Konferencija „Komunizmo pabaigos pradžia Lietuvoje: Krikšto jubiliejus (1387-1987) iš dvidešimties metų perspektyvos“ Vilniuje
 
 Spalio 25 d. Vilniuje Lietuvių katalikų mokslo akademijos auloje vyko LKMA Krikščionybės istorijos Lietuvoje studijų centro tyrimų programos, nagrinėjančios Lietuvos krikščionėjimo procesą, konferencija ir seminaras Komunizmo pabaigos pradžia Lietuvoje: Krikšto jubiliejus (1387-1987) iš dvidešimties metų perspektyvos.

Konferencijoje dr. Arūnas Streikus skaitė pranešimą „Sovietų režimo pastangos sužlugdyti Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjimą“. Pranešėjas apžvelgė sovietų valdžios 1985 m. sudarytą kontrapropagandinių priemonių planą bei pastangas jį įgyvendinti, istoriniais faktais pailiustravo valdžios pastangas daryti poveikį visuomenei bei įtaką Katalikų Bažnyčios vadovams Lietuvoje. Bažnyčiai nebuvo leista įgyvendinti visų numatytų planų, ir valdžios vertinimu jubiliejaus minėjimas „vyko ramiai“.

Dr. Egidijus Jaseliūnas apžvelgė Krikšto jubiliejaus atgarsius pogrindinėje savilaidoje. Pasak prelegento, nors devintajame dešimtmetyje buvo suduotas smūgis pogrindžio savilaidininkams, tačiau įvairūs leidiniai (LKBK, „Aušra“, „Rūpintojėlis“, „Tiesos kelias“, „Nemuno vaga“, „Lietuvos aidai“) sugebėjo pristatyti esamą situaciją, pateikti pastoracinių pasiūlymų kunigams ruošiantis jubiliejui.

Dr. Juozas Banionis savo pranešime nagrinėjo Lietuvos išeivijos pastangas liudijant okupuotos Lietuvos krikščioniškąjį paveldą. Išeivijos lietuviai rūpinosi tautiečių būkle tėvynėje, dėjo pastangas išsaugoti Lietuvos pasiuntinybę prie Šv. Sosto, rodė iniciatyvą sprendžiant Vilniaus arkivyskupijos klausimą, jubiliejaus proga leido krikščionišką literatūrą, rengė diskusijas bažnytiniais klausimais. Jubiliejus atkreipė pasaulio bendruomenės dėmesį į okupacijoje gyvenančių lietuvių katalikų būklę.

Antroje konferencijos dalyje Tėvas Vaclovas Aliulis MIC iš anuometinio Jubiliejaus komiteto nario perspektyvų pažvelgė į pasiruošimo ir šventimo realijas, prisiminė svarbiausius nuveiktus darbus, dalijosi įspūdžiais apie Krikšto jubiliejaus organizacinius sunkumus.

Sesuo Nijolė Sadūnaitė pasidalijo mintimis apie tai, kaip jai, pogrindžio kovotojai, tikėjimas ir kitų žmonių maldos bei jubiliejaus minėjimai suteikė jėgos, įkvėpė nepasiduodant ir drąsiai kovoti už religinę bei tautinę laisvę.

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas, jubiliejaus šventimo laiką praleidęs konclageryje, prisiminė tenykštes gyvenimo sąlygas, giedru žvilgsniu pažvelgė į skaudžius praeities įvykius. Monsinjoras pateikė savo požiūrį ir į pagrindines šiandienos visuomeninio bei religinio gyvenimo problemas, pasiūlė galimus jų sprendimo būdus.

Konferenciją užbaigė Vytautas Ališauskas, apibendrinęs išsakytas mintis. Jis pastebėjo, kad 1987 m. vykęs Lietuvos krikšto jubiliejus jau yra tapęs istorijos dalimi, pabrėžė poreikį tirti sielovadinę ir ekumeninę šio jubiliejaus reikšmę, pažvelgė į paskutinio XX a. dešimtmetį kaip į metą, kai sovietinis režimas nebesugebėjo paaiškinti savo veiksmų ir taip natūraliai buvo artėjama laisvės link.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt