Tautų Sekminės Lietuvoje
 
 

Šiemet Lietuvos tikintieji rengtis Sekminėms – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventei, jas švęsti bei gautąją Viešpaties malonę liudyti kitiems galėjo nauju, ypatingu būdu. Visų vyskupijų katalikiškos bendruomenės ir bendrijos, maldos grupės, judėjimai, pašvęstojo gyvenimo institutai, jų bičiuliai ir visi tikintieji buvo pakviesti dalyvauti tarptautiniame Tautų Sekminių projekte, kad drauge su kitomis šalimis Sekminės iš tiesų taptų „nauju maldos, šventumo, bendrystės ir skelbimo proveržiu“ (Jonas Paulius II, Sekminių iškilmės mišparai, 2004). Į projekto iniciatorių – Romoje įsikūrusios Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos (International Catholic Charismatic Renewal Services) kvietimą vieninga malda rengtis ir drauge švęsti Sekmines atsiliepė 23 Europos ir 16 kitų žemynų šalių, dalyvavo apie 100 tūkst. žmonių, kurių branduolį sudarė katalikų charizminio atsinaujinimo, 2007 metais šventusio savo 40-metį, dalyviai. Tautų Sekminių projektą Lietuvoje globojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koordinavo Lietuvoje jau įžengusio į trečiąją dešimtį Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje (kitaip dar vadinamo katalikų charizminiu atsinaujinimu) dalyviai.

Vienuolikos dienų Tautų Sekminių programa apėmė tris etapus: devyndienio maldos tinklą Lietuvoje, vigiliją ir iškilmes Šiluvoje bei evangelizacines misijas (trečioji dalis – savitas lietuvių indėlis į tarptautinį projektą).

Devyndienis

Nuo XIX a. pab. Bažnyčioje žinoma Sekminių novenos tradicija Lietuvoje šiemet leido daugeliui „sugrįžti į aukštutinį kambarį“ maldos susirinkimais, nuolatine Švč. Sakramento adoracija bei užtarimo malda tomis pačiomis intencijomis šaukiantis Šventosios Dvasios. Maldos tinkle nuo gegužės 2 iki 10 d. dalyvavo ir maldos budėjimo laukiant Sekminių iniciatyvą atvirais maldos susirinkimais palaikė Kaišiadorių, Kauno, Vilniaus, Kelmės ir jos apylinkių, Kretingos, Klaipėdos, Marijampolės, Telšių, Jurbarko maldos grupės bei bendruomenės. Savo bažnyčiose, koplyčiose ir šeimose į noveną įsitraukė „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės, „Avinėlio užtarėjų“ bičiuliai, daug vienuolinių namų ir parapijų maldos bendruomenių bei grupių.

Kasdien tomis pačiomis devyndienio intencijomis maldai kvietė Marijos radijas, Kašiadorių katedra, Kelmės ir jos apylinkėse esančios Verpenos, taip pat Kretingos bažnyčios. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje kasdien vyko naktinė ar valandos adoracija, Kauno arkikatedroje bazilikoje meldėsi nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos dalyviai, Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje – seserys benediktinės. Po vieną ar kelis atvirus maldos susirinkimus surengė Telšių vyskupijos licėjus, Jurbarko parapija. Vilniuje maldos devyndienio iniciatyvą palaikė bendruomenė „Dievo mėnuliai“, Šv. Jono bendruomenė. Jaunimo maldos vakaras surengtas Dievo Gailestingumo šventovėje, o Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis vyko slavų katalikų bendrijos Terra Mariana maldos susirinkimas. Kaune maldos grandinę pradėjo maldos grupė „Ugnies vaikai“, ją tęsė Šv. Damijono maldos grupė, bendruomenė „Gyvieji akmenys“, arkikatedros maldos grupė, Petrašiūnų parapijos Taizé maldos grupė, „Avinėlio užtarėjų“ ir Šv. Antano parapijos maldos grupė. „Pilnų namų“ bendruomenė Panaroje vigiliją šventė su Lazdijų dekanato kunigais ir mokyklų auklėtiniais bei gausiais savo bičiuliais, o „Avinėlio užtarėjų“ bičiuliai pakvietė šiauliečius į vigiliją Šv. Ignaco bažnyčioje.

Vigilija ir iškilmės Šiluvoje

Gegužės 10–11 d. Tautų Sekminių vigilija ir iškilmės Šiluvoje tapo atsivėrimo Šventosios Dvasios veikimui, krikščioniško džiaugsmo ir bendrystės Dvasioje išgyvenimo švente. Šiuose renginiuose dalyvavo katalikų bendruomenių „Naujoji Sandora“, „Gyvieji akmenys“, „Ugnies vaikai“, „Dievo mėnuliai“, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos nariai, Kretingos pranciškoniškasis jaunimas, maldos grupės iš Marijampolės ir daugybės kitų Lietuvos parapijų bei vietovių, „Avinėlio užtarėjų” bičiuliai, taip pat įvairių kongregacijų seserys ir broliai vienuoliai.

Didžiuma organizacinės grupės narių į Šiluvą atvyko penktadienį, gegužės 9 d., kad šventei tinkamai pasirengtų ir organizacine, ir dvasine prasme: vakare Jono Pauliaus II namų koplyčioje šlovinimu po šv. Mišių prasidėjo visą parą trukusi Švč. Sakramento adoracija. Šventės rengėjai šalia kitų darbų rado laiko šioje koplyčioje bendrai ir asmeniškai pasimelsti, pakalbėti su maldos grupes ir bendruomenes lankančiu Vincu Kolyčiumi iš Kanados, Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje nenuilstančiu rėmėju ir puoselėtoju nuo šio sąjūdžio pradžios Lietuvoje.

Sekminių vigilija šeštadienio vakare prasidėjo šv. Mišiomis žmonių pilnoje Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Eucharistijos liturgijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šlovinimo maldos konferenciją „Budėjimas maldoje laukiant Sekminių malonės“ vedęs Vincas Kolyčius kvietė apaštalų pavyzdžiu atverti savo širdis ir priimti Viešpaties Dvasią. Nuo 22 val. vakaro bazilikoje pradėtas Švč. Sakramento garbinimas truko visą naktį. Adoracija prasidėjo Telšių kunigų seminarijos rektoriaus kun. Vyginto Gudeliūno vedama spontaniška malda. Daugybė žmonių dalyvavo kun. Kęstučio Kėvalo vadovaujamose Sutaikinimo pamaldose: čia melstasi užtarimo malda, daugelis atliko individualią išpažintį – keturiolika kunigų tarnybą klausyklose baigė gerokai po vidurnakčio. Po Sutaikinimo pamaldų bazilikoje liejosi šlovinimo giesmės, t. Gediminas Numgaudis OFM skelbė Gerąją Naujieną, apmąstyti rožinio slėpinius padėjo ses. Ignė Marijošiūtė MVS. Penktą valandą ryto ištvermingiausieji dalyvavo Švč. Sakramento procesijoje į Apsireiškimo koplyčią. Procesijai vadovavo kun. Algirdas Akelaitis ir ses. Celina Galinytė OSB, jiems talkino Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda.

Sekmadienį Sekminių iškilmė, prasidėjusi šlovinimu, nuolat lydima džiugaus ir išradingo kun. Kęstučio Kėvalo paraginimo vyko saulės nutviekstoje aikštėje priešais baziliką; tarp gausybės maldininkų buvo daug vaikų, jaunimo, visą dieną nenuilstamai šlovinusio Dievą spalvingų vėliavų šokiu, balionais su meile Viešpačiui žaižaruojančiais šūkiais.

Konferenciją „Kodėl švenčiame Sekmines?“ vedęs Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius linkėjo šiai jaunatviškai ir atviros širdies miniai suvokti, kad laukiama Šventoji Dvasia yra dieviškasis Asmuo, suteikęs apaštalams galią būti tuo, kuo juos norėjo matyti Kristus. Ir šiandien, pasak kunigo, Šventoji Dvasia teikia galimybę būti žmogumi pagal Dievo planą, ji, kaip gyvasis vanduo, teikia gyvybę, o kiekvienam Bažnyčios nariui – jo tarnystei reikalingiausių dovanų. Apie gyvenimą kreipiančią ir pripildančią Dvasios malonę dalijosi Rūta Šalaševičienė („Gyvieji akmenys“), kun. Marius Žitkauskas (Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininkas), ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB. Vėliau aikštę užliejo sutartinai giedama Šventosios Dvasios litanija.

Pradedant iškilmingas šv. Mišias, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas tvirtino, jog Viešpats yra be galo dosnus ir maloningas, nes siunčia Šventąją Dvasią su tiek dovanų, kad žmogus yra per silpnas jas visas priimti. Susirinkusiuosius jis ragino atverti širdis, šlovinti, prašyti, leisti Viešpačiui save apdovanoti, dėkoti ir džiaugtis jo dosnumu Eucharistijoje.

Sekminių šv. Mišių liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Atsinaujinimo dalyviai ir bičiuliai kunigai iš įvairių vyskupijų. Per pamokslą ganytojas klausė, ar Lietuva, kurioje tiek nevilties, netikėjimo, materializmo, iš tiesų yra pasirengusi Sekminių stebuklui – jo be galo reikia visiems ir ypač šeimoms. „Mums reikia Sekminių. Tai vienintelis kelias, kurio turime ieškoti, o suradę drąsiai juo eiti. <...> Reikia tik leisti Dievo Dvasiai veikti mumyse“, – tvirtino ganytojas. „Sekminių kelias, kuriuo eiti kviečiamas kiekvienas žmogus, – tai atgailos, atsivertimo ir kasdienės bendrystės su Jėzumi kelias“, – sakė ganytojas ragindamas visus šiame kelyje būti ne tik Evangelijos žinios, bet ir tikro džiaugsmo nešėjais savo aplinkoje ir Tėvynėje. Bendruomeninės maldos intencijos tarsi apvainikavo ištvermingą devynių dienų maldos budėjimą, vienijusį novenos dalyvius skirtinguose kraštuose. Po Komunijos spontaniška malda padėkota už Dvasios dovaną, prašyta nuolatinio klusnumo jos vedimui. Priėmę ganytojo palaiminimą, Sekminių dalyviai po pamaldų bendravo agapėje.

Šiluvos aikštė priešais paziliką popiet tapo įstabių Dievo darbų žmogaus gyvenime liudijimų, šlovinimo giesmių, užtarimo maldos, kuriai rikiavosi ilgos eilės norinčių, vieta. Patirtą Šventosios Dvasios malonę savo asmeniniame gyvenime liudijo kun. Robertas Šalaševičius, Simona Valiukaitytė („Naujoji Sandora“) bei ses. Celina Galinytė OSB. Užtarimo malda meldėsi arkivyskupas bei keturi kunigai – kun. Virgilijus Poškus (Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija), kun. Robertas Šalaševičius, kun. Kęstutis Kėvalas, mons. Gintaras Grušas, taip pat Katalikų evangelizacijos centro savanoriai, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos maldos grupė, „Gyvieji akmenys“ bei Vincas Kolyčius, vėliau užbaigęs popietinę programą raginimu visiems eiti ir toliau gyventi kaip Šventosios Dvasios žmonėms.

Vakare savo krikščioniška muzikine kūryba dalijosi grupės „Benas ir Zigmas“, „Bitė“, „A4“, Artūras Chalikovas, merginų grupė „Icon“ iš Kretingos. Džiaugsmas liejosi ir judesiais, drauge šokant Senosios Sandoros tautos (žydų) šokius.

Evangelizacinės misijos

Pirmadienį, gegužės 12 d., atsiliepdami į Viešpaties raginimą eiti į pasaulį ir skelbti Evangeliją, Kretingos pranciškoniškasis jaunimas, „Naujosios Sandoros“, „Gyvųjų akmenų“ nariai, Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijos klierikai bei pastarosios seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniai, kun. Donatas Šukys („Pilnų namų“ bendruomenė), kun. Kęstutis Kėvalas, Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas ir ses. Celina Galinytė OSB su evangelizacine misija lankėsi Šiluvoje, Žaiginyje bei šešiose Raseinių mokyklose. Misijos dalyviai jau nuo sekmadienio vakaro buvo susiskirstę į grupeles ir intensyviai rengėsi susitikimams su mokiniais. Septyniolikoje evangelizacinių susitikimų, surengtų 1–12 klasėse, pasidalyta gyvenimą keitusiais įvykiais iš asmeninės patirties, vaidintos improvizacijos. Besimokantys vaikai ir jaunimas mielai kartu šoko, žaidė ir giedojo. 2008 m. Sekminių atspindžių – liudijimų, vaizdo ir fotomedžiagos, apžvalgų, giesmių galima rasti internete www.sekmines.lt/2008/atspindziai .

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba
„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt