
„Stabdykite smurtą! Stabdykite žudynes! Pradėkite kurti taiką!
Prasidėjo Irano vyskupų vizitas Ad limina
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė: Pauliaus laiškai kolosiečiams ir efeziečiams
Popiežius pasveikino VI Pasaulinio šeimų susitikimo dalyvius
Romoje vyksta kasmetiniai nuodėmklausių kursai
Arkivyskupas Zurbrigenas užbaigė diplomatinę misiją Baltijos šalyse
Sekmadienį popiežius pakrikštijo 13 kūdikių
Meksikos sostinėje prasideda pasaulinis šeimų susitikimas
Popiežius susitiko su Neokatechumenų judėjimo nariais
Pasaulinio šeimų susitikimo proga popiežius suteikė galimybę pelnyti visuotinius atlaidus
Diplomatinio korpuso susitikime su popiežiumi dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius Vytautas Ališauskas (+audio)
Vatikane pristatyta trečiadienį Meksike prasidedančio Pasaulio šeimų susitikimo programa
Popiežiaus bendroji audiencija. Pauliaus mokymas apie tikrąjį Dievo garbinimą
Ketvirtadienį įvyko naujametinis popiežiaus susitikimas su prie Šventojo Sosto akredituotu diplomatiniu korpusu
Indijos Aukščiausiasis teismas įsakė ginti persekiojamus krikščionis
Rusijos Ortodoksų Bažnyčia švenčia šv. Kalėdas
Viešpaties Apsireiškimas. Popiežiaus homilijos santrauka
Šventojo Tėvo kvietimas atstatyti taiką Gazos ruože
Briuselyje prasidėjo XXI Taizé jaunimo susitikimas
Popiežiaus kalba antrosios Kalėdų dienos vidudienį: kankinio Stepono liudijimas nulėmė Pauliaus atsivertimą
Popiežiaus kalėdinė kalba „Urbi et Orbi“
Popiežiaus Benedikto XVI Kalėdų nakties šv. Mišių homilija
Popiežiaus ceremonmeistris apie Kalėdų liturgiją
Artėja naujametinis Taizé jaunimo susitikimas Briuselyje
IV Advento sekmadienio vidudienio malda Šv. Petro aikštėje
„Persekiojimų ir krikščioniško gyvenimo kronikos“
Sekmadieninio poilsio svarba
Ekumeninės Kalėdos kaip žingsnis į pilnutinę ir regimą krikščionių vienybę
Popiežiaus katechezė bendrosios audiencijos dalyviams: prasidėjo Kalėdų novena
Trečiojo Advento sekmadienio džiaugsmo pagrindas
Baigėsi katalikų-ortodoksų forumas
Maskvos ir visos Rusijos patriarchas bus renkamas 2009 metų sausio pabaigoje
Antradienį palaidotas Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus II
Romoje vyko konferencija „Moterys ir žmogaus teisės“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt