Katalikų žiniasklaidos atstovų susitikimas Birštone
 
 

2015 m. Lapkričio 18–19 d. Birštone, Kaišiadorių vyskupijos svečių namuose, vyko jau antras šiais metais „Bažnyčios kronikos“ fondo organizuotas katalikų žiniasklaidos priemonių atstovų susitikimas, kuriame buvo žengti tolesni žingsniai kuriant bendro veikimo asociaciją. Principinis siekis kurti tokią asociaciją buvo išreikštas jau ankstesniame, gegužės pradžioje vykusiame panašiame susitikime.

„Bažnyčios kronikos“ fondo valdybos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius įžangos žodyje dėkojo susitikimo dalyviams, atstovavusiems beveik dviem dešimtims įvairių leidinių, portalų bei kanalų. Jis atkreipė dėmesį, kad šiandien per maža būti tiesos nešėjais; reikia būti meilės, vilties, ypač džiaugsmo nešėjais aplinkoje, kurioje trūksta šių dalykų.

Žurnalistas ir visuomenės veikėjas Mykolas Drunga pranešime kalbėjo apie profesionalios žurnalistikos pagrindus, iliustruodamas darbo patirtimi bei pavyzdžiais iš JAV lietuvių išeivijos leidinių, taip pat „Laisvosios Europos“ radijo. Jis plačiau pristatė lietuvių jėzuitų Čikagoje leistą žurnalą „Laiškai lietuviams“ ir atskleidė jo indėlį ugdant išeivijos bendruomenę sudėtingu laikotarpiu po Vatikano II Susirinkimo. Prelegentas priminė aktualias to laikotarpio diskusijas (pvz., dėl bendravimo su tėvynainiais sovietų okupuotoje Lietuvoje), čia pat atskleisdamas leidinio redaktorių nuostatą vengti kategoriškų direktyvų, pateikti orientyrus, padedančius sąmoningai apsispręsti moralės klausimais.

Ieva Urbonaitė-Vainienė, šiuo metu dirbanti portale „Delfi.lt“, turinti taip pat darbo katalikų žiniasklaidoje patirtį, kalbėjo tema „Kaip padaryti krikščionišką žinią aktualią visuomenei“. Viena vertus, ji vaizdžiai išryškino, kad pelno siekiančioje žiniasklaidoje religinė tematika užima tik palyginti nereikšmingą vietą, skirtą ypatingai vartotojų grupei. Prelegentė taip pat pabrėžė būtinybę kalbėti auditorijai suprantama kalba, sistemingai stebėti jos poreikius, – tai rodo tiksliai matuojami skaitomumo, klausomumo ar žiūrimumo duomenys.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas dr. Vincentas Vobolevičius aptarė katalikiškosios žiniasklaidos misiją, šioje srityje įveiktinas kliūtis ir išankstines nuostatas. Prelegentas sakė, kad sparčiai kintančioje Lietuvos visuomenėje gyvenseną ir mąstyseną vis mažiau lemia tradicinė kultūra, stiprėja individualizmo tendencijos; tačiau Lietuvos visuomenėje, kitaip negu Vakarų šalyse, dar tebevyksta virsmas iš modernybės į postmodernybę. Jis taip pat ragino dalyvauti dialoge su sekuliaria visuomene, dalijosi mintimis, kaip veiksmingiau pasiekti tikslinę auditoriją, iliustruodamas „Laisvos visuomenės instituto“ patirtį bendradarbiaujant su viešųjų ryšių specialistais.

Baigiant pirmąją darbo dieną Mišių homilijoje arkivyskupas Lionginas Virbalas komentavo Evangelijos skaitinį apie talentus. Žmonėms talentus patikėjęs Viešpats „pasitraukia“; pasak ganytojo, čia galime įžvelgti padrąsinimą kūrybingai veikti ir rizikuoti.

Antrąją susitikimo dieną aptarti organizaciniai klausimai, kalbėta apie „Bažnyčios kronikos“ fondo ir steigiamos asociacijos bendradarbiavimą, numatyti būsimosios asociacijos steigimo terminai. Steigiant asociaciją jos moderatoriumi įsipareigojo būti dr. Vincentas Vobolevičius.

„Bažnyčios žinios“

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt