Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 
 

Šiais metais Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidų išvakarėse, t. y. liepos 1 d., pradėti atlaidus į Panų kalną, esantį netoli Žemaičių Kalvarijos, rinkosi katalikiškas Telšių vyskupijos jaunimas. Čia nuo 10 val. vyko Telšių vyskupijos jaunimo diena. Panų kalne jaunimas klausėsi Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovų katechezės, diskutavo grupėse apie pagrindines vertybes žmogaus gyvenime ir šeimos svarbą bei vietą ugdant kiekvieną asmenį ir atrandant savąjį pašaukimą. Po katechezės Telšių vyskupas J. Boruta aukojo šv. Mišias. Jis pasveikino gausiai iš įvairių vyskupijos parapijų susirinkusį jaunimą, taip pat didelę 80 jaunuolių grupę iš Panevėžio vyskupijos. Homilijoje ganytojas priminė jaunimui, jog būtent šeima yra Evangelijos skelbimo ir gyvenimo ja privilegijuota vieta. Tad tikėjimas turi būti perduodamas šeimoje, kur jaunas žmogus pirmiausiai gauna tikėjimo pagrindus ir gali išsiskleisti ir kaip visavertė asmenybė, ir kaip krikščionis – veiklus Bažnyčios narys. Vyskupas akcentavo, jog dvasiškai ir fiziškai sveika šeima – tai ta vieta, kur išmokstama melstis. Po šv. Mišių didžiulė jaunimo grupė pėsčiomis pajudėjo Žemaičių Kalvarijos link. Piligriminėje kelionėje jie buvo kviečiami išgyventi kelionės kartu su Jėzumi ir savo bendraamžiais džiaugsmą.

Atlaidai pradėti iškilmingais mišparais bazilikoje ir Švč. Sakramento adoracija. Mišparų metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ kreipėsi į susirinkusius jaunus žmones bei visus tikinčiuosius primindamas, jog susitikimas su eucharistiniu Jėzumi yra viso krikščioniškojo gyvenimo centras bei pagrindas. Po mišparų, kuriuos giedojo Klaipėdos grigališkojo choralo giedotojai, aplink Baziliką ėjo eucharistinė procesija. Vakare, jau temstant, jaunimas išėjo į Kryžiaus kelio kalnus, kur giedodamas Kalvarijų kalnų giesmes, apmąstė Kristaus kančią ir mirtį, klausėsi diakonų sakomų pamokslų. Sugrįžusius iš Kryžiaus kelio juos pasveikino Telšių ganytojas. Išlydėdamas jaunus žmones į namus vyskupas juos palaimino didžiąją Kryžiaus relikvija.

Liepos 2-oji – pirmoji atlaidų diena buvo skirta maldoms už parapijas. Tą dieną į Žemaičių Kalvarijos šventovę rinkosi Telšių ir Plungės dekanatotikintieji. Iškilmingas 12 val. šv. Mišias tiesiogiai iš bazilikos transliavo Lietuvos televizija ir Marijos radijas. Iškilmingai šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišias koncelebravo nemažas būrys kunigų iš Telšių ir Plungės dekanatų. Šv. Mišių metu giedojo Plungės parapijos bažnytinis didysis sumos choras. Kartu meldėsi ir per šv. Mišias homiliją pasakė iš Vilniaus atvykęs Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius mons. dr. Gintaras Grušas. Pamokslininkas, be kita ko, sakė: „Kaip Marija per apreiškimo malonę tapo Kristaus besilaukiančia Motina, savyje nešiojančia pasaulio Išganytoją, taip ir mes Krikšto sakramentu tampame ne tik Kristaus vaikais, bet ir savyje nešame Kristų, su kuriuo turime progos vienytis malda, ypač Eucharistijoje. Kaip Marija nelaikė Kristaus tik sau, taip ir mes turime juo dalytis su pasauliu, pirmiausiai tarnaudami savo artimui. Šiandien Žemaičių Kalvarijos atlaiduose minime parapijų dieną, todėl svarbu pasakyti, kad parapijos yra mūsų namų Bažnyčių, mūsų šeimų susibūrimas. Stiprios parapijos, kai jos kils iš stiprių šeimų, bus mūsų tautos Magnificat – Dievo šlovinimo giesmė“. Baigdamas jis ragino Marijos pavyzdžiu priimti Jėzų į savo širdis. Po iškilmingų šv. Mišių gausus maldininkų būrys, giedodamas Kalvarijos kalnų giesmes ir vadovaujamas Telšių ganytojo, nešančio didžiąją Kryžiaus relikviją, išėjo apmąstyti Kristaus kančią ir jo begalinę meilę žmonėms.

Liepos 3-iąją – antrąją atlaidų dieną – melstasi už žemdirbius. Ši atlaidų diena buvo skirta Akmenės dekanato tikintiesiems. 11 val., prieš pagrindines 12 val. šv. Mišias, Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos aktų salėje Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras surengė šeimoms skirtą katechezę „Šeima – pirmutinė ir pagrindinė tikėjimo perteikėja”. Katechezėje buvo kalbama apie tai, kad krikščioniškoji šeima Santuokos ir tėvų bei vaikų Krikšto sakramento dėka yra „namų Bažnyčia“ ir šios misijos dalininkė. Kaip vaikų gimdytoja, ji tampa pirmutine ir pagrindine institucija, kuriai patikėta užduotis perteikti jiems išganingąjį Dievo slėpinį. Tėvai savo vaikams yra pirmutiniai savo išpažįstamo tikėjimo skelbėjai.

Pagrindinių šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, kuris pasakė ir homiliją. Šv. Mišių pradžioje sveikinimo žodį visiems susirinkusiems maldininkams bei Marijos radijo klausytojams tarė Telšių vyskupijos ganytojas dr. J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu giedojo Akmenės bažnytinis didysis sumos choras. Per pamokslą Kaišiadorių vyskupijos ganytojas kalbėjo apie šeimos institucijos svarbą Bažnyčioje ir visuomenėje. „Bažnyčia per visą savo gyvasties istoriją puoselėjo ir globojo šeimą. Ji nuoširdžiai ir rūpestingai saugojo šeimos vertybes, tokias kaip sutuoktinių ištikimybė, jų tarpusavio meilė ir pagalba, vaikų krikščioniškas auklėjimas – ugdymas. Visomis įmanomomis priemonėmis Bažnyčia siekė ir siekia išsaugoti šeimų stabilumą – nesuardomumą“, – sakė vysk. J. Matulaitis. Jis taip pat palietė ir kitą svarbią temą – žemdirbių pašaukimą ir jų triūso prasmę. Po 12 val. šv. Mišių gausus maldininkų būrys, nepabūgęs didelių karščių, kartu su vyskupais ir kunigais giedodamas Kalvarijos kalnų giesmes, patraukė į Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelią.

Liepos 4 d. tikintieji meldėsi už tikybos mokytojus ir katechetus. Tą dieną į Žemaičių Kalvariją rinkosi visos vyskupijos katechetai ir tikybos mokytojai. Žemaičių Kalvarijos kultūros centre vyko tai dienai skirti renginiai. Susirinkusius tikybos mokytojus pasveikino Telšių ganytojas J. Boruta SJ ir svečias iš Marijampolės, Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Katechetams konferenciją skaitė Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. teol. dr. Arūnas Poniškaitis. Žemaičių Kalvarijos vidurinėje mokykloje, kaip ir kiekvieną atlaidų dieną, vyko šeimoms skirta katechezė. Konferenciją tema „Triasmenis Dievas“ skaitė Vilkaviškio vyskupijos kunigas Arūnas Simonaitis. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, šv. Mišių metu giedojo Kaltanėnų parapijos didysis sumos choras. Gausiai susirinkusiems maldininkams sveikinimo žodį tarė Telšių ganytojas J. Boruta SJ, homiliją pasakė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Jis kvietė visus tikinčiuosius nuoširdžia malda lydėti tikybos mokytojus, katechetus. Ganytojas sakė: „Jiems labai reikia mūsų maldos, taip pat solidarumo, supratimo, tiesiog palaikymo, susiduriant su nelengvais sekuliariais iššūkiais. Jų darbas sudėtingas, sunkus, reikalaujantis daug kantrybės, ne visada greitai atnešantis laukiamų rezultatų, sėjant prastoje, akmeningoje dirvoje“.

Liepos 5 d. melstasi už kunigus, šv. Mišių patarnautojus, prašyta pašaukimų į kunigystę. Ši diena taip pat buvo skirta Tauragės dekanato tikintiesiems. Šeimoms vyko katechezė „Jėzus Kristus – krikščioniškojo tikėjimo šerdis ir sintezė“, kurią parengė Panevėžio vyskupijos šeimos centras.

Pagrindinių. šv. Mišių liturgijai, kurios metu giedojo Tauragės bažnytinis didysis sumos choras, vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, gausiai susirinkusiems maldininkams pasakęs ir homiliją. Šv. Mišias koncelebravo Telšių ganytojas Jonas Boruta SJ ir gausus būrys kunigų ne tik iš Telšių, bet ir iš kitų vyskupijų. Panevėžio ganytojas kalbėjo apie maldos svarbą kiekvieno krikščionio gyvenime ir kvietė besąlygiškai pasitikėti Dievu ir Švč. M. Marijos užtarimu pas Dievą. Vyskupas priminė pamaldumo Dievo Motinai Marijai svarbą ir reikšmę. Vyskupas sakė, jog būtent malda esame stiprūs ir galingi. Pamokslininkas priminė popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius: „Tas, kuris atmeta rožinį, meldžiasi blogai arba iš viso nesimeldžia“. „Lietuvos gelbėtojai yra besimeldžiantieji žmonės, nes tik tas žmogus, kuris remiasi Marija, neša permainas tautai ir pasauliui“, – baigdamas sakė Panevėžio vyskupas. Po iškilmingų šv. Mišių vyskupai, kunigai ir gausus maldininkų būrys, nebijodami besitęsiančių didžiulių karščių, išėjo į Kryžiaus kelią, kad dar kartą apmąstytų Kristaus kančios ir mirties prasmę.

Liepos 6 d. maldininkai buvo kviečiami melstis už Tėvynę Lietuvą, jos ateitį ir Lietuvos šeimas. Katechezę tema „Liaudiškas pamaldumas“ parengė ir susirinkusiems tikintiesiems vedė Šiaulių vyskupijos šeimos centro atstovai. Pagrindinių tos dienos šv. Mišių iškilmingai liturgijai vadovavo vyskupas emeritas Juozas Preikšas, šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos didysis sumos choras. Per pamokslą vysk. J. Preikšas sakė: „Šiandien į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus įsipina ir tautinė šventė. Susipina religiniai ir tautiniai motyvai. Šiandien kviečiu melstis už mūsų Tėvynę”. Ganytojas kvietė melsti stebuklo – išsivadavimo iš dvasinės vergijos, kurios simptomai pasireiškia susvetimėjimu, gyvybės nebranginimu, vienybės stygiumi. Vyskupas priminė tikintiesiems šv. apaštalo Pauliaus žodžius: „Kristus mus išvadavo, tad būkime laisvi. Stovėkime tvirtai ir nesiduokime vėl įkinkomi į vergystės jungą”. Baigdamas ganytojas pabrėžė, kad pagrindinė Bažnyčios ir tautos ląstelė – šeima, o kokia šeima, tokia ir visuomenė. Po iškilmingų šv. Mišių didelis maldininkų būrys, vadovaujamas prel. J. Šiurio, išėjo į Kalvarijos Kryžiaus kelio kalnus, o kiti pasiliko bazilikoje, kur kartu su vyskupu J. Preikšu, apmąstydami Kristaus kančią, meldėsi už tėvynę Lietuvą.

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų 8 ir 9 d. buvos skirtos maldoms už šeimas, maldoje vienijantis su tuo pačiu metu Valensijoje iš viso pasaulio susirinkusiomis šeimomis, atvykusiomis susitikti ir kartu pasimelsti su popiežiumi Benediktu XVI.

Liepos 7 d. melstasi už Caritas ir visas katalikiškąsias organizacijas.

Liepos 8 d. tikintieji buvo kviečiami melstis už šeimas ir jų ateitį. Tą dieną į Žemaičių Kalvarijos šventovę rinkosi tikintieji iš Mažeikių dekanato.

Šeimoms skirtą katechezę „Sakramentai – ypatingi tikėjimo perteikimo momentai“ parengė Telšių vyskupijos šeimos centras. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Liepojos vyskupas Vilhelmas Lapelis OP. Šv. Mišių metu giedojo Mažeikių šv. Pranciškaus parapijos sumos choras. Sakydamas homiliją, Liepojos ganytojas kalbėjo: „Dvasios vienybėje esame kartu su visais, susirinkusiais Valensijoje. Esame vienos šeimos – šv. Juozapo, Švč. M. Marijos ir Jėzaus nariai. Ši šventoji šeima yra pavyzdys visoms šeimoms“. Homilijoje svečias akcentavo gyvybės vertę. Jis priminė, kad kiekvienas vaikas, gimstantis šeimoje, yra Dievo dovana. Tą dovaną reikia priimti su derama pagarba ir džiaugsmu. Vyskupas kvietė šeimas gyventi meilėje ir santarvėje, kad jose augantys vaikai, apsupti tėvų meilės ir maldos, augtų ir bręstų tikromis asmenybėmis ir visaverčiais žmonėmis.

Antrąją maldų už šeimas dieną į Žemaičių Kalvarijos šventovę rinkosi Klaipėdos dekanato tikintieji. Katechezes „Sekmadienis. Eucharistija“ ir „Švč. M. Marija“ vedė Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras. Tą dieną pagrindinėms šv. Mišioms, kuriose giedojo jungtinis Telšių katedros choras, Gargždų, Palangos ir Klaipėdos Taikos Karalienės bažnytiniai chorai, vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Per pamokslą kardinolas kalbėjo apie motinystės ir šeimos pašaukimą. „Koks be galo didelis, gražus ir atsakingas yra motinos pašaukimas. Priimti naują gyvybę ir ją paruošti gyvenimui, ugdyti naują, atsakingą ir drauge laisvą žmogų. Šeima yra pagrindinė tikėjimo perdavimo vieta. Tik tėvai, gyvenantys tikėjimu, yra pajėgūs jį perduoti savo vaikams“, – sakė kardinolas. Toliau kardinolas sakė: „Brangios šeimos, atverkime savo duris Jėzui. Nepamirškite pakviesti į savo tarpą Jėzaus“. Baigdamas Vilniaus ganytojas kvietė tikinčiuosius su nuoširdžia meile ir pasitikėjimu pavesti Dievo Motinai mūsų krašto šeimas.

Po iškilmingų šv. Mišių ir vieną, ir antrą dieną tikintieji, vadovaujami vyskupų, ėjo Kryžiaus kelią, apmąstydami Kristaus kančią, klausydamiesi Kalvarijos kalnų Kryžiaus kelyje sakomų pamokslų.

Liepos 10 dieną šventovėje buvo meldžiamasi už lietuvius, gyvenančius užsienyje. Ši diena skirta Skuodo dekanato tikintiesiems. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Šv. Mišių metu giedojo Skuodo parapijos bažnytinis sumos choras. Šv. Mišių pradžioje sveikinimo žodį tarė Telšių vyskupas J. Boruta SJ, o homiliją susirinkusiems tikintiesiems pasakė arkivyskupas. Savo homilijos pradžioje jis priminė, jog Lietuva yra išgyvenusi tris dideles emigrantų bangas: XX a. pradžioje, to paties amžiaus viduryje ir 1990–2006 m. į užsienį vykstančių emigrantų. Prie jų pamokslininkas priskyrė ir ne savo noru iš Lietuvos išvežtus tremtinius, kurie Antrojo pasaulinio karo metais ir pokaryje buvo ištremti į Sibirą. Ganytojas kalbėjo ir apie emigracijos priežastis. Jis priminė Šv. Rašte užrašytus atvejus, kada žmonės su savo šeimomis turėdavo pasitraukti iš savo gimtojo krašto: Abraomo išėjimas iš savo žemės, šv. Šeimos pasitraukimas į Egiptą. Arkivyskupas aiškiai įvardijo, jog pasitraukimą nulemia darbo ir tinkamo atlygio stoka, nusivylimas valdžia ir esama tvarka valstybėje, saugumo trūkumas, asmeniniai sunkumai. Arkivyskupas kalbėjo ir apie prioritetus kiekvieno žmogaus, kiekvieno lietuvio gyvenime. Ganytojo teigimu, jie turi būti tokie: šeima, gimtoji šalis, papročiai, kalba. Dideli ir svarų vaidmenį žmogaus sąmoningumui turi tikėjimas: jis padeda žmogui nusistatyti tikrųjų vertybių skalę. Baigdamas ekscelencija ragino tikinčiuosius būti atsakingus už savo maitintoją tėvų žemę. Kvietė melstis už Lietuvos šeimas, pavedant jas Dievo Motinos Marijos globai, kad jose augtų sąmoningi lietuviai, geri katalikai ir tikri savo tautos patriotai.

Po šv. Mišių tikintieji, vadovaujami vyskupų, giedodami Žemaičių Kalvarijos kalnų giesmes išėjo į Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelią.

Liepos 11 d. pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Tą dieną šventovėje melstasi už motinas, kartu ši diena buvo skirta Šilutės dekanato tikintiesiems. Sumos metu giedojo Švėkšnos parapijos bažnytinis choras. Sakydamas homiliją, vyskupas J. Žemaitis MIC susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie motinos pašaukimą, jo kilnumą ir svarbą. Vyskupas priminė, jog motinoms labai svarbu gyventi nuolatinį maldos gyvenimą bei savo ir savo vaikų gyvenimus pavesti motinų Motinos – Švč. M. Marijos globai. Ugdant jaunąją kartą, būtini malda ir pavyzdys, tas darbas šeimoje paliekamas tėvams, pirmiausiai motinoms. Visus maldininkus vyskupas kvietė melstis prašant taip reikalingų Lietuvos šeimoms Dievo malonių. Kryžiaus kelyje maldininkams lauke vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, viduje – vyskupas J. Žemaitis MIC.

Paskutinė atlaidų diena buvo skirta maldoms už Žemaičių Kalvarijos parapiją. 10 val. Telšių vyskupas J. Boruta SJ aukojo šv. Mišias, kurių metu 37 Žemaičių Kalvarijos parapijos jaunuoliams ir jaunuolėms suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Telšių ganytojas vadovavo ir pagrindinėms šv. Mišioms, per jas giedojo Žemaičių Kalvarijos bažnytinis sumos choras. Sakydamas pamokslą, vyskupas pabrėžė maldos už šeimas ir parapijas svarbą. Ragino melstis už tokias trapias bei netvirtas jaunas šeimas. Kartu vyskupas pristatė tikintiesiems Telšių vyskupijos mariologinio kongreso programą. Kongresas prasidės liepos 23 d. Šilutės dekanate ir baigsis spalio 8 d. stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslo vainikavimu popiežiaus Benedikto XVI palaimintomis karūnomis, jam bus suteiktas Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulas. Po Kryžiaus kelio kalnų procesijos vyskupo ir tikinčiųjų akivaizdoje buvo prisaikdintas naujasis Žemaičių Kalvarijos bazilikos rektorius kun. mgr. Jonas Ačas. Atsisveikindamas Telšių ganytojas visus tikinčiuosius kvietė aktyviai dalyvauti vyskupijos mariologiniame kongrese, kurio metu bus rengiamasi dideliam ir svarbiam įvykiui – paveikslo, svarbaus ne tik Telšių vyskupijai, bet ir visai Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, vainikavimui.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt