Į Lietuvą atvyko Vatikano valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis JE arkivyskupas Dominque Mamberti
 
 

Rugsėjo 9 d. į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyko Vatikano Valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis Jo Ekscelencija arkivyskupas Dominque Mamberti. Vienas pagrindinių oficialaus vizito tikslų – paminėti 1927 m. pirmą kartą tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sudaryto konkordato 80-ąsias metines. Konkordatą parengė Šv. Sosto apaštalinis vizitatorius Lietuvai arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Šiais metais Bažnyčia Lietuvoje mini 80 metų sukaktį nuo palaimintojo arkivyskupo J. Matulaičio mirties. Šių sukaktuvių proga rugsėjo 9 d. vakarą Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje iškilmingas šv. Mišias lotynų kalba aukojo Vatikano Valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis Jo Ekscelencija arkivyskupas Dominque Mamberti. Kartu meldėsi Jo Eminencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis bei Jo Ekscelencija apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen. Arkivyskupas Dominque Mamberti homilijoje džiaugėsi, kad savo viešnagę Lietuvoje pradėjo Eucharistijos šventimu Vilniaus Arkikatedroje, kurioje vyskupo pareigas garbingai ėjo neįtikėtino apaštalinio uolumo vyras, sėmęsis jėgų iš bendrystės su Jėzumi, troškęs visada gyventi pagal Dievo valią palaimintasis J. Matulaitis, marijonų reformuotojas ir Nekaltai pradėtosios Marijos seserų bei Eucharistinio Jėzaus tarnaičių vienuolijų įkūrėjas. Meilė Kristui ragino Arkivyskupą J. Matulaitį įveikti net sunkiausius išbandymus, atlikti didelius darbus, tobulėti, skatinti įvairius pašaukimus, kovoti ginant Bažnyčią, save eikvoti dėl sielų išganymo ir ne tik pačiam siekti šventumo, bet ir kitus Dievo link kreipti. Kunigo, vienuolio, Vyskupo asmenybė gali suteikti atspirties tašką daugeliui žmonių. Svečias iš Vatikano pabrėžė, kad Lietuvos katalikai šiame žmoguje atranda savo krašto sūnų, kuris visus sutiktuosius mylėjo nuoširdžia ir nesuinteresuota meile, kunigai gali pamatyti tarno pagal Kristaus širdį pavyzdį, vienuoliai drąsinami taip atsidėti maldai, atgailai ir tarnystei patiems vargingiausiesiems kaip tą atliko palaimintasis dvasininkas, o vyskupai, žvelgdami į šį ganytoją, gali atrasti įkvėpimą, kaip savęs netausojant ieškoti žmonių ir Bažnyčios gerovės, nekreipti dėmesio į pagyrimus ir neieškoti žmogiškų patogumų, kantriai ir drąsiai dėl kitų darbuotis. Tikintieji Mišiose meldęsi už popiežiaus Benedikto XVI pastangas siekti taikos ir skleisti gilesnį Kristaus pažinimą, už diplomatinę tarnystę Bažnyčioje ir valstybėje atliekančius žmones, už pasauliečių veiklų tikėjimo skelbimą, už visus vargingiausius žmones bei prašyta, kad konkordatą parengęs palaimintasis J. Matulaitis būtų paskelbtas šventuoju. Mišiose lotyniškai giedojo Vilniaus Arkikatedros Bazilikos šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos giedotojai.

Arkivyskupas Dominique Mamberti visiems gausiai susirinkusiems tikintiesiems priminė, kad, prieš išvažiuodamas iš Romos, jis buvo audiencijoje pas Šventąjį Tėvą, kuris įpareigojo perduoti visai Lietuvos katalikų bendruomenei Apaštalinį, Dangaus malones nešantį palaiminimą. Svečias palaimino tikinčiuosius ir pažadėjo Šventajam Tėvui perduoti Lietuvos katalikų ištikimybę Šventajam Sostui ir išreiškė viltį, kad Mergelė Marija ir Palaimintasis Jurgis padės lietuvių tautai laikytis išskirtinio bruožo: gebėjimo vienyti senovę ir dabartį, tradicijas bei naujoves, nes tai kyla iš gilios ištikimybės krikščioniškoms šaknims ir yra tvirtas pamatas taikios ateities statymui, autentiškai pažangai bei tikrajai laisvei.

Vatikano Valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis Jo Ekscelencija arkivyskupas Dominque Mamberti lankysis Kaune, Šiluvoje ir Marijampolėje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt