Marijampolėje atidarytas Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus
 
 

„Arkivyskupas Jurgis Matulaitis yra ypatinga dovana Bažnyčiai ir lietuvių tautai... Brangūs broliai ir seserys, šiandien Bažnyčia kreipiasi į jus Kristaus žodžiais Evangelijoje: „Priimkite pranašą, kaip pranašą. Priimkite teisųjį kaip teisųjį“. Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie parodytų mums kelią...“ Taip kalbėjo Pal. Popiežius Jonas Paulius II beveik prieš 25 –erius metus, skelbdamas arkivyskupą Jurgį Matulaitį Palaimintuoju.

2011 m. rugsėjo 18 d., sekmadienį, Marijampolės Marijonų vienuolyne, žengtas gražus ir svarbus žingsnis link šio Šventojo Tėvo priesako įvykdymo - iškilmingai atidarytas ir pašventintas Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje ir Marijonų vienuolyne įsikūręs Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus. Tai ypatingo džiaugsmo ir padėkos Dievui diena tėvams Marijonams, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserims, visiems Pal. Jurgio dvasios sūnums ir dukterims, visiems, branginantiems šį lietuvį Palaimintąjį, nes nuo šiol galėsime nauju būdu patys priimti ir kitiems padėti atrasti Pal. arkiv. Jurgį Matulaitį, galėsime ypatingu būdu dalintis jo tikėjimo ir gyvenimo šviesa.

Muziejaus ekspozicija pristato iškalbingą palaimintojo Jurgio Matulaičio (vienintelio Lietuvoje Bažnyčios palaimintojo), vienos ryškiausių asmenybių Lietuvos valstybės ir Bažnyčios istorijoje, gyvenimo ir tikėjimo liudijimą, taip pat nušviesdama ir ryškiausius Marijampolės miesto bei Marijonų vienuolijos istorijos aspektus.

Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika ir Marijonų vienuolynas, kuriame įsikūręs muziejus - gražus ir reikšmingas Marijampolės apskrities kultūros ir istorijos paveldo objektas (be kita ko, davęs vardą Marijampolės miestui). Todėl, atsižvelgiant į Regionų kultūros plėtros programos, Lietuvos tūkstantmečio programos bei Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo tikslus buvo imtasi jį rekonstruoti ir pritaikyti viešosioms kultūros ir turizmo funkcijoms.

Projektas „Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikos ir Marijonų vienuolyno pritaikymas turizmo reikmėms“ buvo ir yra finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai, VP3-1.3.-ŪM-02-V priemonę Viešųjų nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms. Finansavimo ir administravimo sutartis su Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra buvo pasirašyta 2009 metų gruodžio 9 dieną. Dalį finansų projekto vykdymui sutelkė patys tėvai Marijonai. Didžioji darbų dalis sėkmingai atlikta. Visai neseniai sėkmingai sudalyvauta konkurse antrajam darbų etapui. Šventoriaus tvarkybos darbai yra įtraukti į Marijampolės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinę programą, tad padėti juos atlikti žadėjo Marijampolės savivaldybė.

Šis projektas, reikšmingas tėvams Marijonams, taip pat ne mažiau svarbus Marijampolės miestui, o net ir visai Lietuvai. Marijampolė, XIX a. pabaigoje buvusi Tautinio atgimimo centru, taip pat yra pasienio miestas – bendrystės su kaimyninėmis valstybėmis erdvė. Tai ypač akivaizdu Lietuvai įsitvirtinant pasauliniame religinio turizmo-piligrimystės žemėlapyje, krašte esančių visame pasaulyje labai stipraus Dievo Gailestingumo kulto centrų. Būtent pro Marijampolę eina lenkų turistų bei piligrimų, atvykstančių į Lietuvą autobusais, maršrutas. Todėl tikėtina, kad Šv, Arkangelo Mykolo baziliką ir Marijonų vienuolyną, objektą, įtrauktą į Jono Pauliaus II kelią, pirmiausia ir lankys į mūsų kraštą vykstantys piligrimai. Projekto svarbą ir aktualumą ypatingu būdu patvirtino Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimas ateinančius liturginius metus (nuo 2011 12 08) Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais, minint 25-ąsias beatifikacijos metines.

Atidaryme, drauge J. E. Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila, J. E. vyskupu emeritu Juozapu Žemaičiu MIC, atsakingais Lietuvos valstybės ir vietos savivaldos pareigūnais bei tėvų Marijonų bendradarbiais šiame projekte, dalyvavo ir nemažas būrelis svečių iš svetur: tėvų Marijonų vienuolijos generalinio vyresniojo atstovas kun. Jair Batista De Souza MIC, buvęs tėvų Marijonų vienuolijos generalinis vyresnysis kun. Jan Mikolaj Rokosz MIC, tėvų Marijonų vienuolijos Lenkijos procincijos vyresniojo atstovas Kun. Eugeniusz Zarzeczny MIC, taip pat Varšuvos istorijos muziejaus direktorė p. Joanna Bojarska bei jos padėjėja p. Anna Kotanska. Tokiu būdu, jau nuo pirmųjų savo veiklos momentų, muziejus, o ir visas kompleksas, tampa dviejų kaimyninių tautų – lenkų ir lietuvių – bendrystės patirties erdve, kad Marijampolėje, Marijonų vienuolyno bei Palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų artumoje – visuomet būtų liudijamos paties Palaimintojo nuostatos, tokios aktualios šio laikotarpio politiniame kontekste:

„Atėjau čia visiems lygiai tarnauti, visiems reikšti meilę. Tautų santykiuose tos pačios Kristaus doros privalome laikytis, kaip ir atskirų žmonių santykiuose. Nei vieno nevalia neapykantoje laikyti, niekinti, skriausti. Visus lygiai reikia mylėti.“ (Užrašai, 1918 12 01)

Atidarymo šv. Mišiose, kuriose tėvai Marijonai, drauge su visais susirinkusiais, dėkojo Dievui už sėkmingą projekto eigą, taip pat buvo meldžiamasi, kad šis turistų ir piligrimų traukos centras iš tiesų būtų erdve, kurioje kiekvieną prakalbintų Palaimintojo Jurgio gyvenimo šūkis ir kvietimas: „Nugalėk blogį gerumu“.

Lankytojų muziejus laukia:
Antradieniais – sekmadieniais, nuo 10 iki 17 val.
J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt