Jėzuitai pradeda jubiliejinius metus su šūkiu: pažinti, pamilti, dalintis!
 
 

Prieš 450 metų – 1569 m. spalio 28 d. – į Vilnių atvyko 4 pirmieji jėzuitai, davę pradžią du šimtmečius trukusiai ir ilgainiui stiprėjusiai jėzuitų misijai Lietuvoje. Po Pirmojo pasaulinio karo atsikūrę Vilniuje ir Lietuvoje, sovietmečiu veikę išeivijoje bei pogrindžio sąlygomis Lietuvoje, jėzuitai savo misiją čia tęsia iki šiol.

Lietuvos Respublikos Seimas, remdamas Lietuvos jėzuitų socialinį dialogą, kuriuo siekiama plėtoti švietimo, mokslo, kultūros ir socialinę veiklą, 2019 metus paskelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje metais.

Trijų Karalių iškilmės dieną Lietuvos jėzuitai kartu su bendradarbiais ir bičiuliais kvietė švęsti jubiliejinių metų pradžią Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje.

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje jubiliejinių metų pradžios šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo kiti jėzuitai. Arkivyskupas linkėjo jėzuitams būti šviesa, rodančia Jėzų. Sveikinimo žodį taręs LR Seimo narys Arūnas Gelūnas džiaugėsi Draugijos ugdomąja veikla, dėkojo už įkurtą Vilniaus universitetą, ragino asmeniškai atrasti šv. Ignaco dvasines pratybas.

Šiaulių šv. Ignaco (jėzuitų) bažnyčioje kartu su Eucharistijai vadovavusiu jėzuitų provincijos ekonomu t. Artūru Sederevičiumi meldėsi bažnyčios rektorius t. Stasys Kazėnas, Rygos misijoje dirbantys jėzuitai bei Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas diakonas Benas Ulevičius, kiti svečiai. Šventėje dalyvavęs Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis sveikindamas retoriškai klausė, ar būtų suprastas savo pirmtakų, ir bičiuliškai džiaugėsi dėkodamas Dievui už jėzuitų ir liuteronų dialogą, vykstantį ne vien Lietuvoje. LR Seimo narys Stasys Tumėnas kvietė susirinkusiuosius rimtai vertinti dabartines jėzuitų pastangas dvasiniame gyvenime ir švietimo misijoje.

Švęsta ir sostinėje. Vilniaus šv. Jonų bažnyčios rektorius, Lietuvos jėzuitų provincijolas t. Vidmantas Šimkūnas drauge su kitais akademinės bendruomenės sielovada besirūpinančiais jėzuitais džiaugėsi Mišioms vadovavusio Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo maldos ir bendrystės dovana. Jėzuitus ir bendruomenę su jubiliejumi pasveikino LR Seimo narys ir Lietuvos atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas, teikęs siūlymą Seimui 2019 metus skelbti Jėzuitų misijos Lietuvoje metais.

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje Eucharistijai vadovavo buvęs šios bažnyčios rektorius Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Homilijoje jis pabrėžė, kad išmintingus praeities vyrus, keliavusius pagarbinti gimusio Karaliaus, ir pirmuosius į Lietuvą atvykusius jėzuitus vienijo tai, kad jie visi ieškojo Dievo. Ieškojo, kad suradę patys pagarbintų ir kitiems apie Jį paskelbtų.

 Mišių liturgiją kalėdinėmis giesmėmis praturtino Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras. Sveikinimo žodį tarė LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojas Vytautas Juozapaitis. Apie jėzuitų veiklos fenomeną kalbėjo istorikas Liudas Jovaiša.

Mišių pabaigoje bažnyčioje pasirodę Trys karaliai jubiliejinius metus kvietė išgyventi kaip dovaną, lydimą šių metų šūkio: pažinti, pamilti, dalintis!

Jėzuitų veiklą labiau pažinti bei ignaciškąją dovaną pamilti ir kvietė visose bažnyčiose po Mišių rodytas trumpas filmas, o vėliau visur buvo dalijamasi pagal istorinį receptą išvirta sriuba, prieš 450 metų galėjusia garuoti ir ant jėzuitų stalo.

Susiję tekstai www.jesuit.lt:

Laikas pažinti, pamilti, dalintis
Plačiau apie jubiliejaus atidarymo renginius...

Dr. L. Jovaiša: solidi sukaktis – teisėta ir teisinga proga džiaugtis
Daugiau, kuo reikšminga jėzuitų sukaktis...


 Lietuvos jėzuitų provincijos informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt