Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas Kaune ir Vilniuje
 
 Spalio 19 d. popietę Kaune prasidėjo jau ketverius metus iš eilės vykstantis Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas (pernai pavasarį jis vyko Romoje, dar anksčiau – Lietuvoje ir Vokietijoje). Lietuviai kunigai, dirbantys su emigravusiais mūsų tautiečiais Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, taip pat etninių žemių lietuviais Punsko krašte bei Karaliaučiaus srityje ir Tilžėje, lankantys Prancūzijos, Švedijos ir Danijos lietuvius, pirmiausia susirinko „Marijos radijuje“ pasidalyti savo patirtimis su radijo klausytojais. Vakare kunigus priėmė Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas S. Tamkevičius SJ.

Kitą dieną po šv. Mišių ir Rytmetinės Valandų liturgijos bei pusryčių Kauno kunigų seminarijoje 14 suvažiavimo dalyvių rinkosi į arkivyskupijos kuriją. Pirmojoje konferencijoje Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius pakomentavo Kauno arkivyskupijos Sinodo nutarimus apie katechezę ir bendrą katechezės sistemą bei strategiją Lietuvoje bei pakvietė susirinkusiuosius diskusijai apie tai, ką daryti su trumpam laikui parvykstančiais į Lietuvą sužadėtiniais, vaikais ir jaunuoliais, kurie nori priimti sakramentus, o nėra laiko jiems pasirengti. Dalytasi patirtimi apie katechezę užsienio kraštuose.

Antroje susitikimo dalyje prel. Edmundas Putrimas supažindino dalyvius su šiandienos sielovados aktualijomis. Buvo priimtas pasiūlymas sukurti maldą už ne Lietuvoje gyvenančius mūsų tautiečius ir ją platinti atlaidų metu vyskupijų šventovėse. Popietinėje dalyje prof. Egidijus Aleksandravičius papasakojo apie Lietuvių išeivijos institutą, jo aktualumą ne tik studijuojantiems, bet ir norintiems keisti savo požiūrį į lietuvių diasporą, išsibarsčiusią po visą pasaulį. Profesorius pakvietė kunigus rinkti ir saugoti savo lietuviškų parapijų ir misijų archyvus, o jei yra galimybė – siųsti juos į Lietuvą.

Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė ir Jaunimo centro vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė supažindino suvažiavimo dalyvius su artėjančiomis Pasaulio jaunimo dienomis, vyksiančiomis Ispanijoje, pakvietė į jas atvyksti ir lietuvių jaunimą iš užsienio parapijų. Taip pat papasakojo apie Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovados strategiją, užmojus, nuolat vykstančias programas ir renginius jaunimui.

Kun. Vytenis Vaškelis pasidalijo savo kaip egzorcisto patirtimi, atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus.

Vakare suvažiavimo dalyviai persikėlė į seminariją, po bendros Rožinio maldos susitiko su klierikais ir gyvai pasidalijo savo sielovados ypatumais, atsakė į užsienio sielovada susidomėjusiųjų klausimus.

Spalio 21-ąją Europos lietuviai dvasininkai persikėlė posėdžiauti į Vilnių, Lietuvos Vyskupų Konferencijos patalpas. Čia po bendros maldos ir įvadinių klausimų jie susitiko su Kardinolu A. J. Bačkiu, Apaštaliniu nuncijumi arkiv. L. Bonazzi, naujaisiais ganytojais vysk. A. Poniškaičiu ir vysk.G. Grušu. Taip pat susitikimo metu buvo skirtas laikas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pranešimams ir diskusijoms, po kurių Šv. Mišioms dvasininkai rinkosi Šv. Ignoto bažnyčioje. Eucharistijos liturgijai vadovavo vysk. Gintaras Grušas.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė, FDCJ Užsienio lietuvių sielovados referentė
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt