Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
 
 

Švenčiant palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui – dieną draugijos nariai 2011 m. sausio 27 d. buvo pakviesti į tradicinį, jau ketvirtąjį, renginį – metinę konferenciją (suvažiavimą) „Viską patraukti prie Kristaus“. Į Marijampolės Dramos teatro salę suėjo, suvažiavo žmonės iš 15 draugijos skyrių, iš ten, kur draugijos jau aktyviai dirba ir klesti, iš ten, kur jos dar tik kuriasi. Suvežė ir stenduose sukabino medžiagą apie savo bendruomenių gyvenimą, papročius ir tradicijas, siekius ir svajones – ugdyti(-is) dvasingumą, siekį artėti ir kitus artinti prie Dievo Palaimintajam užtariant. Džiaugėmės, kad mūsų tarpe buvo ne tik draugijos nariai, bet ir daug marijampoliečių, svečių iš įvairių organizacijų, judėjimų. Šie metiniai renginiai taip pat jau turi savas tradicijas. Skambant muzikai buvo įnešta draugijos vėliava, po to, vargonininkei Almai Sakalauskienei vadovaujant, sugiedota draugijos giesmė „ Kur tiesias lygos lankos“. Konferencijos vedėjai, draugijos tarybos pirmininkas Vitas Buškevičius ir sekretorė sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS, po įžanginio žodžio pakvietė vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC pradėti renginį malda. Pranešimą skaitė sesuo Ignė Marijošiūtė MVS. Pranešėja gyvai ir giliai išanalizavo konferencijos temą, išryškindama Palaimintojo siekį „.. telkti ir organizuoti apie save geros valios žmones; (...) drauge su jais ir per juos visur Kristų įnešti, (...) viską prie Kristaus patraukti...“. Pranešime buvo lyginami mūsų dienų skaičiai, realijos su Palaimintojo išsakytomis mintimis, su Jo rūpesčiu dėl tikėjimo ir Bažnyčios. Sesuo Ignė gražiai apibendrino draugijų veiklą, palinkėdama šiam sąjūdžiui, kaip paukščiams sukti lizdelius savo parapijose, dalintis dvasios šiluma bendruomenėse ir skleisti ją užgrobiant, apimant, užkariaujant ir viską Kristuje atnaujinant.

Po konferencijos visi susirinko prie savo globėjo Palaimintojo Jurgio relikvijų bazilikos koplyčioje, kur maldos pusvalandį pravedė Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolės. Skambėjo Palaimintojo mintys, Šv. Rašto ištraukos ir giesmės.

Šv. Mišioms vadovavo Kariuomenės ordinaras vysk. Gintaras Grušas, koncelebravo dar 8 Lietuvos vyskupai, apie penkiasdešimt kunigų. Vyskupas Gintaras Grušas homilijoje išsakė mintis apie Dieviškąjį gailestingumą, kuris patiriamas per Atgailos ir Susitaikinimo Sakramentą, yra Dieviškosios meilės išraiška Kristaus kryžiuje. Kalbėtojas priminė Palaimintojo šūkį „blogį nugalėk gerumu“ ir išsakė įsitikinimą, kad toks gyvenimo principas pasiekiamas tik imant savo kryžių, taip kaip Kristus ir Palaimintasis Jurgis Matulaitis.

Po Agapės dramos teatre draugijos nariai vėl rinkosi į salę bendrystei ir liudijimams. Kalbėjo visų skyrių atstovai liudydami apie išgijimus, dvasinius ir fizinius, apie palaimą, išgyvenamą bendruomenės susirinkimuose, apie dvasinį ryšį, susibūrus į draugiją, apie negalios ir vienišumo nugalėjimą. Buvo daug nuoširdžių liudijimų, daug džiaugsmo, kad galima atvirai bendrauti, dalintis meile, užuojauta, gailesčiu, pagalba silpnesniam, mažesniam. Visus mus vienija ir jungia Palaimintasis, Jo gyvenimo pavyzdys ir mintys, raginančios degti uolumo ugnimi, gyventi dorai ir šventai.

Po liudijimų Marijampolės skyriaus nariai pradėjo meninę programą „Eikite į visą pasaulį...“, cituodami Šv. Rašto ir Palaimintojo žodžius. Lietuvių klasikų eiles skaitė Vida Mickuvienė, dainavo ir giedojo sesuo Daiva SF bei Gintarė Vitkauskienė.

Baigiamoji malda ir palaiminimas, kurį teikė Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kunigas Andrius Šidlauskas MIC, visus dar kartą sutelkė prie pagrindinės konferencijos minties ir palydėjo liudyti ir skleisti tikėjimą visomis galimomis priemonėmis.

Vida Mickuvienė,
Marijampolės skyriaus vadovė

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt