Telšiuose vyko Lietuvos kunigų seminarijų vadovų susitikimas
 
 

2017 m. birželio 5-ąją Telšiuose įvyko visų Lietuvos kunigų seminarijų vadovų bei dėstytojų susitikimas. Į Telšius tą dieną susirinko visų trijų - Kauno, Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijų rektoriai, vicerektoriai, ugdytojai, dvasios tėvai bei dėstytojai. Susirinkusieji kartu išgyveno bendrystę ir kartu paminėjo Telšių kunigų seminarijos įkūrimo devyniasdešimtmetį. Telšių kunigų seminarija įkurta 1927 m. vyskupo Justino Staugaičio rūpesčiu ir iniciatyva. Pirmuoju rektoriumi buvo paskirtas kan. Vincentas Borisevičius, vėliau tapęs Telšių vyskupu ir kankiniu. Seminarija atkurta 1989 m. jos pirmuoju rektoriumi tapo mons. kan. Kazimieras Gaščiūnas. Per devyniadešimt gyvavimo metų (ji buvo uždaryta 1946 – 1989 metais) Telšių kunigų seminarija parengė iš išleido arti trijų šimtų kunigų.

Susirinkusieji susipažino su Telšių kunigų seminarijos istorija bei dabarties realijomis, kartu meldėsi Telšių vyskupijos Katedroje. 12 val. Šventųjų Mišių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ ir seminarijų atstovai. Šventosiose Mišiose giedojo vargonininkės Elenos Žirgulienės vadovaujamas ansamblis.

Šventųjų Mišių, kuriose tą dieną buvo kreipiamasi į Šventąjį vyskupą, kankinį Bonifacą, nes jis tą dieną liturgijoje minimas, pradžioje vyskupas K. Kėvalas pasveikino visus susirinkusiuosius ir priminė, jog Šv. Mišiose prisimenamas ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, kuris šventė dešimtąsias tapimo kunigu metines.

Pamoksle vyskupas kalbėjo apie kankinio šv. Bonifaco gyvenimą, jo pavyzdį ir tikėjimo skelbimo džiaugsmą. Vyskupas ragino visus, analizuodamas tos dienos Šventojo Rašto skaitinius, išmokti gyventi Dievo meilės ir Gerosios Naujienos skelbimo dvasia savo kasdienybėje ir taip atpažinti Viešpatį gyvenimo kelionėje. Duodamas pavyzdžių, remdamasis savo asmenine patirtimi pamokslininkas kvietė nuoširdžiai pasitikėti Dievu ir gyvenant malonėje siekti tobulumo bei nuolat augti ir stiprėti. Bažnyčia nuolat kviečia į keitimąsi, nes tik tokiu būdu galime įvykdyti Dievo valią ir siekti šventumo.

Šventųjų Mišių pabaigoje į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. R. Norkus. Jis padėkojo vyskupams, atvykusiems svečiams bei Mišių dalyviams už bendrą maldą bei nuolatinę maldą už pašaukimus.

Po Šventųjų Mišių seminarijų atstovai pietavo su abiem Telšių vyskupijos ganytojais Telšių vyskupijos kurijoje, bendravo tarpusavyje, o po pietų turėjo puikią progą susipažinti su Telšių miesto istorija bei architektūra, nes vyko paskaita – ekskursija po Telšių miestą, kurią vedė architektas prof. Algirdas Žebrauskas.

Šie gražūs ir prasmingi visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų vadovų ir dėstytojų susitikimai tradiciškai vyksta kiekvienais metais, o šiemet jie vyko būtent Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Išsiskirdami suvažiavimo dalyviai dėkojo Telšių kunigų seminarijos vadovybei už pakvietimą ir suorganizuotą renginį ir nutarė vėl susitikti š. m. liepos 12 dieną per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, ne ši atlaidų diena skirta būtent kunigams.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt