Renovabis Kryžių kalne pastatė popiežiaus Benedikto XVI palaimintą kryžių
 
 

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, Kryžių kalne pastatytas Vokietijos katalikų solidarumo akcijos su Rytų ir Vidurio Europos žmonėmis Renovabis atvežtas popiežiaus Benedikto XVI palaimintas kryžius.

„Popiežius Jonas Paulius II 1993 m. rugsėjo 7 d. apsilankė čia, aukojo šv. Mišias, o po to atsiuntė kryžių, kuris stovi mūsų artumoje. Popiežius Benediktas XVI pirmiausiai palaimino kryžių ir Renovabis rankomis atnešė čia ir pastatė. Tikimės, kad popiežius Benediktas XVI greitu laiku aplankys ir mūsų brangią tėvynę Lietuvą”, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kryžių kalne susirinkusiems žmonėms.

Tikintieji džiaugsmingai sutiko kryžių atnešusius Renovabis direktorių kunigą Dietgerį Demuthą ir šios organizacijos referentą Martiną Buschermöhle. Kartu atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius bei Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas. Visi susirinko prie popiežiaus Jono Pauliaus II atsiųsto kryžiaus. Sveikinimo žodį taręs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pasidžiaugė Renovabis organizacija, be galo daug padėjusia Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. Šis kryžius liks kaip krikščioniškos meilės kitiems kraštams, solidarumo ženklas. „Manau, kad kiekvienas, kuris žvelgs į šį kryžių, prisimins, kad ne tik kiti turi mus mylėti, bet ir mes privalome mokytis mylėti kitus, kurie yra silpni, ko nors stokoja”, – sakė Kauno arkivyskupas.

Iškilmingai ir kartu šventiškai visus nuteikė trumpos pamaldos: šv. Rašto skaitinys, 104 psalmės recitavimas, Renovabis vadovo homilija, visuotiniai maldavimai. Kun. Dietgeris Demuthas trumpai papasakojo Renovabis istoriją: organizacijos įkūrimas buvo susijęs su Rytų Europoje prasidėjusiomis didžiosiomis permainomis. Sumanymas kilo iš noro padėti tautoms, žmonėms, Bažnyčiai, kentusiai priespaudą komunistinėje sistemoje. Pavadinimą įkvėpė psalmės žodžiai „Tu atnaujini žemės veidą” (104, 30). Renovabis būstinė įsikūrusi Bavarijoje, Freisingo mieste. Čia studijavo, buvo įšventintas vyskupu, profesoriavo dabartinis popiežius Benediktas XVI. Baigdamas viešnagę savo tėviškėje, popiežius aplankė Freisingo miestą, palaimino į Lietuvą numatytą gabenti kryžių. Pasak kun. Dietgerio Demutho, kryžiuje atkartota Renovabis emblema, simbolizuojanti Rytų ir Vakarų partnerystę. Šiuo simboliu išreiškiamos dvi Europos dalys: Vakarai ir Rytai, kurios vėl turėtų būti suvienytos. Kryžius tarsi pralaužia Europos Rytus ir Vakarus skyrusią sieną, per kryžių sklinda šviesa. Europa, Jono Pauliaus II žodžiais, vėl turi kvėpuoti abiem plaučiais. „Esame labai laimingi, kad dabar šitą kryžių galime pastatyti ne Vokietijoje, bet viename iš mūsų partnerių kraštų. Nėra taip, kad tiktai mes iš Vakarų kažką duodam Rytams. Jūs apdovanojate mus dalydamiesi savo patirtimi, išgyvenimais, kaip sunkiais laikais buvo išsaugotas tikėjimas”, – sakė Renovabis vadovas.

Renovabis atstovai laukia susitikimo su popiežiumi Popiežius Benediktas XVI laimina
Renovabis kryžių. Kairėje Miuncheno arkivyskupas kardinolas Friedrich Wetter, dešinėje – Bambergo arkivyskupas Ludwig Schick

Renovabis darbuotojai su Thomaso Schumanno suprojektuotu ir Fredi Amanno pagamintu kryžiumi. Centre – direktorius t. Dietger Demuth

Po visuotinių maldų, giedant Šiaulių vyskupijos šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansambliui, buvo įkastas atvežtasis kryžius. Šiaulių vyskupas teigė, jog tai nepaprastai džiugi diena visai Lietuvai. „Renovabis iš tiesų realizuoja tai, ką pasakė Kristus: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte”, – sakė ganytojas.

Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius ir Šiaulių vyskupas E. Bartulis palaimino susirinkusiuosius „geriems darbams”. Klausydamiesi Šv. Cecilijos ansamblio giesmių, žmonės paeiliui ėjo artyn, džiaugėsi naujuoju popiežiaus palaimintu kryžiumi.

  

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt