Popiežiaus gimtadienio Mišios
Sekmadienio vidudienio malda. Jėzaus taika
Amerikos ganytojai ragina pasauliečius stoti į kovą už religinę laisvę šalyje
Konstantinopolio Patriarcho sveikinimas ortodoksų Velykų proga
Popiežiui Benediktui – aštuoniasdešimt penkeri
JAV pristatyta ataskaita apie skundus dėl lytinio išnaudojimo 2011 metais
Pirmoji popiežiaus audioknyga
Popiežiaus bendroji audiencija. Prisikėlęs Jėzaus ir šiandien ateina į mūsų namus ir į mūsų širdis
Popiežius Benediktas XVI pašventino Švč. Šeimos ikoną
Garsūs vokiečiai apie Popiežių
Kardinolas R. Etchegaray. Ką reiškia būti vyskupu
Velykų pirmadienio vidudienio malda
Gedulingos Velykos Kardinolų kolegijoje
Velykų naktį Honkonge pakrikštyta 3500 suaugusiųjų
Velykų Urbi et orbi
Velyknakčio Mišios. Kristus yra naujoji Dievo diena
Benedikto XVI žodžiai po Kryžiaus kelio. Kas atskirs mus nuo Kristaus meilės?
Didysis Penktadienis. „Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius”
Paskutinės Vakarienės Mišios. „Jėzus žengia į naktį, kad prasidėtų nauja Dievo diena“
Popiežius Benediktas XVI: „Kunigas niekada nepriklauso sau“
Sutuoktiniai Zanzucchi: Kryžiaus kelio apmąstymas atveria duris vilčiai
Didžioji savaitė ir Velykos su Popiežiumi. Pamaldų tvarka
Arabų pavasaris: Koptai krikščionys atšaukė savo delegatus iš Konstitucijos komisijos
Verbų sekmadienis Jeruzalėje
Balandžio 2 d. - pal. Jono Pauliaus II žemiškos mirties ir užgimimo Dangui septintosios metinės
Šventasis Tėvas aukojo Verbų sekmadienio Mišias. Prasidėjo Didžioji savaitė.
Popiežiaus laiškas šv. Klaros Asyžietės jubiliejaus proga. „Laikas nesumenkina jos žavesio“.
Pasiruošimai PJD Brazilijoje. Pokalbis su LVK jaunimo pastoracijos tarybos sekretore
Kuboje Didysis penktadienis nedarbo diena
Šventojo Sosto ir Izraelio Didžiojo rabinato delegacijų susitikimas
Baigėsi Šventojo Tėvo kelionė
Paskutinis Gavėnios pamokslas Vatikane: Šventasis Grigalius Nysietis ir Dievo pažinimo kelias
Kryžiaus kelias kalėjime. „Šiandien su manimi būsi rojuje“
Ekskomunikuoti keturi vyskupais apsišaukę buvę bazilijonai
Benedikto XVI laiškas jaunimui
Mišios Havanoje: Žmogui reikia tiesos ir laisvės
Mišios Kubos Santjage. El Cobre Meilės Mergelės jubiliejus
Popiežius susitiko su Kubos valstybės vadovu
Šventasis Tėvas atvyko į Kubą
Kinijos policijos pareigūnai sudaužė kunigo antkapį
Šventasis Tėvas atsisveikino su Meksika
Mišparai su Lotynų Amerikos vyskupais
Benediktas XVI: tikras pamaldumas į Mariją visada priartina prie Jėzaus
Kardinolas R. Marx: ES pajėgi įveikti sunkmetį
Benedikto XVI videožinia konferencijai apie Vatikano II Susirinkimą Lurde
Sekmadienio Mišios. Kristus teviešpatauja meksikiečių širdyse ir gyvenimuose
Šventasis Tėvas palaimino vaikus
Šventasis Tėvas Meksikoje: Atvykau kaip tikėjimo, vilties ir meilės piligrimas
Meksika entuziastingai laukia penktadienį atvyksiančio popiežiaus Benedikto
Sirijoje vykdomas krikščionių valymas
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio Vidudienio maldą
Paskelbta vizitacijos Airijoje ataskaita
Lefebristai turi apsispręsti iki balandžio 15 d.
Vatikane lankėsi Moneyval ekspertai
Naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos internetinis puslapis
Tikėjimas Dievu – ne silpnumo ženklas
Gruodį atsistatydins anglikonų vadovas
Popiežiaus Benedikto XVI užuojauta mirus Aleksandrijos koptų patriarchui Šenudai III
Popiežiaus padėka savanoriams, lydintiems ligonius į šventoves
Antrasis Gavėnios pamokslas Vatikane: Grigalius Nazianzietis apie Švč. Trejybę
Popiežius lankysis Libane
Europos žmogaus teisių teismas patvirtino tradicinę santuokos sampratą
Popiežiaus telegrama dėl tragedijos Šveicarijoje
Sutuoktinių pora Popiežiui parengs Kryžiaus kelio apmąstymus
Trimatės televizijos filmas apie Jono Pauliaus II beatifikaciją
Bendroji trečiadienio audiencija. Bažnyčios malda su Marija
Arkivyskupas Tomasi apie mažumų teises
Kardinolas John Tong Hon apie Bažnyčios Kinijoje situaciją
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Jėzus pradėjo naują meilės kultą ir jis pats yra naujoji šventykla
Pirmasis Gavėnios pamokslas Vatikane
Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas pasisakė prievartos prieš vaikus klausimu
Arkivyskupo Tomasi pasisakymas dėl diskriminacijos ir prievartos prieš asmenis dėl jų seksualinio skirtingumo
Šventasis Tėvas ir anglikonų Bažnyčios vadovas kartu šventė Grigaliaus Didžiojo liturginį minėjimą ir kamaldulių tūkstantmetį
Pristatytas 2012 m. Popiežiškasis žinynas
Vatikano lietuviškų laidų redakcijos interneto portale pradėtos skelbti lietuvių kalba įgarsintos video žinios apie Šventojo Tėvo veiklą
Paskelbtas naujas Tarptautinės teologinės komisijos dokumentas
Šventojo Sosto diplomatai pasisakė apie religijos laisvę ir moterų teises
Popiežiaus bendroji audiencija. Žodžiai ir tyla Jėzaus maldoje.
Popiežius pasveikino bendrojoje audiencijoje dalyvavusius lietuvius
Kardinolas Bagnasco. Nuo žmogaus sampratos priklauso visuomenės tipas
Popiežius aukojo šv. Mišias Romos parapijoje
Popiežiaus vidudienio malda
Kardinolas T. Dolanas: Amerikoje religinė laisvė pavojuje
Dar vienas Lurdo stebuklas pakeliui į pripažinimą
Škotijos kardinolas Keith O’Brien oponuoja tos pačios lyties santuokų projektui
Popiežiaus komentaras po rekolekcijų: jos patvirtino, jog „esame išgelbėti viltimi“
Kovo 4 d. minima „Europos sekmadienio diena“
Šventasis Tėvas dalyvauja Gavėnios rekolekcijose
Kard. L. Monsengwo Pasinya: Gavėnia mums padeda stiprinti bendrystę su Dievu
Paskelbta Popiežiaus kelionės į Milaną programa
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Gavėnia – ryšio su Dievu atnaujinimo ir sustiprinimo metas.
Popiežius susitiko su Gyvybės akademijos nariais
Šventasis Tėvas Romos kunigams: būkite nuolankūs ir geraširdžiai
Kard. Jean-Pierre Ricard: dialogas su lefebristais aklavietėje
Popiežius dalyvavo Pelenų trečiadienio procesijoje Aventine, aukojo Mišias Šv. Sabinos bazilikoje
Benediktas XVI: Gavėnia - dvasinio atsinaujinimo laikotarpis
Jeruzalės lotynų patriarcho patarimai Gavėniai: pasninkauti Jėzaus pavyzdžiu
Kardinolai su popiežiumi svarstė kaip atevangelizuoti žmoniją
Niujorko arkivyskupas Timothy Dolan: Septyni dalykai būtini naujajam evangelizavimui.
Popiežiaus audiencija naujiems kardinolams ir juos atlydėjusiems piligrimams
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt