Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės suvažiavimas
 
 2011 m. kovo 19 d. Kauno jėzuitų gimnazijos sporto salėje vyko Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės suvažiavimas. Jame dalyvavo per 70 bendruomenės narių iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Panevėžio, Anykščių, Rokiškio, Šiaulių, trys svečiai iš Latvijos, kunigai jėzuitai: Jėzaus draugijos Latvijos ir Lietuvos provincijos provincijolas kun. Gintaras Vitkus, kun. Stasys Kazėnas, kun. Algis ir Aldonas Gudaičiai, kun. Mindaugas Malinauskas.

Suvažiavimas pradėtas bendra malda. Sveikinimo žodį taręs provincijolas kun. Gitaras Vitkus SJ pasidžiaugė susirinkimu didesnei Dievo garbei ir palinkėjo saugoti Dievo malonę savyje ir aplink save bei išlikti tokiems pat patikimiems, koks buvo šv. Juozapas, kuris pasiėmė Sūnų ir motiną ir globojo juos visą gyvenimą.

Konferenciją „Pasauliečiai Bažnyčioje ir pasaulyje“ vedęs ateitininkas, visuomenės veikėjas Petras Plumpa nuoširdžiai ir įdomiai pasakojo, kaip, nuo vaikystės mėgęs žiūrėti į žvaigždes, ieškojo Dievo ženklų savo gyvenime. Sovietmečiu už pogrindinę veiklą kalėjęs lageriuose, Petras Plumpa dalijosi savo išgyvenimais, kaip ten, lagerio bendruomenėje, kurią sudarė kunigai ir pasauliečiai, jį palaikė bendra malda ir Šventasis Raštas. Prelegentas pabrėžė, kad maitinimasis Šventuoju Raštu pagimdo norą tuo gyvybės šaltiniu dalytis su kitais, nuo to prasideda apaštalavimas, kurio pirmas žingsnis yra Dievo pažinimas. Ir dar krikščionio gyvenimas neįsivaizduojamas be sakramentų, ypač Eucharistijos. Tautos, turinčios apaštalavimo dvasią ir praktikuojančios sakramentus, geba pasiaukoti pačiomis sunkiausiomis sąlygomis: maitinimasis Kristaus Kūnu ir Krauju išugdo gebėjimą aukotis, kaip tai darė Kristus, dėl kitų. Jei žmogaus širdis panaši į Jėzaus Širdį, jo nereikia raginti apaštalauti.

Po konferencijos suvažiavimo dalyviai mažose grupelėse gvildeno lektoriaus pateiktus klausimus. Grupelių įžvalgos po pietų buvo pristatytos visiems.

KG bendruomenės metų peržvalgą pristatė LKG bendruomenės pirmininkė Kristina Rankelytė. Šiuo metu KG bendruomenę sudaro 25 vietinės bendruomenės Vilniuje, Kaune, Alytuje, Rokiškyje, Panevėžyje, Šiauliuose, Anykščiuose. Jau yra vietinių bendruomenių užuomazgos Kupiškyje, Kelmėje, Telšiuose ir Molėtuose. Šiuo metu bendruomenę sudaro 215 narių. Su finansine metų ataskaita supažindino bendruomenės iždininkė Sigutė Martinkevičiūtė. Balsuota už bendruomenės logotipo pateiktą variantą.

Naujasis KG bendruomenės asistentas kun. Algis Gudaitis SJ pasidžiaugė susitikimu, galimybe apžvelgti, kas per metus nuveikta, vieniems su kitais susitikti, pabendrauti, palinkėjo grįžus prie savo kasdienių įprastų darbų toliau gyventi taip, kad kiti matytų tame gyvenime Kristų.

Suvažiavimas baigtas Eucharistijos šventimu Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.

Violeta Micevičiūtė
„Bažnyčios žinios“

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt