Kovo 25–28 d. Lietuvoje vyko II Europos lietuvių katalikų dvasininkų suvažiavimas
 
 

Pranešimas spaudai

Kovo 25 – 28 d. Lietuvoje vyko II Europos lietuvių katalikų dvasininkų suvažiavimas, kuriame dalyvauja lietuviai kunigai, dirbantys sielovadoje su emigrantais Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, Punske, Kaliningrade, Novosibirske, taip pat atstovai iš Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino bei Jėzaus draugijos. Suvažiavimas prasidėjo kovo 25-osios vakare Vilniuje, Eucharistijos šventimu Bernardinų bažnyčioje, liturgijai vadovavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas rūpintis užsienio lietuvių sielovada prel. Edmundas Putrimas.

Kovo 26 d. Suvažiavimo dalyviai meldėsi Vilniaus arkikatedros bazilikos šv. Kazimiero koplyčioje, homiliją skelbė LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas. Po to posėdžiai, kuriems vadovavo prel. E. Putrimas, vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos patalpose. Įvadinės konferencijos metu buvo aptarta problema, kai išvykdami uždarbiauti emigrantai palieka Lietuvoje savo vaikus, o tai jau atsiliepia skaudžiomis pasekmėmis. Buvo pasidalinta įvairių kraštų patirtimi minėtu klausimu ir sielovadinėmis galimybėmis sprendžiant šią opią problemą. Vėliau buvo kalbėtasi ne tik apie sielovadines, bet ir apie ekonomines bei socialines tendencijas užsienyje, susijusias, be abejo, ir su mūsų tautiečių gyvenimu.

Suvažiavimo dalyvius aplankė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o kiek vėliau ir Apaštalinis nuncijus arkivysk. Peter Stephan Zurbriggen, kurie ne tik pasveikino susirinkusiuosius, bet ir tarė padrąsinantį ir dar labiau misionieriškai veiklai paskatinantį žodį. Susitikimų metu buvo paraginta kurti ilgalaikę ir trumpalaikę misionieriškos veiklos strategiją ir ieškoti galbūt visiškai naujų būdų jai įgyvendinti.

Popietinėje dalyje du pasauliečiai paliudijo apie savo misionierišką patirtį Baltarusijoje bei Kazachstane, Azerbaidžane ir Gruzijoje. Vėliau teol. dr. Artūras Lukaševičius pasidalino savo pranešimu “Misiologija šiandien”, įvardindamas Lietuvos parapijose vyraujančias katalikiško gyvenimo sampratas bei pateikdamas praktinį modelį galimam emigravusių lietuvių sielovados planavimui. Prelegento mintis lydėjo svarūs atsakymai į suvažiavimo dalyvių gausius ir jiems aktualius klausimus.

Kovo 27 d. suvažiavimo dalyviai viešėjo Šiluvoje, kur 12 val. šventė Eucharistiją su Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku arkivysk. Sigitu Tamkevičiumi SJ. Po pietų Jono Pauliaus II namuose Arkivyskupas su atvykusiais kunigais kalbėjosi apie jiems svarbius sielovados reikalus, atsakinėjo į klausimus, pasidalino savo patirtimi. Viešnagę Šiluvoje užbaigė Kauno arkivyskupijos atstovo spaudai ir „Artumos“ žurnalo redaktoriaus filos. lic. Dariaus Chmieliausko pranešimas „Informacinių technologijų panaudojimo sielovadoje galimybės“.

Susirinkę dvasininkai baigė savo susitikimą kovo 28-ąją Vilniuje, apibendrindami girdėtas mintis bei numatydami sielovadines gaires ateičiai, keleriems metams į priekį. Suvažiavimo darbą vainikavo iškilmingas Eucharistijos šventimas Dievo Gailestingumo šventovėje, vadovaujant Vilniaus arkikatedros bazilikos administratoriui kun. Ričardui Doveikai.

Prel. Edmundas Putrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas rūpintis užsienio lietuvių sielovada

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt