Gailestingumo šventė „Palaimintasis Jonas Paulius II – Gailestingumo apaštalas“ Panevėžyje
 
 

2011 m. gegužės 20 d. Panevėžyje buvo švenčiama Panevėžio vyskupijos gailestingumo šventė Palaimintasis Jonas Paulius II – Gailestingumo apaštalas. Renginį organizavo Panevėžio vyskupijos kurija, koordinavo Panevėžio vyskupo vikaras pastoracijai kun. dr. Gediminas Jankūnas.

Panevėžio vyskupijos Jaunimo centras tai progai sukūrė plakatus, parengė dalyvių knygeles.

Nuo 14 valandos Panevėžio vyskupijos Sielovados centre vyko programa jaunimui „Šventieji – Dievo Gailestingumo liudytojai“. Įvadą padarė kun. dr. Gediminas Jankūnas. Šventės metu Katechetikos centro suorganizuotoje viktorinoje, apdovanoti viktorinos nugalėtojai, geriausi ir geriausieji iš geriausių, kurie nuo sausio mėnesio dalyvavo projektinėje veikloje, skirtoje Dievo Gailestingumo metams, rašė rašinius, piešė, mokėsi giesmių. Jiems įteiktos padėkos ir vyskupo Jono Kaunecko iniciatyva paruoštos dovanėlės – knygos.

Pasibaigus viktorinai, jaunimas ieškojo stotelių, išdėstytų po visą miestą – jų buvo 14. Stotelėje dalyviai galėjo susipažinti su pasirinkto šventojo dvasingumu.

Tuo metu vyresnieji renginio dalyviai galėjo pasirinkti vieną iš 2 galimybių.

15.00 val. kino teatre „Garsas“ buvo rodomas kino filmas apie pal. Joną Paulių II „7 dienos, pakeitusios pasaulį“. Prieš filmo demonstravimą giesmių programą atliko Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos vaikų choras, vadovaujamas mokytojos Eglės Jažauskienės, akomponavusios kanklėmis. Įsikūnijusio žodžio“ kongregacijos brolis kun. Domingo Avellaneda Cabanillas ir s. Dovirė iš Pumpėnų padarė įvadą apie pal. Joną Paulių II, kuris yra jų kongregacijos dvasinis tėvas. S. Dovirė kalbėjo apie pal. popiežiaus gilų pamaldumą Švč. M. Marijai, didžiulę meilę jaunimui, sąsajas su Dievo Gailestingumu ir įprasmintą kančią.
Kino filmas priminė Palaimintojo Jono Pauliaus II gyvenimo kelią, jo pirmąjį apsilankymą tapus popiežiumi gimtojoje Lenkijoje, padrąsinimą lenkų tautai ir laisvės viltį. Šis vizitas įkvėpė Solidarumo judėjimą ir išsilaisvinimo iš sovietinio rėžimo kovą. Dar kartą buvo galima įsitikinti nepaprastu palaimintojo įžvalgumu, diplomatiniais sugebėjimais ir žavėtis jo tarnavimu Dievui, tampant klusniu įrankiu Jo planams įvykdyti. Filmo rodymu šventės dalyviams pasirūpino Šeimos centras.

15.30 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje Apaštalinis nuncijus Lietuvoje Arkivyskupas Luigi Bonazzi prisatė pal. popiežiaus Jono Pauliaus II encikliką „Dives in Misericordia“ – „Apstus Gailestingumo“, iš italų į lietuvių kalbą vertė s. Asta. Į susitikimą susirinko panevėžiečiai Seimo nariai, savivaldybės darbuotojai ir gausus būrys susidomėjusių šventės dalyvių. Sveikinimo žodį tarė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, keletą Karolio Voitylos poetinių tekstų ir Česlovo Milošo odę Jono Pauliaus II atminimui įtaigiai perskaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Kėleris, renginį giesmėmis, pritariant gitarai ir smuikams, papuošė K. Paltaroko gimnazijos auklėtiniai. Nuncijus Arkiv. Luigi Bonazzi priminė, kad „Dives in Miseridordia“ buvo antroji popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika, paskelbta 1980 m. lapkričio mėn. Prelegentas palietė 3 pagrindinius aspektus:

1) priminė istorinį kontekstą, kaip gimė enciklika: pats popiežius išgyveno II Pasaulinio karo tragediją, nacizmą ir komunizmą, ilgą laiką savęs klausė, kas galėtų sustabdyti tą blogio antplūdį. Jis suprato, kad teisingumo „akis už akį, dantis už dantį“ neužtenka. Negana teisingumo, reikia meilės.

2) išdėstė atsakymą, kaip Dievas apgina žmogaus orumą. Kokį atsaką blogio plitimui duoda Dievas? Dievo logika: ne jėga išgelbsti, bet meilė. Dievo Sūnus pasirinko ne jėgą, o dalyvavimo mūsų istorijoje naštą. Pasaulį išgelbėja Nukryžiuotasis, o ne tie, kurie Jį kryžiuoja. Dievo Teisingumas yra Jo Gailestingumas. Pal. Jonas Paulius II savo enciklikoje rašo: „Gailestingumas reiškiasi gailestinga meile, kuri nesiduoda nugalima blogio, bet pikta nugali gerumu“.
Kartais gailestingumas neteisingai suprantamas. Atleisti – nereiškia atsisakyti pareigos atstatyti padarytą blogį. Žalos atitaisymas yra atleidimo sąlyga. Atleidimas nėra priešingas teisingumui, bet yra priešingas pagiežai ir kerštui.

3) pristatė pal. Jono Pauliaus II liudijimą apie Gailestingumą ir kokį liudijimą Bažnyčia yra kviečiama duoti. Buvo prisimintas popiežiaus susitikimas su į jį pasikėsinusiu turku Ali Agdža ir atleidimas. „Jonas Paulius II mus moko, kad visos mūsų gyvenimo patirtys mus veda į brolystę. Blogis, kuris gyvena žmogaus širdyje, gali būti sustabdytas“- sakė nuncijus.
Bažnyčia yra pašaukta skelbti gailestingumą, įgyvendinti gailestingumą žmonių santykiuose ir melsti gailestingumo.
Baigiantis susitikimui klausimą svečiui uždavęs Seimo narys Petras Luomanas norėjo sužinoti, ar kitas pal. Jono Pauliaus II enciklikas numatoma plačiau nagrinėti, taip pat išreiškė nuomonę, kad kunigų dalyvavimas politikoje duotų didelę naudą. Nuncijus atsakė, kad išsamiau apie enciklikų nagrinėjimą ir vertimą galėtų atsakyti Panevėžio vyskupas, o socialinę encikliką pritaikyti politiniame gyvenime reiškia į kitas partijas žiūrėti su tokia meile ir su tokia simpatija, su kokia žiūrime į savo partiją. Didelis iššūkis politiką padaryti ne kova už valdžią, bet tarnavimu, rūpinantis visuomenės gerove. Gi apie kunigų dalyvavimą politikoje - kunigas turi būti skirtas visiems, ir būtų negerai, jei jis taptų aktyvus politikos narys ir vienos partijos šalininkas. Bet tai nereiškia, kad Bažnyčia neturi pareikšti savo nuomonės svarbiais visuomenės klausimais, nes Bažnyčiai svarbi visuomenės gerovė.

Po renginio Nuncijus Arkiv. Luigi Bonazzi su vyskupu Jonu Kaunecku bei būrelis susitikime dalyvavusiųjų nukako prie kunigaikščio Aleksandro paminklo miesto centre ir nuo čia įsijungė į jaunimo procesiją, kuri 17 val. buvo pajudėjusi iš Sielovados centro. Procesijos dalyviai, nešdami pal. Jono Pauliaus II portretą, Lietuvos Jaunimo dienų kryžių, giedodami giesmes, per miestą ėjo iki Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros. Artėjant prie tikslo, keliauninkus pasitiko varpų gaudesys, o prie bažnyčios vartų - klebonas kun. Tomas Skrudupis. Į bažnyčią buvo įneštas ir presbiterijoje pastatytas kryžius, pamaldos prasidėjo Dievo Gailestingumo Rožinio malda prie gėlėmis papuošto Dievo Gailestingumo paveikslo. Šv. Mišias aukojo Arkiv. Luigi Bonazzi, vysk. Jonas Kauneckas, kun. dr. Gediminas Jankūnas ir netoli 30 kunigų. Pamoksle arkiv. Luigi Bonazzi kalbėjo susirinkusiems, ypač jaunimui, kreipdamas jų žvilgsnius į Kristų: „Kristuje mes tampame naujais žmonėmis, tampame Gailestingumo liudytojais, kaip pal. Jonas Paulius II“ , ir kvietė pasižadėti 3 dalykus: 1) nepraleisti nė vieno sekmadienio be susitikimo su Prisikėlusiu Kristumi Eucharistijoje; 2) nepradėti ir neužbaigti dienos be nors trumpo pasikalbėjimo su Dievu; 3) darant sprendimus laikytis ženklų, kuriuos mums davė Dievas.

Išgirdęs susirinkusiųjų atsakymą „Taip!”, arkiv. Luigi Bonazzi solidariai žadėjo ir pats laikytis šių pasiryžimų.
Po šv. Mišių vyko gegužinės pamaldos, apgaubusios besimeldžiančius ir giedančius motiniškos Švč. M. Marijos širdies meile ir jaukumu. Nuskaidrintais veidais, atgaivintomis širdimis po maldų visi ėjo į bažnyčios šventorių, kur linksmino folkloro ansamblio „Raskila“ dainos, liaudiški šokiai. Vėliau ratelių ir šokių pagal žydų muziką estafetę perėmė Tiberiados bendruomenės broliai. Išalkusieji buvo pasotinti, nes darbščios šeimininkės buvo gausiai nukrovę stalus skanumynais – maitinimu rūpinosi Panevėžio vyskupijos gyvojo Rožinio draugija, Katalikės moterys, Panevėžio vyskupijos Sielovados centras, seserys vienuolės ir rėmėjai.

Kas šoko, kas būriavosi pulkeliais šnekučiuodami, kas ėjo apžiūrėti čia pat, prie parapijos namų eksponuojamų jaunimo piešinių parodos. Žmonės džiaugėsi bendryste, puikiu oru ir šios dienos palaima.

Lina Kiršaitė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt