Lietuvos šeimų centrų konferencija Marijampolėje
 
 

Kovo 17–18 d. Lietuvos šeimos centro iniciatyva Marijampolėje vyko tradicinė kasmetinė, jau ketvirtoji, Lietuvos šeimų centrų metinė konferencija „Pašauktieji šeimai“. Į ją iš visų Lietuvos vyskupijų atvyko 370 šeimų centrų darbuotojų, savanorių ir jaunų šeimų, iš jų – 90 vaikų. Konferenciją materialiai parėmė Lietuvos Vyskupų Konferencija, Vokietijos katalikų pasauliečių akcija Rytų šalims remti Renovabis, Marijampolės apskrities administracija.

Konferencijos dalyvius pasveikino ir prasmingo darbo palinkėjo Marijampolės apskrities viršininko pavaduotojas Albinas Papečkys. Konferenciją atidarant mintimis pasidalijo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų vyskupai Rimantas Norvila ir Jonas Boruta SJ. Ganytojai atsakinėjo į dalyvių gausiai pažertus klausimus, savo įžvalgomis bei atsakymais išreiškė tėvišką rūpestį dėl Lietuvos šeimų padėties, atsakingo sužadėtinių pasirengimo santuokai.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius šeimos centrų susibūrimą pavadino vilties ženklu Lietuvoje, pasidžiaugė jų veikla, tuo, kad yra „pakankamai didelė armija žmonių, kurie krikščioniškąsias vertybes skleidžia visuomenėje“. Pasak arkivyskupo, „į Dievą besiremianti šeima yra labai stipri jėga, todėl Bažnyčiai ir šeimai itin reikia bendradarbiauti. Jei turėsime gerų, gražių šeimų, bus saugi Bažnyčia ir mūsų Tėvynė.“

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila atkreipė dėmesį į Europoje nuolatos kartojamą mintį, jog šeimos institucija silpnėja. Lietuvoje irgi ne tik daug skyrybų, negausios šeimos, bet ir daugybė kitų tendencijų rodo šią nelengvai priimamą tiesą. Tačiau yra kita žinia: „Kūrėjo sumanyta šeima lieka tokia pati, jos esmė nesikeičia. Kūrėjas ypač artimai dalyvauja šeimos gyvenime, jei jis nėra nedraugiškai išprašomas“. Ganytojas akcentavo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkojo paraginimo dėl krikščioniškosios šeimos uždavinių šiuolaikiniame pasaulyje Familiaris consortio mintis, jog tikėjimas yra šeimos bendravimo pagrindas. Bet tikėjimas yra ir Dievo dovana. Jeigu tikėjimo persmelktas visos šeimos narių gyvenimas, praktikuojama malda, tokia šeima bus stipri.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis pirmiausia išreiškė dėkingumą šeimos centrams už svarią pagalbą telkiant ir ugdant krikščioniškas šeimas, už didelį įnašą į Bažnyčios gyvenimą rengiant sužadėtinius santuokai. „Be tvirtos, tikinčios šeimos mūsų tauta žus. Aš nenoriu būti pesimistas, tačiau šiandienis šeimos puolimas pasibaisėtinas“, – sakė kardinolas. Pasak jo, šeima šiandien kenčia kaip socialinis darinys, o labiausiai kenčia vaikai. Jaudina skyrybų gausėjimas, globos namuose paliekami vaikai. Ypač šiurpą kelia žiaurumas, paauglių nusikaltimai. Labai daug vaikų jaučiasi atstumti, nemylimi, didėja agresyvumas, daugėja asocialių šeimų. Valstybė per mažai dėmesio skiria šeimai. Bažnyčia yra vienintelė institucija, kuri kalba apie atsakingą pasiruošimą santuokai, pabrėždama jos neišardomumą. Kardinolas citavo Šventojo Tėvo laišką jaunimui, kuriame irgi raginama atsakingai pasirengti Santuokos sakramentui, šeimos kūrimą priimti kaip Dievo planą. Labai svarbu, kad sužadėtiniai giliau suprastų santuokos tiesą ir grožį, kad suvoktų, jog santuoka yra pašaukimas ir įsipareigojimas visam gyvenimui. Kardinolo nuomone, bažnytinė santuoka galėtų būti gražesnė ir giliau įprasminta besituokiančiųjų sąmonėje, jei būtų laiminama aukojamose šv. Mišiose.

Kardinolas A. J. Bačkis pasigėrėjo įvairiais šeimų sambūriais, padrąsino, jog parapijose krikščioniškos šeimos nelauktų vyskupų raginimo ir savo iniciatyva burtųsi į šeimų maldos grupelės, pasidalytų rūpesčiais, problemomis bei džiaugsmais, vienos kitas palaikytų ir stiprintų dvasiškai. Tokie susibūrimai yra geriausias liudijimas, jog tik tradicinė, pagal Dievo planą sukurta šeima turi ateitį. Kardinolas pabrėžė, kad per žiniasklaidą ir kitais kanalais peršami nauji šeimų modeliai – tai prigimtinio įstatymo nepaisymas, o tai ne tik žeidžia žmogaus orumą, bet ir sukelia katastrofiškus padarinius. Europos Parlamentas ar Europos Sąjungos institucijos negali nurodyti, koks šeimos modelis turėtų būti Lietuvoje. Kardinolas atkreipė dėmesį į popiežiaus Jono Pauliaus II mintį, jog krikščioniška šeima yra geroji naujiena pasauliui. Nepaprastai svarbu, kad nuoširdžiai ir atvirai bendraujant, išsikalbant būtų palaikoma santuokinė vyro ir moters meilė, kad tą tėvų tarpusavio meilę bei pagarbą matytų vaikai. „Šeimos, meilės idealas nėra utopija, bet tai įmanoma pasiekti tik padedant Dievui, tam ir yra Santuokos sakramentas, kuris pašventina žmogišką meilę. Kasdien mažuose dalykuose auginama ir auganti sutuoktinių meilė yra ryškiausias Dievo meilės ženklas tai šeimai“, – sakė kardinolas A. J. Bačkis.

Telšių vyskupas J. Boruta palietė tėvų ir vaikų santykių problemas, pabrėžė jaunimo rengimo santuokai svarbą. Pasiremdamas provincijos pavyzdžiais, vyskupas kalbėjo apie įsigalinčią naują „tradiciją“, kai bažnyčioje nesituokiantys jaunavedžiai fotografuojasi bažnyčios fone arba nori vestuvinėje nuotraukoje įsiamžinti su kunigu. Tai rodo kažkokį tradicijų ilgesį, tačiau tikėjimas tokiai šeimai nebus atrama. Tenka apgailestauti, kad ir į kunigų seminariją nemažai jaunuolių ateina iš nepilnų šeimų, nepatyrę tradicinės katalikiškos šeimos aplinkos.

Renginio organizatoriai – Lietuvos šeimos centras ir Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras – konferencijos potemei parinko žodžius: „Dviem yra geriau negu vienam... Kai vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9–10). Šią temą pirmąją konferencijos dieną teoriškai nagrinėjo dr. Eglė Laumenskaitė, dr. Gintautas Vaitoška ir dr. Paulius Subačius.

Dr. E. Laumenskaitė paskaitos „Ir du taps vienu kūnu“ (Mk 10, 8) teiginiais atsakė į klausimus, kodėl Šventajame Rašte, kalbant apie vyro ir žmonos santykius, vis grįžtama prie Pradžios knygos, kaip suprasti apaštalo Pauliaus pamokymus apie sutuoktinių santykius, ką reiškia šiandien vis dažniau girdimas teiginys, jog „šeima yra namų Bažnyčia“, kodėl vyro ir moters santuokinė meilė yra svarbi ir brangintina ne tik šeimai, bet ir Bažnyčiai. Psichologas G. Vaitoška paskaitą „Ar galima padėti bičiuliui atsikelti“ pradėjo pasidžiaugdamas, jog šeimos centrų konferencijos auditorija skirtinga nuo įprastos Lietuvos auditorijos, nes joje daug vyrų. Tai esąs viltingas ženklas. Lektorius dalijosi mintimis apie pagarbą sutuoktiniui, išsikalbėjimą šeimoje bei sugebėjimą „kalbėti tiesą su meile“. „Ar vyras dar ką nors reiškia?“ – taip suformuluotą temą nagrinėdamas dr. P. Subačius svarstė, kaip visuomenėje įsivaizduojamas vyriškumas, koks kuriamas vyro idealas, kaip įvairios jo savybės reiškiasi šeimos labui, apžvelgė vyro ir moters tapatybę bei jų pasiskirstymą vaidmenimis.

Pirmoji konferencijos diena baigta kardinolo A. J. Bačkio ir vysk. R. Norvilos koncelebruotomis šv. Mišiomis Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Po to surengta smagi šeimų vakaronė.

Antroji konferencijos diena prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Šv. Mišių liturgijai vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, jas koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, kunigai.

Antrąją dieną s. Viktorija Plečkaitytė MVS konferencijos dalyviams paskaita „Palaimintasis Jurgis Matulaitis – šventasis mūsų laikams“ atskleidė palaimintojo Jurgio asmenybės pagrindinius bruožus ir jo rodytą kelią šiandienos pasauliečiui, šeimos žmogui į šventumą. Konferencijoje apie santuokoje patirtas ir įveiktas krizes nuoširdžiai kalbėjo 22 metus kartu gyvenantys Daiva ir Jonas bei ketverių metų šeimyninio gyvenimo stažą turintys sutuoktiniai Aistė ir Darius.

Lietuvos šeimos centro direktorė Vijoleta Valantiejutė ir reikalų vedėja Dalia Lukėnienė pristatė ir pakomentavo sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui atnaujintą programą. Pasiūlymus teikė ir ją tobulino per 40 žmonių iš visų vyskupijų šeimų centrų. Aštuonių susitikimų su sužadėtiniais programą Lietuvoje siūloma įgyvendinti per dvejus metus. Konferencijos pabaigoje nuoširdžiais šeimų liudijimais pasidžiaugė vysk. R. Norvila, vaisingo darbo palaikant ir stiprinant šeimos instituciją palinkėjo arkiv. S. Tamkevičius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt